accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
11/02/2021

Un exercici prudent del canvi d'entitat

Les dades definitives sobre el primer període de canvi ordinari d'entitat de 2021 reflecteixen un nombre de permutes inferior al de gener de 2020. S'ha experimentat un notable avanç de les sol·licituds per via digital.

Descens significatiu de les permutes al gener

Una vegada tancat el termini d'admissió de sol·licituds corresponent al primer període de canvi d'entitat de 2021, el balanç és un descens important de sol·licituds de canvi.

Els mutualistes i els seus beneficiaris són aproximadament milió i mig i, al gener de 2021, s'han registrat un total de 15.299 modificacions, enfront de les 27.638 que es van produir en 2020, és a dir, un 44,6% menys, la qual cosa posa de manifest l'estabilitat del sistema.

La Mutualitat, com ja va fer el passat mes de juny, va informar als mutualistes amb antelació sobre les vies per realitzar la sol·licitud de canvi sense necessitat d'apropar-se a l'oficina, encara que deixant oberta aquesta possibilitat, sempre amb cita prèvia. El canvi es pot realitzar també a través de la seu electrònica o enviant l'imprès per correu postal. S'han mantingut per tant tots els canals oberts, com ha succeït durant tota la pandèmia, tenint així en compte la bretxa digital dels diferents segments del col·lectiu.

El nombre de persones que han canviat d'entitat concertada a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), o viceversa, i també entre les asseguradores, es manté pràcticament en els mateixos percentatges que al gener de 2020, de tal manera que el col·lectiu adscrit a entitats concertades segueix sent d'un 76%, enfront del 24% per cent que ha triat l'opció pública.

Com a dades més rellevants, destaca l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) amb un saldo net positiu de 3.280 mutualistes més assegurats, juntament amb DKV, que guanya 1.815 en aquest primer període de canvi d'entitat.

Respecte a la tipologia, no es pot marcar una tendència com a predominant, doncs els canvis responen a circumstàncies personals d'edat, patologia, tipus de beneficiaris o lloc de residència, entre altres variables.

Més sol·licituds per via digital

Una altra dada a destacar d'aquest primer període de canvi d'entitat de 2021 és l'augment significatiu en la tendència, cada vegada més consolidada, d'utilització de la seu electrònica: mentre que al gener de 2020 van utilitzar aquest servei un 55% dels mutualistes, al gener de 2021 han estat un 64% els que han optat per evitar el desplaçament a les oficines o el correu postal.

Si comparem aquestes dades amb el percentatge d'ús del servei electrònic general en 2019, que va ser d'un 16,7 per cert, veiem reflectit l'important avanç de la utilització dels serveis electrònics de la Mutualitat.

En resum, en 2021 s'ha registrat un exercici prudent del dret de canvi d'entitat, dret que és la base del sistema MUFACE, i un significatiu avanç en l'ús dels serveis digitals