accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Cambio entidade sanitaria

AVISO XANEIRO 2022: CAMBIO FORZADO MUTUALISTAS DO IGUALATORIO DE CANTABRIA

O 1 de xaneiro de 2022 entrará en vigor o novo Concerto MUFACE para a atención sanitaria de entidades concertadas 2022-2024. O Igualatorio de Cantabria non formará parte do devandito Concerto, polo que ao longo do mes de xaneiro os mutualistas que optasen por esta entidade deberán cambiar a entidade médica.

Durante o mes de xaneiro de 2022, os mutualistas e os seus beneficiarios teñen asegurada a asistencia médica de Igualatorio de Cantabria, e a modificación que realicen en xaneiro farase efectiva a partir do 1 de febreiro. A oferta sanitaria das entidades concertadas para o novo concerto coñecerase o 1 de xaneiro, e a partir dese día poderás consultala, xunto co relacionado cos servizos públicos de saúde, no noso apartado específico da web. Unha vez decidida a súa opción, pode realizar o cambio de entidade polos seguintes medios:

O proceso é necesario para garantir a súa cobertura. Se non exerce a súa opción, o día 1 de febreiro as mutualistas e os seus beneficiarios daranse de alta de oficio no servizo público de saúde (INSS).

Se estás adscrito ao Igualatorio de Cantabria, e tes tratamentos activos no SIREM, ten en conta que o cambio de entidade implica a necesidade de acudir ao teu médico, para reactivar os tratamentos no sistema. Haberá un período transitorio durante o cal poderás seguir retirando a medicación con normalidade, pero lembra que debes acudir canto antes ao teu médico a partir de febreiro para a activación electrónica.

1. Cambio Ordinario:

Durante os meses de xaneiro e xuño, os mutualistas e os beneficiarios con Documento asimilado ao de Afiliación, que estean adscritos aos Servizos Públicos de Saúde ou ás Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, poden solicitar o cambio de Entidade, por unha soa vez en cada período ordinario de cambio.

Só admitirase unha solicitude de cambio en cada período ordinario. Os titulares que non soliciten cambio continuarán adscritos á mesma Entidade que o estean a 31 de decembro ou, no seu caso, a 31 de maio de cada ano.

Tenga en cuenta la indicación que aparece en el apartado relativo a la presentación de solicitudes.

AVISO DE PERÍODO REGULAR DE XUÑO DE 2021

O cambio de entidade concertada a pública ou viceversa pode ter un impacto na cita para a administración da vacina Covid 19, se vostede ou os seus beneficiarios aínda están pendentes dunha cita para a primeira ou a segunda dose. Consulte á súa comunidade autónoma, responsable do proceso de vacinación.

2. Cambio extraordinario:

2.1 Cambio fóra do período ordinario

Fóra do período ordinario, poderase autorizar o cambio de Entidade de Seguro de Asistencia Sanitaria ou de adscrición aos Servizos Públicos de Saúde:

  • Cando se produza un cambio de destino do mutualista en activo que implique traslado a outra provincia ou illa.
  • Cando, mantendo a súa localidade de destino, o mutualista cambie o seu domicilio a outra provincia ou illa.
  • Cando se produza un cambio de domicilio, con cambio de provincia ou illa de residencia do titular, e este sexa mutualista xubilado  beneficiario que teña esta condición por falecemento, separación, divorcio ou nulidade do matrimonio do mutualista e posúa un documento asimilado ao de afiliación expedido por MUFACE. Este dereito poderá exercitarse por unha soa vez cada ano.
  • Cando o mutualista obteña a conformidade, expresada por escrito, das Entidades afectadas. Este suposto inclúe o cambio a calquera entidade de seguro desde a rede sanitaria pública, pero non o caso contrario que se regula no epígrafe 2.2 seguinte.
  • Cando o mutualista pase a quedar comprendido no colectivo protexido polo Concerto en territorio nacional ao extinguirse o seu dereito a quedar protexido polo Concerto de asistencia sanitaria aos mutualistas destinados e/ou residentes no estranxeiro, a condición de que dita extinción non se deba á perda da condición de mutualista.
  • Cando, por concorrer circunstancias obxectivas que xustifiquen o cambio dunha pluralidade de titulares afectados polo mesmo problema de asistencia médica, a Dirección Xeral de MUFACE acorde á apertura de prazo especial de elección de Entidades, incluído, no seu caso, os Servizos Públicos de Saúde.

2.2 Cambio extraordinario aos Servizos Públicos de Saúde

Cando o titular o solicite por razóns de asistencia médico-hospitalaria e sexa aprobado por unha Comisión Paritaria MUFACE/SEGURIDADE SOCIAL. Neste suposto, xunto coa solicitude, o titular deberá achegar informe médico no que conste o diagnóstico do proceso patolóxico padecido por el ou por algún dos seus beneficiarios e as razóns que aconsellan o seu tratamento nun Centro do Sistema Sanitario Público. Ademais, deberá facer constar expresamente que asume a obrigación de permanecer dous anos adscrito aos Servizos Públicos de Saúde, no caso de que lle sexa concedido o cambio.

Procedemento de cambio de Entidade

Mediante este procedemento pódense efectuar cambios ordinarios entre Entidades de Seguro Privado de Asistencia Sanitaria, así como cambios de entidade privada  ao Sizo Público de Saúde,  ou viceversa.

A solicitude de cambio de entidade, deberá realizarse, ben pola sede electrónica, ou ben descargando o impreso que se inclúe nesta páxina e enviándoo por correo postal, ou acudindo a outros rexistros. A afluencia ás nosas oficinas está restrinxida a cuestións inaprazables que non admiten outra canle. Se non pode utilizar a sede ou enviar o impreso por correo postal ou presentalo noutros rexistros, debe solicitar cita previa.

Pode realizar este trámite:

* A través da Sede Electrónica de Muface,   sen necesidade de acudir ás nosas oficinas, utilizando os medios de acceso proporcionados pola plataforma Cl@ve (certificado dixital, DNI electrónico, Cl@ve Permanente ou Cl@ve PIN). Se desexa rexistrarse en Cl@ve,  entre aquí.

* Enviando o impreso por correo postal a súa oficina de MUFACE, busque a dirección en  as nosas Oficinas

* Tamén pode rexistrar a súa solicitude , en calquera dos rexistros previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, o que inclúe o REC.

 

Modelo de Solicitude Cambio_de_Entidade(Abre en nueva ventana)