accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Acció protectora de MUFACE en matèria de prestacions d'assistència sanitària i actuacions de salut pública relacionades amb el col·lectiu de MUFACE

Base jurídica: 

Acció Protectora:

 • Article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades Personals).Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat
 • Reial decret 375/2003, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.

Actuacions de salut pública:

 • RGPD: Considerant 46, Arts 6.1.i), 6.1.d), 9.2
 • Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública
 • Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.
 • Constitució espanyola. Art. 43.2, art. 148.1.21
 • Normativa i tractats internacionals.
 • Concerte MUFACE d'assistència sanitària

Finalitats del tractament: 

Quant a l'actuació protectora que és missió de MUFACE, la fi és la Gestió de les prestacions sanitàries de MUFACE

Quant a actuacions de salut pública, lus dades bàsiques dels mutualistes (Nom, DNI, nombre d'afiliació, nombre de CIP SNS, data de naixement, residència, telèfons i correu electrònic, entitat d'adscripció,  beneficiaris, etc..) s'arrepleguen en la base de dades de col·lectiu de MUFACE. Els mutualistes, mentre que ciutadans, tenen dret a la prevenció i vigilància epidemiològica, d'acord amb l'art. 6 de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, i concordant amb la integralidad de les prestacions de salut pública, segons art. 11.3 .de la Llei 16/ 2003, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut. 

La Mutualitat està obligada no solament a col·laborar amb les autoritats competents en les actuacions empreses en matèria de salut pública, sinó  també a treballar proactivamente en la coordinació i cooperació que siguen precises per a aconseguir eixa perspectiva integral puix que els mutualistes són ciutadans que han de ser protegits de les amenaces sobre la salut com la resta de la població.

El Ministeri de Sanitat gestiona la Base de dades de Població Protegida pel SNS, en aquesta base els ciutadans estan identificat per el  Codi d'Identificació Personal del SNS o Codi SNS. La  Base de dades Població Protegida pel SNS, conté exclusivament dades identificatives (nom i cognoms, Data de naixement, Sexe, DNI/NIE i  Nombre de Seguretat Social) no conté dades de direccions postals o de correu electrònic o els números de telèfon.  

Les dades identificatives i de contacte dels mutualistes d'entitats concertades consten en la Base de dades Població Protegida pel SNS, però les CCAA (úniques competents en matèria de salut pública) treballen amb els seus propis sistemes d'informació, assignen el seu CIP Autonòmic a través de les targetes sanitàries individuals dels Servicis Públics de Salut, per la qual cosa manquen d'informació dels mutualistes adscrits a les entitats asseguradores concertades, és a dir que els seus sistemes d'informació no tenen incorporats a tota la població resident en la Comunitat  respectiva, açò impedix que els dispositius de salut pública, especialitzats en la salut de la col·lectivitat puguen respondre a les amenaces sobre la salut de tota la població en el marc d'una crisi o alerta sanitària.

Resulta per tant una obligació per a la Mutualitat, proporcionar les dades bàsiques a aquests organismes amb la finalitat de que puguen realitzar-se les accions eficaces de prevenció i vigilància. Així mateix, la cessió pot comprendre altres dades relatives a la salut, que siguen estrictament necessaris per a les actuacions dirigides a preservar la salut de la comunitat.

La cessió de dades identificatives i de contacte es realitza per a la finalitat estricta que disposen les autoritats sanitàries, estatal o autonòmica, i quan siga necessària per a l'eficàcia de les accions de salut pública i d'eixa manera preservar la salut dels ciutadans en el seu conjunt, de l'àmbit que es tracte, fent efectiu els drets dels ciutadans previstos en la normativa vigent.

Categoria d'interessats: 

 • Acció protectora: Beneficiaris de prestacions.
 • Actuacions de salut pública. Mutualistes (Mutualistes i beneficiaris)

Categoria de dades personals: 

 • Acció Protectora:
 • Identificatius: Nombre d'afiliació, cognoms, nom, document d'identitat (DNI, NIE, passaport), sexe, edat, domicili, telèfon, correu electrònic. Laborals: situació administrativa. Economicofinancers: dades bancàries. Dades de salut: diagnòstics, proves diagnòstiques, tractaments mèdics, medicaments.
 • Actuacions de Salut Pública:

Dades de caràcter identificatiu i de contacte del Col·lectiu de mutualistes de MUFACE, com són el nom, correu electrònic, telèfon mòbil, telèfon fix o direcció postal.

Categoria de destinarios: 

 • Acció Protectora. En funció de les prestacions a altres Administracions o Organismes Públics amb competències en matèria de prestació d'assistència sanitària i a altres entitats ( entitats de segur concertades, centres sanitaris-hospitalaris, Consell General de Col·legis Oficials d'Oficines de Farmàcia)
 • Actuacions de salut pública: Conselleries de Sanitat i Servicis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes, Ministeri de Sanitat, Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla així com INGESA.

Transferències internacionals: 

 • Acció  protectora: Es preveuen per a l'exportació de les prestacions per pagaments directes a hospitals en l'estranger prèvia autorització dels interessats.
 • Actuacions de salut pública: Es preveuen en cas d'emergències internacionals, quan així es dispose per autoritats sanitàries internacionals o supranacionals, en l'àmbit dels tractats subscrits per Espanya.

Termini de supressió: 

 • Sense límit (article 23.1.i) del Reglament General de Protecció de Dades.
 • Indefinit per a actuacions de salut pública.

Mesures de seguretat: 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant:

Directora del Departament de Prestacions Sanitàries: dpsan@muface.es

Delegat de protecció de dades: 

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es