accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Comunicació electrònica de comunicats d'incapacitat temporal (CEPIT)

La aplicación CEPIT es de uso exclusivo de las unidades de personal de las Aministraciones Públicas para comunicar a MUFACE, de manera telemática, las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas y llevar a cabo la gestión y control de dichas situaciones.

Registro en la aplicación CEPIT

Acceso a CEPITVentana nueva

Novetats abril 2019: Parts i comunicació electrònica de Muface amb els organismes

Per resolució de la Direcció general de MUFACE, publicada en el BOE del dia 10 d'abril i dictada a l'empara del que es disposa en la disposició addicional tercera de l'Ordre PRE 1744/2010, de 30 de juny, s'han adaptat els parts d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural i de maternitat amb l'objecte de permetre la seva codificació pel sistema *CIE 10, incorporant-nos així al sistema de classificació que se segueix en l'àmbit sanitari i en el *prestacional gestionat per l'INSS, organisme amb el qual és necessari l'intercanvi de diagnòstics per als reconeixements mèdics durant la incapacitat temporal.

A més es regula en aquesta resolució la substitució de la documentació en paper per documentació en suport electrònic per al subsidi per incapacitat i situacions de risc per a això els organismes hauran de remetre a MUFACE aquesta documentació a través de la nostra aplicació *CEPIT o, alternativament, remetin aquesta documentació al registre electrònic de MUFACE, dirigit al servei provincial del mutualista a través del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR), ajustant aquests procediments a les prescripcions establertes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Per assegurar l'eficàcia d'aquestes mesures, la resolució disposa que no s'acceptaran parts antics ni documentació en paper més enllà del dia 30 de setembre de 2019.

Normativa legal básica de CEPIT

 • Ley 2/2008 de Presupuestos Generales del Estado para 2009 (extracto de la Ley donde figuran modificaciones relativas a la Incapacidad Temporal).
 • Resolución de 30 de septiembre de 2009 , de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se establece la edición electrónica de los impresos de partes de baja, de maternidad e informe médico por incapacidad temporal.
 • Real Decreto 2/2010 de 8 de enero, por el que se modifica el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo , en materia de incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural.
 • Resolución de 3 de febrero de 2010 ,  de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para 2010 para la realización de determinados reconocimientos médicos.
 • Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio , por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
 • Resolución de 28 de febrero de 2011 , de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica la prórroga expresa del Acuerdo de encomienda de gestión con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la realización de determinados reconocimientos médicos.
 • Resolución de 16 de febrero de 2012 , de la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, por la que se publica la prórroga expresa del Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la realización de determinados reconocimientos médicos.
 • Resolución de 30 de enero de 2013 , de  la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se publica la prórroga  expresa del Acuerdo de encomienda de gestión de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para determinados reconocimientos médicos.
 • Resolución de 16 de enero de 2014 , de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se publica la prórroga expresa del Acuerdo de encomienda de gestión de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para determinados reconocimientos médicos.
 • Resolución de 23 de enero de 2015 , de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la realización de determinados reconocimientos médicos.
 • Resolución de 25 de enero de 2017 , de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la realización de determinados reconocimientos médicos.
 • Resolución de 9 de enero de 2018 , de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda que modifica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
 • Resolución de 9 de enero de 2018 , de la Subsecretaría, por la que se publica la prórroga expresa del Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la realización de determinados reconocimientos médicos.
 • Resolución de 1 de abril de 2019 para la tramitación electrónica y actualización de modelos previstos en la Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio.