accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
30/12/2020

ELS MUTUALISTES SERAN VACUNATS PER SALUT PÚBLICA.

LOS MUTUALISTAS SERÁN VACUNADOS POR SALUD PÚBLICA.

L'administració de vacunes pel Covid 19 s'enquadra dins de la vigilància epidemiològica i els mutualistes seran vacunats, com tots els ciutadans, pel sistema de salut pública

ELS MUTUALISTES SERAN VACUNATS PER SALUT PÚBLICA.

UNA CAMPANYA INTEGRAL DE VACUNACIÓ

La campanya de vacunació de prevenció i abordatge pel  Covid 19 és un gran repte per al Sistema Nacional de Salut. Les vacunes són d'adquisició centralitzada, així que són proporcionades pel Govern i la seva administració correspondrà en tot cas als recursos, centres i hospitals que decideixin els Serveis Públics de Salut, per tractar-se de lluita epidemiològica, en l'àmbit d'una emergència internacional.

Convé recordar que, tal com ha indicat el Ministeri de Sanitat a totes les comunitats autònomes:
* L'ordenament jurídic vigent reconeix l'accés a la vacunació del COVID-19 a totes les persones, tant del sistema sanitari públic, incloses les cobertes per les mutualitats de funcionaris adscrites a entitats d'assegurança lliure.

* La Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, que conté normes aplicables a tot el sistema sanitari espanyol i no solament a la sanitat pública, en el seu article 6 sobre Dret a la igualtat, apartat 1, assenyala que “Totes les persones tenen dret al fet que les actuacions de salut pública es realitzin en condicions d'igualtat sense que es pugui produir discriminació”.

* La Llei16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut , indica que la cartera de salut pública forma part de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, i que, d'acord a l'article 8 bis d'aquesta Llei, està coberta de forma completa per finançament públic.

* La DA Quarta de l'esmentada  Llei 16/ 2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut (Llei de Cohesió), exceptua de la Cartera de Serveis del Sistema Nacional de Salut en l'àmbit de les Mutualitats les actuacions de vigilància epidemiològica, i les accions generals de protecció i promoció de la salut relacionades amb la prevenció i abordatge de les epidèmies i catàstrofes.

* Per la seva banda, l'article 11 de la mateixa Llei 16/2003, de 28 de maig , en la regulació de la prestació de salut pública inclou “totes aquelles actuacions singulars o mesures especials que, en matèria de salut pública, resulti precís adoptar per les autoritats sanitàries de les diferents Administracions públiques, dins de l'àmbit de les seves competències, quan circumstàncies sanitàries de caràcter extraordinari o situacions d'especial urgència o necessitat així ho exigeixin i l'evidència científica disponible les justifiqui”; afegint a l'apartat 3 del mateix article que “les prestacions de salut pública s'exerciran amb un caràcter de integralitat, a partir de les estructures de salut pública de les Administracions i de la infraestructura d'atenció primària del Sistema Nacional de Salut.”


ACTIVITATS DE LA MUTUALITAT

La Mutualitat durant tots aquests mesos està treballant i col·laborant activament amb el Ministeri de Sanitat i les respectives autoritats sanitàries territorials per garantir a l'accés del col·lectiu mutualista a les vaxcunes COVID en termes d'equitat.


PRIMERES FASES DEL PROCÉS

La vacunació a tots els mutualistes està garantida, en tant que són ciutadans i ciutadanes protegits pel sistema de  salut pública. El pla de vacunació tindrà tres etapes i en la primera fase es vacunarà a les persones més vulnerables així com al personal sanitari.


1.  Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de persones grans i d'atenció a grans dependents

2.    Personal de primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitari

3.    Un altre personal sanitari i sociosanitari

4.   Persones considerades com a grans dependents (grau III de dependència, és a dir, amb necessitat d'intenses mesures de suport) que no estiguin actualment institucionalitzades.


Les primeres dosis disponibles s'utilitzaran per vacunar al grup 1 i 2 en aquest ordre i, després de completar aquests grups i en la mesura que hi hagi més disponibilitat de dosi, es vacunarà als grups 3 i 4.

Tots els mutualistes inclosos en aquests primers grups seran vacunats en una de les quatre fases segons els correspongui, sent citats per a això pels respectius Serveis Públics de Salut.


PASSOS SEGÜENTS I INFORMACIÓ GENERAL

Les fases de vacunació i els col·lectius inclosos en cadascuna d'elles o, el què és el mateix, l'estratègia, s'acorden en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, com a òrgan de cooperació interadministrativa integrat pel Ministeri de Sanitat, les comunitats  i les ciutats autònomes.

L'Estratègia, document presentat ja en el Consell de Ministres al novembre, defineix les fases amb base en les recomanacions d'organismes internacionals (OMS, entre d'altres)  i supranacionals (Comissió Europea), així com  en els treballs del  Grup de Treball Tècnic de Vacunació creat en el marc del CISNS, integrat per experts, 8 comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat. Serà en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut on es defineixin en els propers mesos les prioritats per a cada fase, i per tant els col·lectius inclosos en cadascuna d'elles.

Com ja s'ha dit, els mutualistes seran vacunats a l'empara de l'estratègia nacional de vacunació, i dels detalls de les línies mestres es donarà informació en aquest web, VEGI AQUEST ENLLAÇ ,  així com als diferents canals informatius de la Mutualitat, a mesura que es vagi rebent de les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L'ESTRATÈGIA

Si es desitja informació oficial sobre l'Estratègia de Vacunació del Ministeri de Sanitat, està en aquest enllaç de la pàgina web del propi Ministeri.

També pot accedir al nou web del Govern d'Espanya: www.vacunacovid.gob.es