accesskey_mod_conten
Bar separa corpo dá cabeceira

Prestacións Sanitarias

 • Concertos de asistencia sanitaria

  Acordeón de Concertos de asistencia sanitaria

  Onde podo atopar ou texto dous concertos subscritos coas entidades?

  Na páxina web Asistencia Sanitaria concertada en territorio nacional, atopará ou concerto subscrito coas entidades de seguro e ou asinado co Instituto Nacional dá Seguridade Social . Tamén llo facilitarán na súa  Oficina de Muface .

  Que son as prestacións adicionais dás entidades concertadas?

  As prestacións adicionais son servizos ofrecidos polas entidades de seguro concertadas, que se ofertan por estas ademais dúas incluídos non Concerto. Son gratuítas ou ben con desconto.

 • Tarxeta sanitaria

  Acordeón de Tarxeta sanitaria

  Que é a tarxeta sanitaria e quen a facilita?

  É a que expide a entidade médica á que está adscrito ou mutualista e só ten validez para acceder aos servizos que proporciona a mesma. A entidade, unha vez que MUFACE lle comunica ou alta, emite a tarxeta sanitaria que envía ao domicilio do mutualista non prazo máximo de sete días hábiles desde a efectiva comunicación. Lla entidade aínda non emitiu a tarxeta, podar Vd. utilizar vos servizos médicos presentando ou seu Documento de Afiliación a MUFACE.

  A comunicación do alta dous beneficiarios ás entidades realízaa MUFACE diariamente, de forma electrónica.

 • Talonarios de receitas

  Acordeón de Talonarios de receitas

  Como podo solicitar uns talonarios de receitas?

  Vexa esta sección, LIGAZÓN , Por favor, non acuda ás nosas oficinas a solicitar talonarios, xa que hai catro medios alternativos ao presencial

  Podo solicitar un talonario de receitas por internet?

  Se, 24 horas ao día, todos vos días do ano e sen necesidade de desprazarse, a través de nosa  Sede Electrónica. 

  • Con certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve Permanente ou Cl@vepin. Non require rexistro previo. Permite elixir en que dirección se recibe ou talonario de receitas.
  • Tamen pode realizarse a través dá App Móbil, tendo que rexistrarse previamente na Sede Electrónica de MUFACE. Ou usuario será ou número de DNI/NIE do titular de MUFACE. Permite elixir en que dirección se recíbe ou talonario de receitas. Se desexa rexistrarse, entre aquí.

  Vexa aquí(Abre en nova xanela) ou noso folleto explicativo sobre solicitude electrónica dous talonarios.

  Como podo pedir un talonario de receitas por outros medios?

  Remitindo á súa Oficina de MUFACE por correo ou  MODELO de impreso (Abre en nova xanela) que poderá descargarse dá páxina web ou, na súa falta, enviando un escrito de pedimento á devandita Oficina, onde faga constar vos datos correspondentes (nome e apelidos, nº de afiliación, obxecto dá solicitude, nº do talonario anterior ou dá última receita do mesmo) e data e firma.

  Tamén pode chamar ao teléfono 060 en calquera momento, só debe ter a man ou seu DNI e código postal.

  Podo solicitar máis dun talonario?

  Só en caso de familias numerosas ou enfermidades crónicas, achegando informe médico. Nestes casos poderanse entregar dous talonarios.

  Quero solicitar un talonario de receitas, pero estou desprazado fóra do meu domicilio habitual . Pódenmo enviar a outras direccións?

  Por Internet, accédese á nosa  Sede Electrónica co seu DNIe ou certificado electrónico recoñecido, Cl@ve Permanente ou CL@VEPIN,  ao facer a pedimento podar modificar a dirección que aparece na pantalla. Este cambio é PUNTUAL e non se reflicte nos datos que figuran na base de datos de MUFACE, nin serve para futuros envíos.

  Tamén pode solicitalo na Oficina de MUFACE enviando por correo ou  MODELO de solicitude(Abre en nova xanela) que figura na páxina web, documento onde pode comunicar calquera cambio non domicilio de envío.

  Teño talonarios de receitas de distintas épocas Pódoos seguir utilizando?

  Non, só son válidos vos talonarios de cor azul ou gris cuxas dimensións sexan de 22 por 12 centímetros e que na parte inferior figure ou código de receita alfanumérico composto pola letra E seguida de 11 díxitos.

