accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Dirección Xeral

Vacante

 

direccion@muface.es

Telf: 912739675

Vacante. En virtude do *art . 16 do Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, polo que se establece a estrutura dos órganos de goberno, administración e representación da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE), exerce a suplencia a Secretaria Xeral

Competencias

a) Dirixir os servizos administrativos e técnicos da Mutualidade Xeral.

b) Promover as normas que no ámbito do Mutualismo administrativo correspondan á Mutualidade, así como aprobar as instrucións necesarias para o seu desenvolvemento e execución.

c) Dispor os gastos e ordenar os pagos da Mutualidade sobre prestacións e funcionamento, así como xestionar os seus recursos financeiros.

d) Elaborar a memoria anual de actividades e o balance de contas e resultados.

e) Elaborar o anteproxecto anual dos orzamentos da Mutualidade, exercer as competencias do organismo en canto entidade contable e dirixir a xestión económicofinanciera da Mutualidade.

f) Resolver en materia de afiliación, altas e baixas de mutualistas e beneficiarios de MUFACE.

g) Determinar a forma en que se dispensará a asistencia sanitaria, conforme ao disposto no artigo 75, apartado 3, do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo, aprobado por Decreto 843/1976, de 18 de marzo.

h) Planificar, regular e avaliar as prestacións a mutualistas e beneficiarios.

i) Recoñecer as prestacións a mutualistas e beneficiarios.

j) Representar á Mutualidade en todos os actos e contratos que se celebren, así como ante as autoridades, Xulgados, Tribunais, organismos e entidades e persoas naturais e xurídicas.

k) Celebrar contratos, así como convenios de colaboración, incluídos os concertos para a prestación da asistencia sanitaria, con entidades públicas e privadas cuxa actividade sexa precisa para o mellor cumprimento dos seus fins, de acordo coa lexislación aplicable.

l) Xestionar e administrar os bens e dereitos patrimoniais da Mutualidade.

m) Enajenar, previo informe do Consello Xeral e coa autorización do Consello de Ministros, aqueles elementos do patrimonio da Mutualidade que deixen de ser útiles para o cumprimento dos seus fins.

n) Levar as relacións con outros organismos.

ñ) Exercer aquelas competencias de dirección ou xestión que lle atribúan as normas vixentes.