accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
10/11/2020

Avantprojecte de Pressupost per 2021

MUFACE CARTERA SNS

L'avantprojecte de Pressupost de MUFACE per a 2021 és d'1.813.738,08 euros, la qual cosa representa un increment del 4,21% respecte al pressupost de 2020. La Mutualitat garanteix totes les prestacions incloses en la cartera del Servei Nacional de Salut.

La Mutualitat garanteix les prestacions

El Consell General de MUFACE va aprovar el passat 27 d'octubre, en la seva segona reunió anual, l'avantprojecte de Pressupost de la Mutualitat per a l'exercici 2021. La proposta és d'un total d'1.813.738,08 euros, la qual cosa representa un increment del 4,21% respecte al de l'exercici 2020, fins a 73,2 milions d'euros, quedant garantida la despesa de totes les prestacions incloses en la cartera del Servei Nacional de Salut.

Anàlisi de les variacions

En la variació produïda en aquest exercici cal tenir en compte diversos elements determinants, com el Concert d'Assistència Sanitària 2020-2021, autoritzat pel Consell de Ministres el 5 de juliol de 2019, que suposa un increment de 26,3 milions d'euros respecte a 2020, i un  ajust a la situació actual del col·lectiu de mutualistes protegits.

D'altra banda, la major necessitat de despesa en la prestació farmacèutica, fundada en l'execució d'aquest exercici, ha justificat un augment de 29,11 milions d'euros per a aquesta partida. Així mateix, s'ha evidenciat la necessitat de dotar adequadament la partida d'incapacitat temporal amb 25,8 milions d'euros addicionals. Amb això es tracta d'atendre les necessitats de majors crèdits a causa de l'envelliment del col·lectiu en actiu, l'edat mitjana del qual en aquest moment és de gairebé 49 anys. No cal descartar tampoc la incidència de l'actual pandèmia, l'impacte estimat de la qual en la despesa de 2020 ascendeix a 9 milions d'euros.

Garantia de les prestacions

A més de l'augment de la partida de capítol 1 -despeses de Personal- per les consolidacions d'increments retributius -682 milions d'euros-, i de l'increment de transferències corrents per a la incapacitat temporal, l'avantprojecte de pressupost de MUFACE manté les seves dotacions per atendre les prestacions econòmiques pròpies del mutualisme, amb una dotació de 302,14 milions d'euros.

Pel que fa a el pressupost per a assistència sanitària, amb càrrec al qual s'han de finançar tant el Concert d'Assistència Sanitària com les despeses derivades de la prestació farmacèutica, les majors necessitats de despesa detectades en determinades partides tradicionalment infradotades, com la destinada a la prestació farmacèutica, han motivat una baixada de crèdits en unes altres que, per contra, es venen quedant en els últims anys sense executar.

Seria el cas de les Pròtesis i altres prestacions de pagament delegat (ajudes dentals, oculars…), on la despesa mitjana anual es ve situant en 20 milions d'euros, sent el crèdit inicial superior als 30 milions d'euros.

Es tracta, per tant, d'una adequació del pressupost a les necessitats actuals dels mutualistes amb la qual es manté, no obstant això, la garantia de la prestació orto-protètica. Així, la Mutualitat garanteix la despesa necessària per afrontar aquestes atencions, que d'altra banda són les incloses per a tots els ciutadans en la cartera del Sistema Nacional de Salut. Si fos necessari, aquesta i altres partides es podrien incrementar al llarg de l'execució del pressupost, gràcies a modificacions que pot gestionar el propi organisme.

En conclusió, l'avantprojecte cobreix les necessitats dels mutualistes quant a la cartera del Sistema Nacional de Salut i els programes propis d'assistència soci-sanitària de la Mutualitat alineats amb aquesta cartera, d'acord amb la seva responsabilitat.

Transparència, comptes  i pressupost

Les dades sobre execució pressupostària mensual poden veure's en l'apartat Transparència de la pàgina web de la Mutualitat ,  en la qual actualment apareix la situació a setembre de 2020. També es publica el compte anual en aquest enllaç .