accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Activitats de difusió promogudes per MUFACE

Base jurídica: 

Consentiment

Finalitats del tractament: 

Distribució de la revestisca MUFACE en format paper. Distribució i difusió de butlletins amb informació i convocatòries de la Mutualitat, així com de la revestisca MUFACE, en format electrònic.

Categoria d'interessats: 

Mutualistes inclosos en la política de distribució, Col·laboradors. Subscriptors dels butlletins de MUFACE

Categoria de dades personals: 

  • En el cas dels subscriptors als butlletins i la revista electrònica: la direcció de correu electrònic
  • Per als mutualistes que reben la revista: Dades de caràcter identificatiu (nom, cognoms, direcció postal).
  • Per als col·laboradors: Dades de caràcter identificatiu (nom, cognoms, DNI, dades de contacte); Dades professionals i domicili social, si escau; Dades fiscals i bancaris.

Categoria de destinataris: 

Empresa externa encarregada de la distribució de la revista en format paper, per a realitzar aquesta distribució.

Transferències internacionals: 

No existixen.

Termini de supressió: 

  • Receptors revestisca i subscriptors Newsletter. Les dades no s'eliminen mentre no es produïsca baixa quant a la distribució de la revista en paper o respecte a la subscripció de la Newsletter.
  • Quant a col·laboradors de la revista, les dades no s'eliminen mentre l'acord de col·laboració persistisca en vigor entre les parts.

Mesures de seguretat: 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant:

Secretaria General de Muface: sg@muface.es

Delegat de protecció de dades: 

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es