accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Prestacións sociais

 • Incapacidade temporal, risco durante embarazo e lactación natural

  Acordeón de Incapacidade temporal, risco durante embarazo e lactación natural

  Que debo facer unha vez superados os 90 días de baixa por enfermidade?

  A partir do día 91 da situación de incapacidade temporal, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural debe solicitar o subsidio por algunha destas continxencias.

  Pode facelo 24 horas ao día, sen necesidade de desprazarse, a través da nosa Sede electrónica de MUFACE . Require identificarse con certificado electrónico recoñecido, DNI electrónico, Cl@ve Permanente ou Cl@ve PIN, e achegar a información que se indica na páxina do formulario. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.

  Tamén pode solicitar o subsidio mediante correo postal dirixido á súa oficina de MUFACE de adscrición así como a través do seu órgano de persoal. En todos estes casos, é necesario encher o impreso de solicitude(Abre en nueva ventana) .

  Que son os recoñecementos médicos da incapacidade temporal?

  Son un instrumento para o seguimento e control desta situación (as situacións de risco non se someten a recoñecemento médico). Preveos a norma e perseguen garantir a adecuada situación laboral dos mutualistas. Solicítaos MUFACE, a petición dos órganos de persoal ou en función da duración da situación, e realízanos médicos do Instituto Nacional da Seguridade Social, en virtude dun acordo con MUFACE.

  Os resultados dos recoñecementos médicos vinculan ao órgano de persoal á hora de resolver sobre a licenza por incapacidade temporal, e por tanto, se o resultado é de mantemento da situación, o órgano de persoal manterá a licenza, mentres que se é de alta, resolverá pondo fin á mesma, e o mutualista terá que incorporarse ao seu posto de traballo.

  Pódese reclamar contra o resultado do recoñecemento médico do INSS?

  Non. Só pódese recorrer contra a resolución do órgano de persoal que aproba ou denega a licenza por incapacidade temporal.

  A incomparecencia a recoñecemento médico pode provocar a denegación da licenza?

  Si. Está contemplada como unha das causas de extinción da situación de incapacidade temporal, salvo que a ausencia estea xustificada.

  Cando se extingue o subsidio por incapacidade temporal, risco durante o embarazo ou durante a lactación natural?

  Cando se dea algunha das causas de extinción da situación de incapacidade temporal (por exemplo, melloría), da situación de risco durante o embarazo (por exemplo, o parto) ou da situación de risco durante a lactación natural (por exemplo, que o bebé cumpra o nove meses). Extinguiranse sempre por alcanzarse o prazo máximo dalgunha destas situacións: 730 días en incapacidade temporal ou nove meses nas situacións de risco.

  Risco durante o embarazo e embarazo de risco, son o mesmo?

  Non. A situación de risco está provocada polo posto, ambiente, etc. de traballo que ocupa a mutualista embarazada. Por tanto, nestas situacións, que declara un servizo de prevención de riscos laborais, a mutualista non padece patoloxía algunha e o seu órgano de persoal declara a situación de risco sempre que non sexa posible un cambio de posto mentres dure a xestación. O embarazo de risco é unha situación de incapacidade temporal derivada do estado de embarazo e o seu tratamento é idéntico a unha baixa por calquera outra causa.

  Co risco durante a lactación natural sucede o mesmo. A mutualista non padece patoloxía algunha, senón que as circunstancias do seu traballo poden supor un risco para ela ou para o bebé.

 • Partes de incapacidade temporal, risco durante embarazo e lactación natural

  Acordeón de Partes de incapacidade temporal, risco durante embarazo e lactación natural

  Onde podo obter os partes de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural?

  Pódese descargar aquí os Modelos.

  Desde o 11 de abril de 2019 inclusive, utilice un dos  que aparecen a continuación.

  Parte de baixa IT(Abre en nueva ventana)

  Parte de risco durante o embarazo ou durante a lactación natural(Abre en nueva ventana)

  O parte de baixa é suficiente para considerar declarada a situación de incapacidade temporal?

  Non. É necesario que o órgano de persoal expida a licenza por esta causa, para o que se serve da información médica do parte, así como, se o considera, do asesoramento médico de que dispoña (servizo médico propio ou unidades médicas de seguimento de MUFACE). A presentación do parte ante o órgano de persoal implica a solicitude da licenza.

