accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Acció protectora de MUFACE en matèria de prestacions d'assistència sanitària i actuacions de salut pública relacionades amb el col·lectiu de MUFACE

Basi jurídica:

Acció Protectora:

•             Article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades Personals).Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

•             Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat

•             Reial decret 375/2003, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.

Actuacions de salut pública:

•             RGPD: Considerant 46, *Arts 6.1.i), 6.1.d), 9.2

•             Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública

•           Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

•             Constitució espanyola. Art. 43.2, art. 148.1.21

•             Normativa i tractats internacionals.

•             Concerto MUFACE d'assistència sanitària

Finalitats del tractament:

Quant a l'actuació protectora que és missió de MUFACE, la fi és la Gestió de les prestacions sanitàries de MUFACE

Quant a actuacions de salut pública, les dades bàsiques dels mutualistes (Nom, DNI, nombre d'afiliació, nombre de CIP SNS, data de naixement, residència, telèfons i correu electrònic, entitat d'adscripció,  beneficiaris, etc..) es recullen en la base de dades de col·lectiu de MUFACE. Els mutualistes, mentre que ciutadans, tenen dret a la prevenció i vigilància epidemiològica, d'acord amb l'art. 6 de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, i concordant amb la integralidad de les prestacions de salut pública, segons art. 11.3 .de la Llei 16/ 2003, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut.  També cal tenir en compte, una vegada decretada la finalització de l'estat d'alarma, l'article 27 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents per prevenir, contenir i coordinar per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID, que es pot veure en aquest enllaç.

La Mutualitat està obligada no solament a col·laborar amb les autoritats competents en les actuacions empreses en matèria de salut pública, sinó  també a treballar proactivament en la coordinació i cooperació que siguin precises per aconseguir aquesta perspectiva integral puix que els mutualistes són ciutadans que han de ser protegits de les amenaces sobre la salut com la resta de la població.

El Ministeri de Sanitat gestiona la Base de dades de Població Protegida pel SNS, en aquesta base els ciutadans estan identificat pel  Codi d'Identificació Personal del SNS o Codi SNS. La  Base de dades Població Protegida pel SNS, conté exclusivament dades identificatives (nom i cognoms, Data de naixement, Sexe, DNI/NIE i  Nombre de Seguretat Social) no conté dades d'adreces postals o de correu electrònic o els números de telèfon.  

En l'actual situació d'emergència epidemiològica, les dades identificatives i de contacte dels mutualistes d'entitats concertades consten en la Base de dades Població Protegida pel SNS, però les CCAA (úniques competents en matèria de salut pública) treballen amb els seus propis sistemes d'informació, assignen el seu CIP Autonòmic a través de les targetes sanitàries individuals dels Serveis Públics de Salut, per la qual cosa manquen d'informació dels mutualistes adscrits a les entitats asseguradores concertades, és a dir que els seus sistemes d'informació no tenen incorporats a tota la població resident en la  Comunitat respectiva, això impedeix que els dispositius de salut pública, especialitzats en la salut de la col·lectivitat puguin respondre a les amenaces sobre la salut de tota la població en el marc d'aquesta crisi sanitària.

Resulta per tant una obligació per a la Mutualitat, proporcionar les dades bàsiques a aquests organismes amb la finalitat de que puguin realitzar-se les accions eficaces de prevenció i vigilància. Així mateix, la cessió pot comprendre altres dades relatives a la salut, que siguin estrictament necessaris per a les actuacions dirigides a preservar la salut de la comunitat.

La cessió de dades identificatives i de contacte es realitza per a la finalitat estricta que disposin les autoritats sanitàries, estatal o autonòmica, i quan sigui necessària per a l'eficàcia de les accions de salut pública i d'aquesta manera preservar la salut dels ciutadans en el seu conjunt, de l'àmbit que es tracti, fent efectiu els drets dels ciutadans previstos en la normativa vigent.

Categoria d'interessats:

  • Acció protectora: Beneficiaris de prestacions.
  • Actuacions de salut pública. Mutualistes (Mutualistes i beneficiaris)

Categoria de dades personals:

  • Acció Protectora:

Identificatius: Nombre d'afiliació, cognoms, nom, document d'identitat (DNI, NIE, passaport), sexe, edat, domicili, telèfon, correu electrònic. Laborals: situació administrativa. Economicofinancers: dades bancàries. Dades de salut: diagnòstics, proves diagnòstiques, tractaments mèdics, medicaments.

  • Actuacions de Salut Pública:

Dades de caràcter identificatiu i de contacte del Col·lectiu de mutualistes de MUFACE, com són el nom, correu electrònic, telèfon mòbil, telèfon fix o adreça postal.

Categoria de destinataris:

  • Acció Protectora. En funció de les prestacions a altres Administracions o Organismes Públics amb competències en matèria de prestació d'assistència sanitària i a altres entitats ( entitats de segur/segur concertades, centres sanitaris-hospitalaris, Consell General de Col·legis Oficials d'Oficines de Farmàcia)
  • Actuacions de salut pública: Conselleries de Sanitat i Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes, Ministeri de Sanitat, Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla així com INGESA.

Transferències internacionals:

  • Acció  protectora: Es preveuen per a l'exportació de les prestacions per pagaments directes a hospitals a l'estranger prèvia autorització dels interessats.
  • Actuacions de salut pública: Es preveuen en cas d'emergències internacionals, quan així es disposi per autoritats sanitàries internacionals o supranacionals, en l'àmbit dels tractats subscrits per Espanya.

Termini de supressió:

Sense límit (article 23.1.i) del Reglament General de Protecció de Dades.

Indefinit per a actuacions de salut pública.

Mesures de seguretat:

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant:

Directora del Departament de Prestacions Sanitàries: dpsan@muface.es

Delegat de protecció de dades:

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es