accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Secretaría Xeral

Dna. Myriam Pallarés Cortón

sg@muface.es

Telf: 912739802

Na actualidade, exerce por vacante a suplencia da dirección xeral de Muface, de acordo co previsto no *art . 16 do Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, polo que se establece a estrutura dos órganos de goberno, administración e representación da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE).

É licenciada en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid  e Programa executivo en Administración Pública (ESADE). Orde ao mérito da Garda Civil. Pertence ao Corpo Superior de Administradores Civís do Estado.

Prestou servizos no Consello Superior de Deportes como Subdirectora Xeral adxunta de Deporte e Saúde, na Subdirección Xeral de Coordinación Institucional da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, ou máis recentemente como Coordinadora de Patrimonio na Subdirección Xeral de Coordinación da Administración Periférica do Estado. Incorporouse a MUFACE como Secretaria Xeral  en xaneiro de 2017.

Competenciass

Á Secretaría Xeral de MUFACE correspóndenlle as seguintes funcións:

a) A asistencia técnica dos órganos colexiados da Mutualidade.

b) A conservación, intendencia e funcionamento dos edificios administrativos, os servizos técnicos e de mantemento, as subministracións e adquisicións, o réxime interior e os asuntos xerais, así como o inventario dos bens.

c) A xestión dos recursos humanos, a execución dos plans de mellora do rendemento, a acción social e a formación do persoal da Mutualidade.

d) A realización de estudos, informes e documentación técnica necesarios para a xestión atribuída á Mutualidade, así como a preparación e tramitación de normas, instrucións e ordes de servizo, o réxime do colectivo e a información administrativa en relación co campo de aplicación do Mutualismo administrativo.

e) A elaboración e tramitación de informes sobre os recursos e reclamacións sobre réxime de MUFACE, así como do persoal adscrito á Mutualidade.

f) A xestión dos bens inmobles das antigas Mutualidades integradas en MUFACE.

g) A elaboración e aplicación do plan informático, a xestión da infraestrutura técnica e de comunicacións e das tecnoloxías da información.

h) As relacións con outros organismos e cantas outras non estean especificamente atribuídas a outros Departamentos.