accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Plan MUFACE Avanza 2021-2023

O “Plan MUFACE AVANZA, 2021-2023”, aprobado polo Consello Xeral de MUFACE na súa reunión de 23 de decembro de 2020, recolle a estratexia da Mutualidade para seguir avanzando na  súa misión como organismo público: contribuír á mellora da calidade de vida das persoas mutualistas, dotándoas da mellor atención sanitaria, así como dun amplo abanico de prestacións que garantan o seu benestar.

Unha estratexia en sintonía co proceso de modernización impulsado desde o Ministerio de Política Territorial e Función Pública ao que se adscribe MUFACE,  e aliñado cos compromisos de España para o cumprimento da Axenda 2030 e os seus Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Para iso, o Plan inspírase en 5 valores nos que se fundamenta a nova cultura corporativa de MUFACE:

  •     Vocación de servizo público.
  •     Orientación ás persoas.
  •     Excelencia na xestión.
  •     Protagonismo das direccións provinciais.
  •     Visibilidade.

Persegue o Plan os seguintes 5 obxectivos estratéxicos, desenvolvidos en 16 liñas de acción e 57 proxectos:

  •     Proximidade ao colectivo *mutualista.
  •     Cultura centrada na persoa, tanto no colectivo *mutualista como no persoal ao servizo da Mutualidade.
  •     Simplificación.
  •     Innovación, calidade, transparencia e rendición de contas, en liña coa Axenda 2030 e o IV Plan de Goberno Aberto.
  •     Sustentabilidade e responsabilidade social.

O Plan desenvolverase cada ano nun Plan de Actuación Anual (*PAA) que incluirá os proxectos concretos a realizar durante o mesmo, as actividades que os compoñen e os resultados esperados. Ao final de cada ano elaborarase un informe de seguimento do correspondente PAA que recolla a información sobre o grao de execución alcanzado en base a indicadores definidos.

Ademais, prevese unha posible avaliación intermedia, a metade do período de vixencia, para identificar e corrixir desviacións que poidan afectar o cumprimento dos seus obxectivos. Concluído o período de vixencia levará a cabo unha avaliación ex post sobre a súa eficacia e impactos.

O texto dos documentos mencionados, así como un resumo executivo e a noticia publicada tras o Consello de 23 de decembro de 2020 en que foi aprobado este instrumento de planificación, pode velo nas ligazóns que aparecen a continuación.

Plan MUFACE Avanza 2021-2023 Resumo Executivo(Abre en nueva ventana)

Plan MUFACE Avanza 2021-2023(Abre en nueva ventana)

Plan Anual 2021(Abre en nueva ventana)

Comunicación.

En canto ao seguimento da execución do Plan MUFACE Avanza e do Plan de Acción, a continuación figuran os documentos resumidos:

Último Informe de Seguimento Plan Avanza MUFACE(Abre en nueva ventana)

Último informe de seguimento Plan de acción 2021(Abre en nueva ventana)