accesskey_mod_conten
Bar separa corpo dá cabeceira

Cambios de entidade médica

 • Cambios ordinarios de Entidade médica (meses de xaneiro e xuño)

  Acordeón de Cambios ordinarios de Entidade médica (meses de xaneiro e xuño)

  Cando podo cambiar de Entidade de Asistencia Sanitaria?

  Vos mutualistas e vos beneficiarios con Documento asimilado ao de Afiliación, adscritos tanto ao INSS (Sistema Sanitario Público) como ás Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, podar solicitar cambio ordinario de Entidade durante vos meses de xaneiro e xuño de cada ano.

  Teña en conta que existe limitación de afluencia ás oficinas de MUFACE en xuño de 2020. Por este motivo, a solicitude de cambio de entidade neste período debe facerse pola sede electrónica, tal como indícase na pregunta seguinte,  ou enviando a impresa LIGAZÓN cumprimentada e asinado por correo postal,

  Podo realizar ou cambio de Entidade de Asistencia Sanitaria por internet?

  Se, a través de a Sede Electrónica de Muface . Sen necesidade de desprazarse e cun trámite moi sinxelo.

  É necesario estar en posesión dun certificado electrónico recoñecido ou un DNI electrónico,  ou obter Cl@ve Permanente ou Cl@ve PIN .

  Tense certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve Permanente e CL@VEPIN, a través de a sede electrónica de MUFACE , podar efectuar cambios ordinarios entre Entidades de Seguro Privado de Asistencia Sanitaria, así como ao INSS/Sistema Sanitario Público ou viceversa. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.

  Como podo realizar ou cambio de Entidade de Asistencia Sanitaria por outros medios?

  Lea por favor ou indicado non primeiro punto. A tramitación do cambio de entidade admite outras canles distintas dá atención presencial  Fágao a través dá sede electrónica ou por correo postal.

  Que entidades subscribiron ou concerto sanitario?

  As Entidades médicas son: ASISA, DKV, IGUALATORIO CANTABRIA e SEGURCAIXA ADESLAS.

  Podar elixir tamén ou sistema sanitario público (INSS) como entidade fornecedora dá asistencia sanitaria?

  Se, podar elixir tamén ou INSS/Sistema Sanitario Público como entidade fornecedora dá asistencia sanitaria.

  Se unha vez que ou mutualista cambiou de entidade, consulta ou Catálogo de Provedores do ano e ve que ou médico ou centro onde abacele habitualmente, non figura non cadro médico dá nova entidade, podar volver cambiar de entidade médica?.

  Só admitirase unha solicitude de cambio en cada período ordinario. Tituláresvos que non soliciten cambio continuarán adscritos á mesma entidade que ou estean a 31 de decembro ou, non seu caso, a 31 de maio de cada ano. Así, ou cambio de entidade poderá realizarse unha soa vez durante vos meses de xaneiro como en xuño -durante cada uns dous anos de duración do concerto de 2020-2021-, e vos servizos elixidos serán obrigatorios ata a apertura do próximo período de cambio ordinario (e salvo vos supostos de cambios extraordinarios).

   

  Vos que realizaron ou cambio a través dá sede electrónica, cando van recibir ou documento de afiliación actualizado?

  A Oficina de Información ao Mutualista remitiralles ao seu domicilio ou documento de afiliación, actualizado.

  Realizado ou cambio ordinario, cal é a data de efectos do cambio?, teño que pedir tamén ou cambio para vos meus beneficiarios?.

  Non momento en que se realiza ou cambio na Oficina de Muface, ou na Sede Electrónica se ou tramitou con electronicamente, vostede e vos seus beneficiarios xa están adscritos á nova entidade e de baixa na anterior, sen que existan períodos de carencia para ningún tipo de asistencia.

  Teño que comunicar ou cambio á nova entidade?

  MUFACE comunica vos cambios realizados ás Entidades Médicas e INSS, así como calquera dato necesario para a prestación dá asistencia sanitaria e farmacéutica recollida non concerto sanitario.
  Vostede non ten que realizar ningunha xestión coa Entidade, xa que MUFACE comunícalles diariamente as altas de forma telemática.

  Cando vou recibir ou cartón sanitario dá nova entidade?

  Se cambiou a unha entidade de seguro, recibirá non seu domicilio a/s cartón/s sanitaria/s dá nova entidade non prazo máximo de sete días naturais. En caso de necesidade, podar solicitar á entidade un cartón sanitario provisional. Se realizou ou cambio á Rede Sanitaria Pública (INSS), consulte coa súa oficina, pois deberá acudir ao centro de saúde dá súa localidade

  Non suposto de realizar un cambio ordinario (xaneiro ou xuño), podar cambiar de entidade, de novo, en ou seguinte período de cambio?.

  Se, podar solicitar ou cambio en cada uns dous períodos de cambio ordinario (meses de xaneiro e xuño), salvo que se produciu un cambio ao INSS/Servizo Público de Saúde por "causas extraordinarias", nese caso deberá permanecer dous anos sen poder realizar ningún cambio.

 • Cambios de entidade médica por causas extraordinarias

  Acordeón de Cambios de entidade médica por causas extraordinarias

  Cambiei de provincia de destino. Ao actualizar vos datos na oficina de MUFACE dá nova provincia, podo cambiar de entidade sanitaria de elección?

  Se. Cando prodúcese un cambio de destino do titular que implica traslado a outra provincia, podar cambiar de entidade, cumprimentando ou impreso correspondente.

  Quero cambiarme a outra entidade de seguro, pero xa pasou ou prazo ordinario de cambio, podería solicitalo?

  Se, pero previamente debe obter a conformidade por escrito dás dúas entidades afectadas. Coas cartas dá entidade que acepta ou alta e a dá entidade que acepta a baixa, debe comparecer na súa Oficina de MUFACE co documento de afiliación.

  É posible cambiarse ao sistema público de saúde fose do período ordinario de cambio xeral?

  Se, pero ten que ser aprobado previamente por unha Comisión Paritaria MUFACE/INSS. Solicítase na Oficina de MUFACE á que está adscrito ou titular e, coa solicitude(Abre en nova xanela) , debe acompañar informe médico non que conste ou diagnóstico do proceso patolóxico que padece o ou algún dous seus beneficiarios e as razóns que aconsellan ou seu tratamento nun Centro do Sistema Sanitario Público. Ademais, deberá facer constar expresamente que asume a obrigación de permanecer dous anos adscrito ao INSS, non caso de que lle sexa concedido ou cambio.