accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Comunicació electrònica de comunicats d'incapacitat temporal (CEPIT)

L'aplicació CEPIT és d'ús exclusiu de les unitats de personal de les Aministracions Públiques per comunicar a MUFACE, de manera telemàtica, les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural dels mutualistes i dur a terme la gestió i control d'aquestes situacions.

Registre en l'aplicació CEPIT

Accés a CEPITVentana nueva

Novetats abril 2019: Comunicats i comunicació electrònica de Muface amb els organismes

Per resolució de la Direcció General de MUFACE, publicada en el BOE del dia 10 d'abril i dictada a l'empara del que es disposa en la disposició addicional tercera de l'Ordre PRE 1744/2010, de 30 de juny, s'han adaptat els comunicats d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural i de maternitat amb l'objecte de permetre la seva codificació pel sistema CIE 10, incorporant-nos així al sistema de classificació que se segueix en l'àmbit sanitari i en el prestacional gestionat per l'INSS, organisme amb el qual és necessari l'intercanvi de diagnòstics per als reconeixements mèdics durant la incapacitat temporal.

A més es regula en aquesta resolució la substitució de la documentació en paper per documentació en suport electrònic per al subsidi per incapacitat i situacions de risc per a això els organismes hauran de remetre a MUFACE aquesta documentació a través de la nostra aplicació CEPIT o, alternativament, han de remetre aquesta documentació al registre electrònic de MUFACE, dirigit al servei provincial del mutualista a través del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR), ajustant aquests procediments a les prescripcions establertes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Per assegurar l'eficàcia d'aquestes mesures, la resolució disposa que no s'acceptaran comunicats antics ni documentació en paper més enllà del dia 30 de setembre de 2019.

Normativa legal bàsica de *CEPIT

 • * Llei 2/2008 de Pressupostos Generals de l'Estat per 2009 ( extracte de la Llei on figuren modificacions relatives a la Incapacitat Temporal).(Abre en nueva ventana)
 • * Resolució de 30 de setembre de 2009, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual s'estableix l'edició electrònica dels impresos de comunicats de baixa, de maternitat i informe mèdic per incapacitat temporal.
 • * Reial decret 2/2010 de 8 de gener, pel qual es modifica el Reglament General del Mutualisme Administratiu, aprovat per Reial decret 375/2003, de 28 de març, en matèria d'incapacitat temporal i de risc durant l'embaràs i durant la lactància natural.
 • * Resolució de 3 de febrer de 2010,   de la Sotssecretaria, per la qual es publica l'Acord d'encomana de gestió entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social per 2010 per a la realització de determinats reconeixements mèdics.
 • * Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.
 • * Resolució de 28 de febrer de 2011, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es publica la pròrroga expressa de l'Acord d'encomana de gestió amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a la realització de determinats reconeixements mèdics.
 • * Resolució de 16 de febrer de 2012, de la Secretaria General Tècnica-Secretariat del Govern, per la qual es publica la pròrroga expressa de l'Acord d'encomana de gestió entre la Mutualitat General de Funcionaris de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a la realització de determinats reconeixements mèdics.
 • * Resolució de 30 de gener de 2013, de la  Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es publica la pròrroga  expressa de l'Acord d'encomana de gestió de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social para determinats reconeixements mèdics.
 • * Resolució de 16 de gener de 2014, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es publica la pròrroga expressa de l'Acord d'encomana de gestió de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social para determinats reconeixements mèdics.
 • * Resolució de 23 de gener de 2015 , de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es publica l'Acord d'encomana de gestió entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a la realització de determinats reconeixements mèdics.
 • * Resolució de 25 de gener de 2017 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica l'Acord d'encomana de gestió entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a la realització de determinats reconeixements mèdics.
 • * Resolució de 9 de gener de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual es publica l'Addenda que modifica l'Acord d'encomana de gestió entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • * Resolució de 9 de gener de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la pròrroga expressa de l'Acord d'encomana de gestió entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per a la realització de determinats reconeixements mèdics.
 • * Resolució d'1 d'abril de 2019 per a la tramitació electrònica i actualització de models previstos en l'Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny.