accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Dispensación con receita en oficina de farmacia e visados

Tipo de prestación

Farmaceútica

De que se trata?

Comprende a dispensación en oficinas de farmacia daqueles medicamentos, produtos sanitarios, fórmulas maxistrais e dietéticos que se financien polo Sistema Nacional de Saúde (SNS) e que fosen prescritos por facultativos da Entidade nos talonarios de receitas de Muface previamente solicitados e asignados ao mutualista.

VISADO DAS RECEITAS

Para poder dispensar determinados medicamentos e produtos, a normativa farmacéutica esixe o visado das correspondentes receitas, acto que se realiza no Servizo Provincial cando non se goza de receita electrónica, e para cuxa autorización se precisa achegar un informe cumprimentado polo médico especialista no formulario correspondente. Este informe ten validez polo período indicado no mesmo, debendo actualizarse como mínimo cada ano para renovar a autorización do visado.

 

CANLES PARA A OBTENCIÓN DE VISADO

Para facilitar as súas xestións aos mutualistas que si deben selar as súas receitas, existen as seguintes canles de obtención, por orde de preferencia:

  • 1) O mutualista envía a documentación por correo postal ao seu servizo provincial ( ver contacto nas  nosas Oficina s) e recíbea pola mesma vía.En todo caso, débese enviar un escrito cos datos básicos e de contacto do *mutualista. Se se trata dun primeiro visado, debe incluír ademais  a receita E o informe médico. Se non é primeiro visado, basta coa receita e o escrito cos datos básicos do mutualista e datos de contacto.
  • 2) Solicitude de cita previa no Servizo Provincial e xestión presencial. ( Aquí poden verse as diferentes canles de solicitude de cita previa, que é obrigatoria en todas as oficinas).

Os servizos provinciais irán informando aos mutualistas sobre novas medidas para facilitar os trámites de visado, siga as súas indicacións. 

Por último, cabe lembrar que, sen necesidade de identificación electrónica, pódense realizar consultas en todo momento a través do Formulario web da Oficina de Información ao *Mutualista nesta ligazón , ao que se pode acceder tamén desde a *APP para dispositivos móbiles de MUFACE, na que pode rexistrarse entrando *AQUÏ.

Contía

A prestación comporta a participación do usuario no pago do produto dispensado pola oficina de farmacia, de acordo co seguinte réxime de achegas:

A achega normal a satisfacer será do 30% do prezo de venda ao público do produto dispensado.
En produtos de achega reducida a participación será do 10% cun máximo de 4,24 euros por envase.
No caso de produtos dietéticos e tiras reactivas de glucemia, a dispensación está exenta de achega.

Beneficiario

Os mutualistas en alta ou situación asimilada e os seus beneficiarios, indistintamente de estar adscritos a unha entidade médica pública ou privada.

Prazo de presentación

Con carácter xeral, as receitas terán un prazo de validez de 10 días naturais, contados a partir da data da prescrición  ou no seu caso da data de visado, salvo no suposto das receitas de extractos hiposensibilizantes preparados individualmente nas que polos seus especiais características, este prazo amplíase a 90 días.

Documentación e vias de solicitar talonarios

Os talonarios poden ser solicitados, EN CALQUERA MOMENTO:

CANLES PREFERENTES 24 X365

1) Chamando ao teléfono 060 ( novo servizo automatizado ),

2) A través da *APP ( sen necesidade de identificación electrónica, só rexistrándose na web)

3) A través do proceso electrónico que aparece enlazado máis abaixo, con Cl@ve, certificado dixital ou DNI electrónico.

CANLES NO PREFERENTES

4) Enviando a solicitude por correo postal,

AVISO: O correo electrónico como vía para a solicitude de talonarios só pode utilizarse en Canarias.

IMPRESOS

 

Normativa