accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Cambios de entidad médica

 • Cambios ordinarios de Entidade médica (meses de xaneiro e xuño)

  Acordeón de Cambios ordinarios de Entidade médica (meses de xaneiro e xuño)

  Cando podo cambiar de Entidade de Asistencia Sanitaria?

  Os mutualistas e os beneficiarios con Documento asimilado ao de Afiliación, adscritos tanto ao INSS (Sistema Sanitario Público) como ás Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, poden solicitar cambio ordinario de Entidade durante os meses de xaneiro e xuño de cada ano.

  Teña en conta que existe limitación de afluencia ás oficinas de MUFACE en xuño de 2020. Por este motivo, a solicitude de cambio de entidade neste período debe facerse pola sede electrónica, tal como indícase na pregunta seguinte,  ou enviando a impresa LIGAZÓN cumprimentada e asinado por correo postal,

  Podo realizar o cambio de Entidade de Asistencia Sanitaria por internet?

  Si, a través de a Sede Electrónica de Muface . Sen necesidade de desprazarse e cun trámite moi sinxelo.

  É necesario estar en posesión dun certificado electrónico recoñecido ou un DNI electrónico,  ou obter Cl@ve Permanente ou Cl@ve PIN .

  Se ten certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve Permanente e CL@VEPIN, a través de a sede electrónica de MUFACE , pódense efectuar cambios ordinarios entre Entidades de Seguro Privado de Asistencia Sanitaria, así como ao INSS/Sistema Sanitario Público ou viceversa. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.

  Como podo realizar o cambio de Entidade de Asistencia Sanitaria por outros medios?

  Lea por favor o indicado no primeiro punto. A tramitación do cambio de entidade admite outras canles distintas da atención presencial  Fágao a través da sede electrónica ou por correo postal.

  Que entidades subscribiron o concerto sanitario?

  As Entidades médicas son: ASISA, DKV, IGUALATORIO CANTABRIA e SEGURCAIXA ADESLAS.

  Pódese elixir tamén o sistema sanitario público (INSS) como entidade fornecedora da asistencia sanitaria?

  Se, pódese elixir tamén o INSS/Sistema Sanitario Público como entidade fornecedora da asistencia sanitaria.

  Se unha vez que o mutualista cambiou de entidade, consulta o Catálogo de Provedores do ano e ve que o médico ou centro onde acode habitualmente, non figura no cadro médico da nova entidade, pódese volver cambiar de entidade médica?.

  Só se admitirá unha solicitude de cambio en cada período ordinario. Os titulares que non soliciten cambio continuarán adscritos á mesma entidade que o estean a 31 de decembro ou, no seu caso, a 31 de maio de cada ano. Así, o cambio de entidade poderá realizarse unha soa vez durante os meses de xaneiro como en xuño -durante cada un dos anos de duración do concerto de 2020-2021-, e os servizos elixidos serán obrigatorios ata a apertura do próximo período de cambio ordinario (e salvo os supostos de cambios extraordinarios).

   

  Os que realizaron o cambio a través da sede electrónica, cando van recibir o documento de afiliación actualizado?

  A Oficina de Información ao Mutualista remitiralles ao seu domicilio o documento de afiliación, actualizado.

  Realizado o cambio ordinario, cal é a data de efectos do cambio?, teño que pedir tamén o cambio para os meus beneficiarios?.

  No momento en que se realiza o cambio na Oficina de Muface, ou na Sede Electrónica se o tramitou con electronicamente, vostede e os seus beneficiarios xa están adscritos á nova entidade e de baixa na anterior, sen que existan períodos de carencia para ningún tipo de asistencia.

  Teño que comunicar o cambio á nova entidade?

  MUFACE comunica os cambios realizados ás Entidades Médicas e INSS, así como calquera dato necesario para a prestación da asistencia sanitaria e farmacéutica recollida no concerto sanitario.
  Vostede non ten que realizar ningunha xestión coa Entidade, xa que MUFACE comunícalles diariamente as altas de forma telemática.

  Cando vou recibir o cartón sanitario da nova entidade?

  Se cambiou a unha entidade de seguro, recibirá no seu domicilio a/s cartón/s sanitaria/s da nova entidade no prazo máximo de sete días naturais. En caso de necesidade, pode solicitar á entidade un cartón sanitario provisional. Se realizou o cambio á Rede Sanitaria Pública (INSS), consulte coa súa oficina, pois deberá acudir ao centro de saúde da súa localidade

  No suposto de realizar un cambio ordinario (xaneiro ou xuño), pódese cambiar de entidade, de novo, en o seguinte período de cambio?.

  Si, pódese solicitar o cambio en cada uns dos períodos de cambio ordinario (meses de xaneiro e xuño), salvo que se produciu un cambio ao INSS/Servizo Público de Saúde por "causas extraordinarias", nese caso deberá permanecer dous anos sen poder realizar ningún cambio.

 • Cambios de entidade médica por causas extraordinarias

  Acordeón de Cambios de entidade médica por causas extraordinarias

  Cambiei de provincia de destino. Ao actualizar os datos na oficina de MUFACE da nova provincia, podo cambiar de entidade sanitaria de elección?

  Si. Cando se produce un cambio de destino do titular que implica traslado a outra provincia, pode cambiar de entidade, cumprimentando o impreso correspondente.

  Quero cambiarme a outra entidade de seguro, pero xa pasou o prazo ordinario de cambio, podería solicitalo?

  Si, pero previamente debe obter a conformidade por escrito das dúas entidades afectadas. Coas cartas da entidade que acepta o alta e a da entidade que acepta a baixa, debe personarse na súa Oficina de MUFACE co documento de afiliación.

  É posible cambiarse ao sistema público de saúde fose do período ordinario de cambio xeral?

  Si, pero ten que ser aprobado previamente por unha Comisión Paritaria MUFACE/INSS. Solicítase na Oficina de MUFACE á que está adscrito o titular e, coa solicitude(Abre en nueva ventana) , debe acompañar informe médico no que conste o diagnóstico do proceso patolóxico que padece el ou algún dos seus beneficiarios e as razóns que aconsellan o seu tratamento nun Centro do Sistema Sanitario Público. Ademais, deberá facer constar expresamente que asume a obrigación de permanecer dous anos adscrito ao INSS, no caso de que lle sexa concedido o cambio.