accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Plan de Impulso 2017-2020

A Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) vén traballando desde fai máis dun ano no perfeccionamento dos métodos e controis adecuados para garantir que a asistencia aos seus mutualistas, tanto a médica como a farmacéutica, préstese nas mellores condicións de calidade, o que inclúe o establecemento de mecanismos de control máis eficaces que eviten duplicidades e gastos innecesarios, o que redundará nun mellor servizo ao colectivo.

En concreto, desde que se tivo coñecemento do informe do Tribunal de Contas de 2015 referirdo ás prestacións farmacéuticas, MUFACE puxo en marcha unha serie de iniciativas destinadas a mellorar os protocolos internos de xestión e corrixir as deficiencias existentes no control dos requisitos de acceso ás prestacións farmacéuticas.

De acordo coas recomendacións da Comisión Mixta do Congreso dos Deputados para as relacións co Tribunal de Contas, e en consonancia cos criterios da Avogacía do Estado da Secretaría de Estado de Función Pública, MUFACE publicou un Plan Estratéxico de Farmacia que contempla tres tipos de actuacións de choque: de carácter normativo, de control da fraude e de transparencia.

Entre as medidas de carácter normativo, destacan as xa incluídas no Concerto de asistencia sanitaria 2018-2019, que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2018, e que veñen clarificar o sistema de pago dos medicamentos de dispensación hospitalaria sen cupón precinto, que abona integramente a Mutualidade.

Así mesmo o Plan contempla o proceso de restitución das cantidades abonadas en exceso aos centros hospitalarios para o financiamento dos medicamentos da Hepatite C e os procedementos de reclamación das cantidades pendentes pola non aplicación do desconto do 7,5% do prezo dos medicamentos de dispensación hospitalaria por parte dalgúns centros.

En canto ás iniciativas previstas para un mellor control de duplicidades e fraudes, MUFACE deseñou un sistema que permitirá a verificación automática dunha serie de datos.

Por último, o desenvolvemento e implementación do sistema de receita electrónica, que está previsto culmine en 2019, é a medida que contribuirá de forma máis efectiva a evitar a fraude e mellorar a prestación farmacéutica aos mutualistas, facéndoa máis accesible, eliminando na súa maioría o uso dos talonarios físicos e facilitando un uso máis racional dos medicamentos.

Pode atopar o texto do Plan na seguinte ligazón: Plan de Mellora de Farmacia MUFACE 2018-2019(Abre en nueva ventana)