accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Comunicación electrónica de partes de Incapacidade Temporal (CEPIT)

A aplicación CEPIT é de uso exclusivo das unidades de persoal das Aministraciones Públicas para comunicar a MUFACE, de maneira telemática, as situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural dos mutualistas e levar a cabo a xestión e control das devanditas situacións.

Rexistro na aplicación CEPIT

Acceso a CEPITVentana nueva

Novidades abril 2019: Partes e comunicación electrónica de Muface cos organismos

Por resolución da Dirección Xeral de MUFACE, publicada no BOE do día 10 de abril e ditada ao amparo do disposto na disposición adicional terceira da Orde PRE 1744/2010, de 30 de xuño, adaptáronse os partes de incapacidade temporal, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural e de maternidade co obxecto de permitir a súa codificación polo sistema *CIE 10, incorporándonos así ao sistema de clasificación que se segue no ámbito sanitario e no *prestacional xestionado polo INSS, organismo co que é necesario o intercambio de diagnósticos para os recoñecementos médicos durante a incapacidade temporal.

Ademais regúlase na devandita resolución a substitución da documentación en papel por documentación en soporte electrónico para o subsidio por incapacidade e situacións de risco para o que os organismos deberán remitir a MUFACE dita documentación a través da nosa aplicación *CEPIT ou, alternativamente, remitan dita documentación ao rexistro electrónico de MUFACE, dirixido ao servizo provincial do *mutualista a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR), axustando estes procedementos ás prescricións establecidas na Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Para asegurar a eficacia destas medidas, a resolución dispón que non se aceptarán partes antigos nin documentación en papel máis aló do día 30 de setembro de 2019.

Normativa legal básica de CEPIT

 • https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/16/pdfs/BOE-A-2018-540.pdf Lei 2/2008 de Orzamentos Xerais do Estado para 2009 (extracto da Lei onde figuran modificacións relativas á Incapacidade Temporal).(Abre en nueva ventana)
 • Resolución de 30 de setembro de 2009, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se establece a edición electrónica dos impresos de partes de baixa, de maternidade e informe médico por incapacidade temporal.
 • Real Decreto 2/2010 de 8 de xaneiro , polo que se modifica o Regulamento Xeral do *Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, en materia de incapacidade temporal e de risco durante o embarazo e durante a lactación natural.
 • Resolución de 3 de febreiro de 2010,  da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo de encomenda de xestión entre a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado e o Instituto Nacional da Seguridade Social para 2010 para a realización de determinados recoñecementos médicos.
 • Orde PRE/1744/2010, de 30 de xuño, pola que se regula o procedemento de recoñecemento, control e seguimento das situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural no Réxime Especial da Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado.
 • Resolución de 28 de febreiro de 2011, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se publica a prórroga expresa do Acordo de encomenda de xestión co Instituto Nacional da Seguridade Social para a realización de determinados recoñecementos médicos.
 • Resolución de 16 de febreiro de 2012, da Secretaría Xeral Técnica-Secretariado do Goberno, pola que se publica a prórroga expresa do Acordo de encomenda de xestión entre a Mutualidade Xeral de Funcionarios do Estado e o Instituto Nacional da Seguridade Social para a realización de determinados recoñecementos médicos.
 • Resolución de 30 de xaneiro de 2013, da  Subsecretaría do Ministerio da Presidencia, pola que se publica a prórroga  expresa do Acordo de encomenda de xestión da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado e o Instituto Nacional da Seguridade Social para determinados recoñecementos médicos.
 • Resolución de 16 de xaneiro de 2014, da Subsecretaría do Ministerio da Presidencia, pola que se publica a prórroga expresa do Acordo de encomenda de xestión da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado e o Instituto Nacional da Seguridade Social para determinados recoñecementos médicos.
 • Resolución de 23 de xaneiro de 2015 , da Subsecretaría do Ministerio da Presidencia, pola que se publica o Acordo de encomenda de xestión entre a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado e o Instituto Nacional da Seguridade Social para a realización de determinados recoñecementos médicos.
 • Resolución de 25 de xaneiro de 2017, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo de encomenda de xestión entre a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado e o Instituto Nacional da Seguridade Social para a realización de determinados recoñecementos médicos.
 • Resolución de 9 de xaneiro de 2018 , da Subsecretaría, pola que se publica a Adenda que modifica o Acordo de encomenda de xestión entre a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado e o Instituto Nacional da Seguridade Social.
 • Resolución de 9 de xaneiro de 2018 , da Subsecretaría, pola que se publica a prórroga expresa do Acordo de encomenda de xestión entre a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado e o Instituto Nacional da Seguridade Social, para a realización de determinados recoñecementos médicos.
 • Resolución de 1 de abril de 2019 p ara a tramitación electrónica e actualización de modelos previstos na Orde PRE/1744/2010, de 30 de xuño.