  Cos talonarios de receitas que non son válidos Que fago?

  Podar depositalos nos Servizos Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas dá Mutualidade para a súa destrución.

  Que fago lla Oficina de farmacia rexéitame unha receita que non cumpre vos requisitos anteriores de tamaño ou coa estrutura de datos distintos e, sobre todo, sen codificación alfanumérica?

  É necesario que ou facultativo lle prescriba novamente ou medicamento en receita válida, se non dispón doutro talonario deberá solicitar un novo polos procedementos indicados nas preguntas anteriores.

 • Visado de receitas

  Acordeón de Visado de receitas

  Hai que achegar algunha documentación para ou visado dunha receita?

  Normalmente, xunto con a primeira receita, hai que acompañar un informe do médico especialista dá entidade, onde conste ou diagnóstico, ou tratamento prescrito, posología e duración do tratamento. Este informe ten validez polo período indicado non mesmo e, como máximo, dun ano.

  Onde podo obter ou modelo de informe médico para visado?

  Na páxina web Prestacións farmacéutica, Dispensación con receita en oficina de farmacia , ou pode solicitalo persoalmente ou por correo postal en calquera Oficina de Muface.

  Como podo tramitar ou visado dunha receita?

  Persoalmente ou por correo postal en calquera Oficina de Muface.

  A miña filla recentemente nada non podar tomar leite. Ou pediatra fíxome unha receita para que a compre na farmacia e díxome que fale con MUFACE porque teñen que autorizarma (alerxia á lactosa ou intolerancia á proteína dá vaca en recentemente nados). Que teño que facer?

  Ademais dá receita, ou médico ten que cumprimentar tamén un protocolo cuxo MODELO atopará na páxina web. Ambos vos documentos deberá presentalos ou envialos por correo postal á súa Oficina de MUFACE.

  a) Lla súa filla é alérxica á lactosa, ou protocolo a cumprimentar é ou de TRATAMENTOS DIETOTERÁPICOS ( I.10A)

  b) Lla alerxia ou a intolerancia é á proteína do leite de vaca, ou protocolo a cumprimentar é NUTRICIÓN ENTERAL DOMIICILIARIA ( I.10B)

  Tanto nun caso como noutro ou tratamento finánciase ata vos 24 meses de idade.

  Ou especialista dá entidade prescribiume unha vacina para a alerxia e teño que encargala na Farmacia, onde me din que MUFACE ten que autorizala (Vacúas antialérgicas e bacterianas). Se é así, que debo facer?

  En efecto, as receitas de vacinas antialérgicas (extractos hiposensibilizantes) e as vacúas bacterianas, individualizadas, deben ser visadas previamente en a Oficina de Muface , onde debe Vd. presentar ou enviar por correo postal:

  • Receita do especialista acorde á patoloxía en tratamento (Alergólogo, Pediatra, Otorrino, Neumólogo ou Dermatólogo).
  • Informe do especialista onde conste ou Laboratorio fabricante do produto.
 • Asistencia sanitaria en desprazamentos temporais ao estranxeiro

  Acordeón de Asistencia sanitaria en desprazamentos temporais ao estranxeiro

  Como cobre MUFACE a asistencia sanitaria nos desprazamentos temporais ao estranxeiro?

  Mediante un sistema xeral de reintegro de gastos xestionado directamente polos Servizos Provinciais e Oficinas Delegadas.

  Na nosa páxina web atopará información extensa sobre gastos cubertos e documentación que debe presentarse para solicitar ou reintegro dous gastos ocasionados pola asistencia sanitaria non estranxeiro.

  Temos dereito vos beneficiarios de MUFACE á Tarxeta Sanitaria Europea cando viaxamos aos países dá Unión Europea?

  Ou titular do documento pódeo solicitar para o e para vos seus beneficiarios. Tanto se ou pide por internet coma se ou xestiona persoalmente, obterao de forma inmediata:

  • Sede electrónica de MUFACE . Por este procedemento poderase obter as 24 horas do día, todos vos días do ano, sen desprazamentos, a través de certificado dixital, DNI electrónico, Cl@ve Permanente ou Cl@vepin. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.
  • Con entrega en man, ao solicitalo na Oficina de MUFACE persoalmente. Debe presentar ou documento de afiliación. Ou mutualista poderá autorizar a algún dous seus beneficiarios maiores de idade ou a un terceiro maior de idade que realice a solicitude ou solicitudes non seu nome. A autorización debe constar por escrito e acompañarse fotocopia do DNI de quen autorizase.
  • Por calquera dous medios indicados non artigo 16.4 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas. Neste caso, ou Certificado Provisional Sustitutorio enviarase ao domicilio que indique ou mutualista.
  • Pola App Móbil de Muface, se desexa rexistrarse, entre aquí.