  Por que é importante cumprir cos prazos de presentación dos partes?

  Porque, ademais de xustificar a ausencia do posto de traballo, son a base para expedir as licenzas, actos administrativos que condicionan a existencia da situación de incapacidade temporal ou de risco. A demora na presentación dos partes, tanto o inicial como os sucesivos de confirmación, podería atrasar a resolución da licenza e, chegado o caso, demorar o recoñecemento e pago do subsidio por MUFACE, posto que este procedemento necesita devanditos documentos acreditativos da situación.

  • O mutualista presentará o parte inicial ao seu órgano de persoal non máis tarde o cuarto día hábil desde a data de inicio da situación.
  • Os partes de confirmación presentaraos no prazo máximo de tres días hábiles desde a data de expedición do parte de confirmación.
  • O parte de alta presentarao antes de finalizar o día hábil seguinte ao da súa expedición. O día do alta considérase de incapacidade.

  Cada canto tempo expídense os partes de incapacidade temporal?

  Con carácter xeral, cada 15 días naturais. En casos en que para mellor asistencia ao paciente, o médico xustifique ampliar este prazo, terase en conta que entre a expedición de dous partes sucesivos non se superará nunca o prazo de 30 días naturais.

  Que son os informes adicionais de ratificación, deben achegarse?

  Os informes adicionais de ratificación débeos cumprimentar o médico que atende ao mutualista no 10º e 16º mes de licenza xunto cos partes que correspondan a eses períodos. Achegan un pronunciamento médico adicional en dous momentos críticos da situación de incapacidade temporal: para conceder a prórroga da incapacidade temporal a partir do día 365, e para conceder a prórroga de efectos da incapacidade temporal a partir do día 545 e ata o 730 da situación. Por favor, asegúrese de que o seu médico os cumprimente xunto co parte ao que acompañen.

  Cada canto se expiden os partes de risco durante o embarazo ou lactación natural?

  Expídese un primeiro parte por tres meses. Se superado este tempo mantense a situación de risco, expedirase outro ata que se alcance o día 91 na situación, e a partir deste momento, a periodicidade será como máximo, mensual.

  Que é o CIE e para que serve?

  *CIE é o *acrónimo de Clasificación Internacional de Enfermidades e serve para identificar o proceso patolóxico que afecta a unha persoa que acode ao sistema sanitario. Os médicos coñecen as clasificacións  (*CIE 10 É a que se esixe no enchemento do parte, a clasificación anterior *CIE 9 *MC, *CIAP) e deben *explicitarlo nos partes.

  Ten relevancia como dato clínico para a valoración nos recoñecementos médicos que poidan ter lugar, para considerar as recaídas, a duración máxima da situación e a valoración da incapacidade permanente.

 • Gran Invalidez

  Acordeón de Gran Invalidez

  Son unha funcionaria que ingresou en 2014, polo que estou a cotizar a efectos de pensións ao Réxime Xeral da Seguridade Social e a efectos de asistencia sanitaria e resto de prestacións a Muface. No meu caso, quen me pagaría o complemento de Gran Invalidez se me recoñecesen unha pensión de incapacidade permanente en grao de Gran Invalidez?Cal sería a súa contía?

  O órgano competente para recoñecer a pensión de incapacidade permanente para aqueles funcionarios que ingresaron na Función Pública despois do ano 2011 é o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). Se este recoñecese un grao de incapacidade permanente cualificado como Gran Invalidez, corresponde a MUFACE abonar a prestación de Gran Invalidez, que é adicional á pensión recoñecida polo INSS. Para o recoñecemento desta prestación, sempre é necesario que o interesado presente solicitude a MUFACE.

  Esta prestación substitúe en todo caso ao complemento de Gran Inválido regulado no Réxime Xeral da Seguridade Social dado que cobre a mesma continxencia.

  A contía da prestación consiste no 50% da pensión de incapacidade permanente efectivamente percibida polo mutualista, recoñecida polo INSS.

 • Xubilación

  Acordeón de Xubilación

  Xubileime voluntario. Podo solicitar o Subsidio de Xubilación que abona MUFACE?

  Non. Para ter dereito a esta prestación é necesario que o mutualista sexa xubilado forzoso, ben por idade ou por incapacidade permanente para o servizo.

  Voume a xubilar e gustaríame saber cal vai sabe o importe da miña pensión.

