accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Actuacions amb els tribunals

Base jurídica: 

Art. 118 de la constitució espanyola. Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciós-administrativa. Llei 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.

Finalitats del tractament: 

Tramitació d'actuacions i informació requerida pels tribunals i altres òrgans intervinents.

Categoria d'interessats: 

Titulars de drets o interés legítims i els titulars de drets o interessos que puguen resultar afectats.

Categoria de dades personals: 

Dades identificatives. Dades acadèmiques i professionals. Dades de caràcter econòmic i patrimonial, dades de seguretat social. Dades relatives a sancions administratives. Dades de salut.

Categoria de destinataris: 

Tribunals; Advocacia de l'Estat; Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Subdirecció General de recursos, reclamacions i relacions amb l'Administració de Justícia del Ministeri, Administracions, Corporacions, Entitats i Institucions públiques; interessats (afectats).

Termini de supressió: 

Les dades seran conservades durant la durada del procediment i, posteriorment, els terminis de prescripció legalment establits.

Mesures de seguretat: 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant: 

Secretaria General de Muface: sg@muface.es

Delegat de protecció de dades: 

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es