  Como podo solicitar ou Certificado Provisional Sustitutorio dá Tarxeta Sanitaria Europea (CPS) e canto tardan en expedilo?

  Vos mutualistas podar solicitalo a través de:

  * Sede electrónica de MUFACE : mediante certificado dixital, DNI electrónico, Cl@ve Permanente e Cl@vepin. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.

  *As oficinas de MUFACE, para iso, seleccione nas nosas Oficinas 

  *Por calquera dous medios indicados non artigo 16.4 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.

  Ou CPS obterase de forma inmediata, é preciso imprimilo solicitar a través dá sede electrónica de MUFACE ou se obterá en man non mesmo acto cando solicítese nunha oficina.

  Nas tres vías anteriores ou mutualista pode solicitar ou seu TSE/CPS e/ou a dúas seus beneficiarios. Se xa dispón dá súa, podar solicitar de forma independente a dúas seus beneficiarios.

   Cal é ou prazo de validez dá Tarxeta Sanitaria Europea?

  Ou período de validez consta na propia TSE e terá unha vixencia de dous anos, tanto para ou titular como para vos seus beneficiarios.

  A utilización dá TSE/CPS durante ou seu período de validez atópase condicionada a que ou seu titular continúe reunindo vos requisitos que deron lugar á súa obtención. Noutro caso, vos gastos que se orixinen poderían ser reclamados en concepto de prestacións indebidas, de acordo co previsto non artigo 76 do Regulamento (CE) 883/2004.

  Como se solicita a Tarxeta Sanitaria Europea?

  Vos mutualistas podar solicitala en:

  • Sede electrónica de MUFACE , 24 horas ao día, 365 días ao ano, sen desprazamentos, mediante: certificado dixital, DNI electrónico, Cl@ve Permanente e Cl@vepin. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.
  • Acudindo ás nosas Oficinas , é dicir, Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas de MUFACE
  • Por calquera dous medios indicados non artigo 16.4 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.
  • Poderase solicitar a TSE (non ou CPS) a través de correo ordinario ou de fax dirixido preferentemente ao Servizo Provincial ou Oficina Delegada de adscrición do mutualista. A solicitude deste tipo deberá ir asinada polo solicitante. A TSE enviarase exclusivamente ao domicilio do mutualista que figura na base de datos do Organismo.
  • A través da App Móbil de Muface. Se desexa rexistrarse entre aquí.

  A TSE recibirase non domicilio indicado polo solicitante nun prazo de 10 días.

  Ou CPS obterase de forma inmediata, imprimíndoo solicitar a través dá sede electrónica de MUFACE ou entregándose en man non mesmo acto ao solicitante nas oficinas.

  Nas tres vías anteriores ou mutualista pode solicitar ou seu TSE/CPS e/ou a dúas seus beneficiarios. Se xa dispón dá súa, podar solicitar de forma independente a dúas seus beneficiarios.

  Igualmente, ou mutualista pode autorizar a algún dous seus beneficiarios maiores de idade ou a un terceiro, maior de idade, que realice a solicitude non seu nome. En tal caso, MUFACE esixirá a presentación dá autorización escrita para realizar a solicitude, que incluirá ou nome e número de afiliación do mutualista e ou nome e DNI dá persoa autorizada.

  Cal é ou prazo de validez do Certificado Provisional Sustitutorio dá Tarxeta Sanitaria Europea?

  De ata 30 días. Se fose necesario para unha duración maior, ou titular deberá solicitalo persoalmente na Oficina, e é imprescindible xustificar documentalmente as razóns polas que a estadía vai superar vos 30 días e non pódese solicitar a TSE (*)

  (*) Se viaxa ao Reino Unido, teña en conta que, despois dá saída dese Estado dá Unión Europea, a validez dá súa TSE ou CPS alí finaliza ou 31 de decembro de 2020. Infórmese antes de viaxar na nosa páxina web

  Ao ter dereito á tarxeta sanitaria europea, xa non podo utilizar ou sistema de reintegro de gastos?

