accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Acción protectora de MUFACE en materia de prestacións de asistencia sanitaria e actuacións de saúde pública relacionadas co colectivo de MUFACE

Base xurídica:

Acción Protectora:

•             Artigo 6.1.*c) do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (Regulamento Xeral de Protección de Datos Persoais).Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento.

•             Real Decreto Lexislativo 4/2000, de 23 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado

•             Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral do *Mutualismo Administrativo.

Actuacións de saúde pública:

•             RGPD: Considerando 46, *Arts 6.1.e), 6.1.d), 9.2

•             Lei 33/2011, de 4 de outubro, Xeneral de Saúde Pública

•             Lei 16/2003, de 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde.

•             Constitución española. Art. 43.2, art. 148.1.21

•             Normativa e tratados internacionais.

•             Concerto MUFACE de asistencia sanitaria

Fins do tratamento:

En canto á actuación protectora que é misión de MUFACE, o fin é a Xestión das prestacións sanitarias de MUFACE

En canto a actuacións de saúde pública, os datos básicos dos mutualistas (Nome, DNI, número de afiliación, número de CIP SNS, data de nacemento, residencia, teléfonos e correo electrónico, entidade de adscrición,  beneficiarios, etc..) recóllense na base de datos de colectivo de MUFACE. Os mutualistas, en tanto que cidadáns, teñen dereito á prevención e vixilancia epidemiolóxica, de acordo con o art. 6 da Lei 33/2011, de 4 de outubro, Xeneral de Saúde Pública, e concordante coa integralidade das prestacións de saúde pública, segundo art. 11.3 .da Lei 16/ 2003, de Cohesión e Calidade do Sistema Nacional de Saúde. 

A Mutualidade está obrigada non só a colaborar coas autoridades competentes nas actuacións emprendidas en materia de saúde pública, senón  tamén a traballar proactivamente na coordinación e cooperación que sexan precisas para lograr esa perspectiva integral por canto os mutualistas son cidadáns que deben ser protexidos das ameazas sobre a saúde como o resto da poboación.

O Ministerio de Sanidade xestiona a Base de Datos de Poboación Protexida polo SNS, na #este base os cidadáns están identificado o Código   de Identificación Persoal do SNS ou Código SNS. A  Base de Datos Poboación Protexida polo SNS, contén exclusivamente datos identificativos (nome e apelidos, Data de nacemento, Sexo, DNI/NIE e  Número de Seguridade Social) non contén datos de direccións postais ou de correo electrónico ou os números de teléfono.  

Na actual situación de emerxencia epidemiolóxica, os datos identificativos e de contacto dos *mutualistas de entidades concertadas constan na Base de Datos Poboación Protexida polo SNS, pero as CCAA (únicas competentes en materia de saúde pública) traballan cos seus propios sistemas de información, asignan o seu CIP Autonómico a través dos cartóns sanitarios individuais dos Servizos Públicos de Saúde, polo que carecen de información dos *mutualistas adscritos ás entidades aseguradoras concertadas, é dicir que os seus sistemas de información non teñen incorporados a toda a poboación residente na Comunidade  respectiva, iso impide que os dispositivos de saúde pública, especializados na saúde da colectividade poidan responder as ameazas sobre a saúde de toda a poboación no marco duna crise ou alerta sanitaria.

Resulta por tanto unha obrigación para a Mutualidade, proporcionar os datos básicos aos este organismos co fin de que poidan realizarse as accións eficaces de prevención e vixilancia. Así mesmo, a cesión pode comprender outros datos relativos á saúde, que sexan estritamente necesarios para as actuacións dirixidas a preservar a saúde da comunidade.

A cesión de datos identificativos e de contacto realízase para a finalidade estrita que dispoñan as autoridades sanitarias, estatal ou autonómica, e cando sexa necesaria para a eficacia das accións de saúde pública e dese modo preservar a saúde dos cidadáns no seu conxunto, do ámbito que se trate, facendo efectivo os dereitos dos cidadáns previstos na normativa vixente.

Categoría de interesados:

  • Acción protectora: Beneficiarios de prestacións.
  • Actuacións de saúde pública. Mutualistas (Mutualistas e beneficiarios)

Categoría de datos persoais:

  • Acción Protectora:

Identificativos: Número de afiliación, apelidos, nome, documento de identidade (DNI, NIE, pasaporte), sexo, idade, domicilio, teléfono, correo electrónico. Laborais: situación administrativa. Económico-financeiros: datos bancarios. Datos de saúde: diagnósticos, probas diagnósticas, tratamentos médicos, medicamentos.

  • Actuacións de Saúde Pública:

Datos de carácter identificativo e de contacto do Colectivo de mutualistas de MUFACE, como son o nome, correo electrónico, teléfono móbil, teléfono fixo ou dirección postal.

Categoría de destinatarios:

  • Acción Protectora. En función das prestacións a outras Administracións ou Organismos Públicos con competencias en materia de prestación de asistencia sanitaria e a outras entidades ( entidades de seguro concertadas, centros sanitarios-hospitalarios, Consello Xeral de Colexios Oficiais de Oficinas de Farmacia)
  • Actuacións de saúde pública: Consellerías de Sanidade e Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidade, Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla así como INGESA.

Transferencias internacionais:

  • Acción  protectora: Prevense para a exportación das prestacións por pagos directos a hospitais no estranxeiro previa autorización dos interesados.
  • Actuacións de saúde pública: Prevense en caso de emerxencias internacionais, cando así se dispoña por autoridades sanitarias internacionais ou supranacionales, no ámbito dos tratados subscritos por España.

Prazo de supresión:

  • Sen límite (artigo 23.1.e) do Regulamento Xeral de Protección de Datos.
  • Indefinido para actuacións de saúde pública.

Medidas de seguridade:

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante:

Directora do Departamento de Prestacións Sanitarias: dpsan@muface.es

Delegado de protección de datos:

Delegado de Protección de datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es