accesskey_mod_conten
Bar separa corpo dá cabeceira

Prestación por fillo ou menor acollido a cargo discapacitado

Tipo de prestación

Familiares

De que se trata?

Dentro dous dous mecanismos de cobertura que configuran ou Réxime Especial de Seguridade Social dous Funcionarios Civís do Estado, a prestación por fillo ou menor acollido a cargo, cando trátase de discapacitados, é xestionada por MUFACE.

Consiste nunha asignación económica mensual, por fillo ou menor acollido discapacitado, que se establece en función dá súa idade, do grao de discapacidade e dá necesidade do concurso doutra persoa.

Vos efectos dá prestación son trimestrais. Con carácter xeral, as altas, reposicións e variacións que supoñan un aumento na contía dá prestación producen efecto non trimestre natural inmediatamente seguinte a aquel en que se presente a solicitude. Nos casos en que as variacións supoñan unha redución ou extinción dá prestación vos efectos serán do último día do trimestre natural en que se produciu dita variación, sen ter en consideración a data de comunicación dá mesma.

Contía

Prestación mensual cuxa contía se fixou pol Real Decreto 46/2021, de 26 de xaneiro, sobre revalorización dás pensións do sistema dá Seguridade Social, dás pensións de Clases Pasivas e doutras prestacións sociais públicas para ou exercicio 2021.

Para ou ano 2021 as contías son as seguintes :

  • MODALIDADE 1 (menor de 18 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%). 83,33 €/mes.
  • MODALIDADE 2 (maior de 18 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%). 399,20 €/mes.
  • MODALIDADE 3 (maior de 18 anos cun grao de discapacidade do 75% ou superior e necesidade de terceira persoa). 598,80 €/mes.

Beneficiario

Ou mutualista en alta ou situación asimilada ao alta en Muface que teña ao seu cargo ao fillo ou menor acollido con dereito á prestación de discapacidade.

Ou discapacitado causante dá prestación deberá pertencer ao colectivo de Muface, salvo que realice unha actividade laboral ou sexa beneficiario dunha prestación ou subsidio económico de natureza salarial que lle encadre non Réxime Xeral de Seguridade Social. En ningún caso, a retribución que perciba pola realización dá devandita actividade laboral ou polo cobro dá devandita prestación ou subsidio económico poderá superar ou 100 % do Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual.

Ou Salario Mínimo Interprofesional para 2021 é de 950 euros/mes, do 1 de xaneiro ao 31 de agosto. E de 965 euros/mes, do 1 de setembro ao 31 de decembro.

 

Prazo de presentación

Durante todo ou ano, a condición de que non momento dá mesma acredítese a concorrencia dás circunstancias determinantes do dereito á prestación.Teña en conta que a data de solicitude determina a data de efectos económicos do recoñecemento desta prestación (efectos non trimestre natural inmediatamente seguinte a aquel en que se presente a solicitude)

Lugar de presentación

Podar solicitala:

  • Nos Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas de MUFACE. Para esta xestión debe solicitar cita previa nas nosas oficinas, vexa NESTA LIGAZÓN como pode solicitala non seu Servizo Provincial.
  • Por correo postal,  achegando a documentación necesaria.
  • En calquera dous rexistros previstos non artigo 16 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.
  • Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) dá Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Infórmese sobre a prestación non seu Servizo Provincial ou non Formulario web dá Oficina de Información ao *Mutualista NESTA LIGAZÓN, , ao que tamén pode acceder desde a *APP Móbil, na que pode rexistrarse entrando AQUÍ.

Documentación

Modelo de solicitude (311  KB)Icona pdf

Comunicación de cambio de datos bancarios (344  KB)Icona pdf

Normativa

Art.29 dá Lei sobre Seguridade Social dous Funcionarios Civís do Estado(Abre en nova xanela)

Art.119 e seguintes do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo(Abre en nova xanela)