  Se. Xunto co sistema de cobertura a través de CPS/TSE nos países dá Unión Europea, MUFACE mantén ou sistema xeral de reintegro de gastos por asistencia sanitaria recibida en desprazamentos temporais ao estranxeiro.

  A miña filla vaise de viaxe de estudos fóra de España e pídenme algún documento que acredite que ten cobertura de asistencia sanitaria non estranxeiro. Que documento me póde facilitar MUFACE?

  Ou Certificado de cobertura de asistencia sanitaria non exterior, que ten como finalidade acreditar ante calquera entidade pública ou privada que ou titular ou vos seus beneficiarios dispoñen de cobertura do custo dá asistencia sanitaria nos desprazamentos temporais ao estranxeiro, cunha duración máxima de dous meses desde ou inicio do desprazamento. Ou reintegro dous gastos que se produzan, non seu caso, deberá ser solicitado polo titular na súa Oficina de MUFACE, tal e como establece a normativa vixente.

  Se vos estudos vanse a cursar nalgún estado dá Unión Europea, Espazo Económico Europeo ou Suíza, coa TSE é suficiente acreditación.

  Como podo obter un certificado de cobertura de asistencia sanitaria non exterior?

  Podar obtelo 24 horas ao día, 365 días ao ano, sen necesidade de desprazarse, a través  dá Sede electrónica de MUFACE . Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.

   

  Podar tamén acudir a  As nosas Oficinas en horario de atención ao público.

  Ou prazo máximo de cobertura para desprazamentos por motivos privados é de dous meses desde ou inicio do desprazamento, e non caso de desprazamentos por motivos profesionais ou prazo será ou período de tempo que dure a estadía profesional non estranxeiro.

 • Medicamentos e produtos sanitarios

  Acordeón de Medicamentos e produtos sanitarios

  Xubileime Teño que seguir aboando ou 30% do importe dous medicamentos?

  Se. Vos mutualistas, tanto activos como xubilados, e vos seus beneficiarios, así como vos viúvos ou orfos, participan mediante ou pago dun 30 por 100 do prezo de venda ao público dous medicamentos e demais produtos sanitarios, sen prexuízo daqueles supostos en que a normativa sanitaria vixente estableza outra cantidade porcentual ou un tope máximo de participación na dispensación.

  Podar expedir receitas un médico que non pertenza á entidade médica á que está adscrito ou mutualista?

  Non. As receitas sempre deben ser prescritas por un facultativo dá entidade médica elixida

  Teño unha patoloxía crónica, como podar ou meu médico prescribirme a medicación para evitar continuas visitas?

  Nos casos de tratamentos crónicos, ou modelo de receita de MUFACE permite ao facultativo a prescrición nun mesmo acto médico de varias receitas, dun mesmo medicamento, consignando as distintas datas previstas de dispensación (dispensación renovable).

  Con carácter xeral, ou prazo máximo de duración do tratamento que pode ser prescrito nunha receita é de tres meses. Non entanto, non caso dous tratamentos crónicos de medicamentos suxeitos a dispensación renovable, devandito prazo poderase ampliar ata ou seis meses.

 • Vacinación para desprazamentos ao exterior

  Acordeón de Vacinación para desprazamentos ao exterior

  Voume ao estranxeiro e dinme que teño que porme determinadas vacinas. Como están cubertas?

  VIAXES INTERNACIONAIS

  As vacinas obrigatorias ou recomendadas a recibir dependen do lugar dá viaxe e dás circunstancias de cada viaxeiro, polo que se recomenda consultar coa páxina web dá Autoridade competente en sanidade exterior e acudir a un centro de vacinacións internacionais do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social.

  VACINAS OBRIGATORIAS

  A vacina contra a febre amarela está sometida a regulamentación internacional e é obrigatoria para entrar nalgúns países. Soamente adminístrase nos Centros de Vacinación autorizados, onde expídese ou Certificado de Vacinación Internacional.

  Tamén é obrigatoria a vacina contra a meninxite meningocócica para viaxar a Arabia Saudita, durante ou período de peregrinación á Meca. A súa normativa é idéntica á dá febre amarela.

