accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Comissió Permanent

Competències

Correspon a la Comissió Permanent:

a) Vetllar per l'aplicació dels acords del Consell General, així com proposar totes les mesures que estimi necessàries per al millor compliment de les finalitats de la Mutualitat.

b) Informar les convocatòries per a la concessió de prestacions de caràcter anual únic, en els casos en què la norma que les estableixi així ho disposi.

c) Informar tots els assumptes que li sotmeti la Direcció general, així com aquells que hagi de conèixer el Consell General.

Composició

La Comissió Permanent estarà integrada pels següent membres:

a) El Director general de MUFACE, que serà el seu President.

b) Els representants de l'Administració Civil de l'Estat que designi el President del Consell General d'entre els Consellers d'aquesta representació, en nombre inferior en un al dels representants dels funcionaris.

c) Un Vocal per cadascuna de les organitzacions sindicals representades en el Consell General, triats per i entre els respectius Vocals.

Actuarà com a Secretari, amb veu però sense vot, el del Consell General.