accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Consell General

Competències

a) Aprovar el Pla d'actuació de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat.

b) Informar l'avantprojecte de pressupost, així com el balanç i els comptes anuals.

c) Establir els criteris per a la prestació de l'assistència sanitària.

d) Aprovar la memòria anual de l'organisme.

i) Informar els projectes de disposicions de caràcter general que estableixin o modifiquin prestacions.

f) Proposar, si escau, quantes mesures, plans i programes siguin convenients per al desenvolupament dels mecanismes de protecció del règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat.

g) Les altres funcions que en el Reial decret 577/1997, de 18 d'abril se li encomanen.

Composició

El Consell General està integrat pels següents membres:

a) Per part de l'Administració de l'Estat:

1r. La Secretaria d'Estat de Funció Pública, que serà la Presidenta del Consell.

2n. La Directora General de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, que serà la Vicepresidenta primera.

3r. Set representants de l'Administració Civil de l'Estat designats pela Ministra de Hisenda i Funció Pública.

b) Per part dels funcionaris, nou representants designats pels sindicats presents en el Consell Superior de la Funció Pública en proporció als resultats obtinguts entre funcionaris al servei de l'Administració de l'Estat en les últimes eleccions convocades a l'empara del que es disposa en la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques. Els nou representants dels funcionaris triaran, d'entre ells, al Vicepresident segon del Consell General.

Actuarà com a Secretaria, amb veu però sense vot, la Secretaria General de MUFACE.