accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Gestió del patrimoni immobiliari de MUFACE

Base jurídica: 

Llei 33/2003 de 3 de novembre del patrimoni de les administracions públiques Llei 29/1994, de 24 de novembre.

Finalitats del tractament: 

Gestionar els ingressos i gastos del Patrimoni immobiliari de MUFACE

Categoria d'interessats: 

Arrendataris i titulars de drets o interés legítims en els arrendaments/alienacions

Categoria de dades personals: 

Dades identificatives. Dades professionals. Dades de caràcter econòmic i patrimonial

Categoria de destinarios: 

SEGIPSA

Transferències internacionals: 

No existixen.

Termini de supressió: 

Indefinit.

Mesures de seguretat: 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant: 

Secretaria General de Muface: sg@muface.es

Delegat de protecció de dades: 

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es