accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Actividades relacionadas coa xestión de recursos humanos de MUFACE

Base xurídica: 

Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e normativa complementaria.

Fins do tratamento: 

Realización de todas as actividades de xestión dos recursos humanos do organismo.

Categoría de interesados: 

Empregados/as públicos

Categoría de datos persoais: 

Datos de carácter identificativo: nome, documento de identidade (DNI, NIE, pasaporte), sexo, domicilio, correo electrónico, teléfono, teléfono móbil optativo, fotografía. Datos de carreira administrativa, académicos e profesionais. -Datos económico-financeiros e familiares. - Datos de saúde (a efectos de concesión de permisos, licenzas, etc., e do Plan de Acción Social).

Categoría de destinarios: 

Outras Administracións Públicas e Entidades do Sector Público Ocasionalmente, algúns datos serán accesibles ao Grupo de traballo de Formación e Acción Social, Xunta de Persoal e outros representantes sindicais FNMT (cartóns de empregado público)

Transferencias internacionais: 
Non existen.

Prazo de supresión: 

Indefinido.

Medidas de seguridade: 

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante: 

Secretaria Xeral de Muface: sg@muface.es

Delegado de protección de datos: 

Delegado de Protección de datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es