accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Responsabilitat Patrimonial

Base jurídica: 

Art. 106.2 de la constitució espanyola. Arts. 65, 67, 81, 91 i 92 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre i articles 32 i següents de la llei 40/2015, d'1 d'octubre.

Finalitats del tractament: 

Realització dels informes sobre reclamacions per responsabilitat patrimonial per a la seua resolució per l'òrgan competent.

Categoria d'interessats: 

Titulars de drets o interés legítims i els titulars de drets o interessos que puguen resultar afectats.

Categoria de dades personals: 

Dades identificatives. Dades acadèmiques i professionals. Dades de caràcter econòmic i patrimonial, dades de seguretat social. Dades relatives a sancions administratives.

Categoria de destinarios: 

Ministeri: Subdirecció General de recursos, reclamacions i relacions amb l'Administració de justícia.

Termini de supressió: 

Indefinit.

Mesures de seguretat: 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant: 

Secretaria General de Muface: sg@muface.es

Delegat de protecció de dades: 

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es