accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Comissions Provincials

Competències

Correspon a les Comissions Provincials i de Ceuta i Melilla:

a) Vetllar per l'aplicació dels acords del Consell General i de la Comissió Permanent, així com proposar, si escau, quantes mesures, plans i programes siguin necessaris per al perfeccionament dels mateixos en el seu àmbit territorial.

b) Definir els criteris per a la concessió d'ajudes per assistència social, amb subjecció a les normes reguladores i als crèdits assignats.

c) Informar els assumptes que li sotmeti el seu President.

Composició

Les Comissions Provincials i de Ceuta i Melilla estaran integrades pels següents membres:

a) Per part de l'Administració Civil de l'Estat:

1r. El Director del Servei de MUFACE, que serà el President de la Comissió.

2n. Els representants de l'Administració que designi el Director general de MUFACE en nombre inferior en un al dels representants dels funcionaris.

b) Per part dels funcionaris: un Vocal per cadascuna de les centrals sindicals d'àmbit nacional representades en el Consell General i un Vocal per cadascuna de les centrals sindicals d'àmbit autonòmic representades en el Consell General en aquelles Comissions provincials i de Ceuta i Melilla que es constitueixin al respectiu territori autonòmic.

Actuarà com a Secretari, amb veu però sense vot, el del Servei Provincial, i a Ceuta i Melilla el Cap de secció corresponent.