  A taxa pola administración destas e outras vacinas está regulada non art. 29 dá Lei 13/1996 de 30 de decembro, constituíndo ou feito impoñible dá taxa, “a vacinación contra as enfermidades contempladas non Regulamento Sanitario Internacional, así como calquera outra solicitada polo interesado, e a expedición do certificado de vacinación internacional”.

  Ao ser ou suxeito pasivo dá taxa a persoa que solicita ou servizo, non procede ou seu reintegro, salvo cando ou desprazamento ao estranxeiro do mutualista estea orixinado por razóns de servizo.

  VACINAS E MEDICAMENTOS RECOMENDADOS

  Como se expón non punto anterior, vos Centros de Vacinación poden aplicar taxas pola dispensación e/ou administración de determinadas vacinas e medicamentos, que non serían reintegradas por Muface. Por iso, antes de seguir as recomendacións é aconsellable que se informe sobre ou posible acceso aos medicamentos indicados, a través dá súa Entidade de adscrición ou mediante prescrición en receita de Muface e dispensación en oficina de farmacia.

  Neste sentido, e a título meramente orientativo, cabe informar que non momento presente son dispensables en oficina de farmacia mediante receita de Muface as seguintes vacúas: tuberculose, hepatite A (previo visado de inspección), cólera e febre tifoidea; así como vos antipalúdicos dotados de cupón precinto.

  Muface cobre ou reintegro parcial de determinados medicamentos antipalúdicos non comercializados en España e adquiridos a través de medicamentos estranxeiros.

 • Técnicas de reprodución asistida

  Acordeón de Técnicas de reprodución asistida

  Cobre MUFACE vos tratamentos de reprodución asistida lla muller está adscrita a un Réxime Seguridade Social distinto ao xestionado pola Mutualidade?

  Non. Con independencia de cal sexa ou membro dá parella que presente ou factor principal dá esterilidad e dado que actualmente só é posible a aplicación dás técnicas de Reprodución Asistida na muller, a cobertura dás mesmas deberá realizala ou Règimen dá Seguridade Social que lle presta a ela a asistencia sanitaria.

 • Programas preventivos

  Acordeón de Programas preventivos

   Respecto do colectivo adscrito a Entidade de Seguro:

  A Entidade realizará as actuacións establecidas non apartado 3.1. do Anexo II do Real Decreto 1030/2006 e, non seu caso, dá súa actualización, que inclúen:

  1. Vacinacións en todos vos grupos de idade e, non seu caso, grupos de rocha, segundo ou calendario de vacinación do Sistema Nacional de Saúde e as administracións sanitarias competentes.

  2. Indicación e administración, non seu caso, de quimioprofilaxis antibiótica nos contactos con pacientes infecciosos para vos problemas infectocontagiosos que así ou requiran.

  3. Actividades para previr a aparición de enfermidades actuando sobre vos factores de rocha (prevención primaria) ou para detectalas en fase presintomática mediante cribado ou diagnóstico precoz (prevención secundaria):

  A. Do cancro de mama: Cribado con mamografía cada dous anos nas mulleres maiores de 50 anos.
  B. Do cancro de pescozo de úterou: Citología de Papanicolaou en mulleres de 25-65 anos. Ao principio, 2 citologías cunha periodicidade anual e despois cada 3-5 anos, de conformidade coas pautas recomendadas polas Sociedades Científicas. Ás mulleres maiores de 65 anos sen citologías nos últimos 5 anos ofreceránselles 2 citologías con periodicidade anual e, sonse normais, non se proporán máis intervencións. Non ofrecerase cribado nas mulleres que non tiveron relacións sexuais, nin ás mulleres con histerectomía total.
  C. A frecuencia do cribado para a prevención secundaria do cancro de pescozo uterino ou de mama poderá ser maior cando así estea indicado polo xinecólogo en función de criterios de maior rocha (xenético ou outros factores).

  A entidade médica ou a  oficina de Muface dá súa provincia informar ou calendario de vacinación na súa Comunidade Autónoma, direccións e horarios dous centros onde levan a cabo as vacinacións e prográmasvos de prevención.

   Respecto do colectivo adscrito ao Servizo público de saúde/INSS

  Non centro de saúde informar prográmasvos preventivos na súa Comunidade Autónoma e centros onde levan a cabo.