  Para iso debe dirixirse a Clases Pasivas, na Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas do Ministerio de Facenda, ao non ser este tema competencia de MUFACE.

  Vou cumprir a idade de xubilación forzosa, pero pedín prórroga. Cando me xubile despois, poderei solicitar o subsidio de xubilación de MUFACE?

  Se a lexislación de función pública que lle é de aplicación determina a posibilidade de que se xubile con posteridade á data na que cumpra a idade establecida para a súa xubilación, poderá solicitar o Subsidio, que se recoñecerá con referencia e efectos da data da súa xubilación efectiva e que se determinará na resolución emitida para o efecto polo Órgano de xubilación.

 • Axudas por defunción

  Acordeón de Axudas por defunción

  Prestacións en caso de defunción do mutualista

  Falecido un mutualista os seus beneficiarios poden solicitar a MUFACE o abono do subsidio por defunción : prestación económica que está destinada a paliar puntualmente a minoración de ingresos que se produce na unidade de convivencia do mutualista cando este falece. A súa contía está en función dos anos que tivese cumpridos o mutualista no momento do seu falecemento, sempre que se atopase en situación de alta ou asimilada á mesma en MUFACE. Na citada ligazón figura a documentación que debe presentar.

  Se o mutulista pertencía a algunha das Mutualidades integradas no Fondo Especial, tamén poderá solicitar a pensión de viuvez, cumprimentando as impreso Prestacións por Defunción(Abre en nueva ventana) .

  Por último, para informarse da pensión de viuvez que puidese corresponderlle, deberá porse en comunicación coa Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas, no teléfono 900503055.

  Os beneficiarios deben comunicar o deceso á súa Oficina de MUFACE, presentando o certificado médico oficial do falecemento ou fotocopia do Libro de Familia no que conste este extremo ou certificación do Rexistro Civil acreditativa do mesmo. Neste momento tamén pode solicitar se beneficiario con documento propio sempre que non sexa titular nin beneficiaria en ningún outro Réxime de Seguridade Social. O alta tramítase nas nosas Oficinas e debe cumprimentar o impreso de solicitude de alta, variacións e baixa de beneficiarios(Abre en nueva ventana) .

  Prestacións en caso de defunción de beneficiario:

  Faleceu a nosa nai, que estaba de alta en MUFACE como viúva de mutualista. Podemos solicitar a Axuda de Enterro?

  Non. Cando falece un beneficiario con documento propio, só pode solicitar a prestación o novo titular de documento asimilado ao de afiliación que substitúa ao que faleceu.

  Faleceu o meu pai, que era viúvo e, como non hai ningún familiar que cumpra os requisitos para poder solicitar o Subsidio de Defunción, podo pedir a Axuda de Enterro?

  Non. A axuda de enterro só pode solicitarse cando falece un beneficiario.

   

 • Podoloxía

  Acordeón de Podoloxía

  Cobre MUFACE a atención por podoloxía?

  • En caso de adscrición ao INSS/Servizo público de saúde, recíbese a prestación a través do Servizo Público de Saúde da Comunidade Autónoma de residencia, que debe facilitarlle a asistencia nas mesmas condicións e co mesmo contido e extensión que a calquera outro usuario. Na actualidade, a podoloxía non está incluída na carteira común de servizos do Sistema Nacional de Saúde, polo que os Servizos Públicos de Saúde xeralmente non facilitan a súa cobertura.
  • En caso de adscrición a unha Entidade de Seguro, no vixente Concerto inclúese a atención podológica para pacientes con pé diabético, así como para pacientes diagnosticados de pé neuropático de etiología distinta á diabetes. A atención polo podólogo require prescrición médica e autorización previa da Entidade. O número de sesións máximo por beneficiario e ano será de seis.

  Ademais do anterior, existe algún beneficio adicional en canto a podoloxía básica?

  Si. Segundo establece o Convenio entre MUFACE e o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Podólogos , os mutualistas e beneficiarios de MUFACE teñen a posibilidade de ser atendidos a un prezo máximo de 20,00 euros por consulta, en canto aos tratamentos de quiropodia básica. Así mesmo, pactáronse prezos máximos para un total de 30 servizos distintos que poden consultarse na páxina web de MUFACE, onde, ademais, sitúanse as ligazóns aos colexiados acollidos ao convenio.