accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Pressupost

Resum de les partides pressupostàries

MUFACE, per al compliment de les seues finalitats, compte anualment amb un pressupost que es finança amb les cotitzacions dels mutualistes, l'aportació de l'Estat, la subvenció de l'Estat (que fonamentalment finança el dèficit que anualment es produïx per a fer front a les prestacions de les mutualitats integrades en el Fons Especial), amb altres ingressos de diversa índole (rendiments de comptes i valors, ingressos patrimonials, etc.) i el romanent de tresoreria.

Per a 2019, i en tant no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, han sigut provisionalment prorrogats els de l'exercici 2018, presentant les principals partides el següent desglossament:

Cotitzacions de mutualistes: 19,09 %

Aportació de l'Estat: 76,51 %

Subvenció de l'Estat: 4,22 %

Altres ingressos: 0,18%

Per a fer front als gastos de la seua acció protectora, MUFACE destina aproximadament el 83,821% del seu Pressupost a l'assistència sanitària i prestació farmacèutica, l'11,66 % a les restants prestacions del Mutualisme Administratiu, el 2,36 %, a les prestacions de les mutualitats integrades en el Fons Especial i el 2,16 % als gastos d'administració i funcionament.

Execució pressupostària de l'exercici 2019

Últim Estat d'Execució Pressupostària - Setembre (92  KB)Icona pdf