accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Dirección Xeral

DIRECTORA XERAL

MYRIAM PALLARÉS CORTÓN

direccion@muface.es

Telf: 912739675

Nacida en maio de 1975, pertence ao Corpo Superior de Administradores Civís do Estado desde 2002. Licenciada en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid, realizou o  Programa executivo en administración pública (ESADE). Recibiu a Orde ao Mérito da Garda Civil.

Desde xullo de 2019, viña exercendo por vacante a Dirección Xeral de Muface, e a secretaría xeral da mutualidade desde xaneiro de 2017.

Con anterioridade, prestou servizos no Consello Superior de Deportes como Subdirectora Xeral Adxunta de Deporte e Saúde, na Subdirección Xeral de Coordinación Institucional da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero ou, máis recentemente, como Coordinadora de Patrimonio na Subdirección Xeral de Coordinación da Administración Periférica do Estado.

Foi membro de numerosos órganos colexiados, entre outros: Consello Reitor da  AEA (Axencia Estatal Antidopaxe),  Secretaria da Comisión de Control e Seguimento da loita contra a dopaxe, Secretaria do Consello Xeral de MUFACE.

Ten experiencia docente e impartiu clases no Máster “Dereito e Deporte” do Ilustre Colexio de Avogados de Barcelona, nos cursos de verán da Universidade Europea Miguel de Cervantes, así como en numerosas xornadas e seminarios españois e internacionais.

Ligazón ao Portal de Transparencia

 

Competencias

a) Dirixir os servizos administrativos e técnicos da Mutualidade Xeral.

b) Promover as normas que no ámbito do Mutualismo administrativo correspondan á Mutualidade, así como aprobar as instrucións necesarias para o seu desenvolvemento e execución.

c) Dispor os gastos e ordenar os pagos da Mutualidade sobre prestacións e funcionamento, así como xestionar os seus recursos financeiros.

d) Elaborar a memoria anual de actividades e o balance de contas e resultados.

e) Elaborar o anteproxecto anual dos orzamentos da Mutualidade, exercer as competencias do organismo en canto entidade contable e dirixir a xestión económicofinanceira da Mutualidade.

f) Resolver en materia de afiliación, altas e baixas de mutualistas e beneficiarios de MUFACE.

g) Determinar a forma en que se dispensará a asistencia sanitaria, conforme ao disposto no artigo 75, apartado 3, do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo, aprobado por Decreto 843/1976, de 18 de marzo.

h) Planificar, regular e avaliar as prestacións a mutualistas e beneficiarios.

i) Recoñecer as prestacións a mutualistas e beneficiarios.

j) Representar á Mutualidade en todos os actos e contratos que se celebren, así como ante as autoridades, Xulgados, Tribunais, organismos e entidades e persoas naturais e xurídicas.

k) Celebrar contratos, así como convenios de colaboración, incluídos os concertos para a prestación da asistencia sanitaria, con entidades públicas e privadas cuxa actividade sexa precisa para o mellor cumprimento dos seus fins, de acordo coa lexislación aplicable.

l) Xestionar e administrar os bens e dereitos patrimoniais da Mutualidade.

m) Allear, previo informe do Consello Xeral e coa autorización do Consello de Ministros, aqueles elementos do patrimonio da Mutualidade que deixen de ser útiles para o cumprimento dos seus fins.

n) Levar as relacións con outros organismos.

ñ) Exercer aquelas competencias de dirección ou xestión que lle atribúan as normas vixentes.