accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
04/01/2018

Prestacions per fill o menor a càrrec amb discapacitat i altres ajudes

Informació sobre les noves quanties de les ajudes per fill o menor a càrrec amb discapacitat, de les ajudes per part múltiple i de les beques d'estudi per 2018.

Novas contías

Noves quanties de les ajudes per fill o menor a càrrec amb discapacitat

Dins dels dos mecanismes de cobertura que configuren el Règim Especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, la prestació per fill o menor acollit a càrrec, quan es tracta de discapacitats, és gestionada per MUFACE.

Consisteix en una assignació econòmica mensual que s'estableix en funció de la seva edat, del grau de discapacitat i de la necessitat del concurs d'una altra persona.

Les quanties per a l'any 2018 de la prestació per discapacitat per modalitats, per a fill o menor acollit a càrrec, són les següents:

Modalitat 1 (menor de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%):83,33 €/mes.
Modalitat 2 (major de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%): 369,90 €/mes.
Modalitat 3 (major de 18 anys amb un grau de discapacitat del 75% o superior i necessitat de tercera persona): 554,90 €/mes.

Per a més informació sobre ajudes per discapacitat.

 

Ajudes per part múltiple 2018

En els casos de part múltiple, existeixen dos tipus d'ajudes: el pagament únic i el subsidi especial per maternitat.

Prestació de pagament únic per part múltiple

La quantia de la prestació serà, en funció del nombre de fills, de 4, 8 o 12 vegades el Salari Mínim Interprofessional mensual vigent en el dia del naixement o data de la sentència d'adopció, tal com queda establert en el següent quadre:

Nº Fills Simultanis      Nº vegades Importi Mensual S.M.I.       Import en Euros (*)

               2                                           4                                       2.943,60

               3                                           8                                       5.887,20

               4 i més                                12                                      8.830,80

(*): Import en Euros: RD 1077/2017, de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre) per a fets causants entre 01-01 i 31-12-2018.

Més informació sobre pagament únic per part múltiple

Subsidi especial per maternitat

Ajuda econòmica, també de pagament únic, a la qual tenen dret les/els mutualistes quan es trobin en els supòsits de fet legalment establerts de part, adopció o acolliment múltiples.

Aquesta ajuda és compatible amb l'anterior i es calcula segons la següent regla i les bases de cotització vigents segons Quadre 1: (Base de cotització en el dia del fet causant X 42 dies / 365 dies) X (Nº fills simultanis - 1)

  Quadre 1 - bases de cotització:

Grup/Subgrup (EBEP)                                   Base de Cotització €/any

A1                                                                                40.561,32

A2                                                                                31.922,78

B                                                                                  27.953,57

C1                                                                                24.517,24

C2                                                                                19.397,20

I (Llei 30/84) i Agrupacions Professionals (EBEP)          16.537,66

Exemples:

Caso base de cotització màxima:

40.561,32 X 42 / 365 = 4.667,32 € per cada fill, adopció o acollit (menys un).

 Caso base de cotització mínima:

        16.537,66 X 42 / 365 = 1.902,96 €.

Més informació sobre subsidi especial en cas de part, adopció o acolliment múltiples

 

Beques d'estudi

Amb data 27 de juliol de 2017 es va publicar en el BOE la Resolució de 14 de juliol de 2017, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) per la qual es convoquen beques d'estudi per a mutualistes per al curs 2017-2018 i el termini del qual de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2018, inclusivament.

L'objectiu de les beques d'estudi és possibilitar la promoció social i cultural dels mutualistes, mitjançant una ajuda per a la realització d'estudis universitaris oficials, contribuint al pagament de la matrícula i despeses, total o parcialment, i fins a un import màxim de 150 euros per sol·licitant.

El formulari de sol·licitud de beca d'estudi per al curs 2017-2018 està a la Web de MUFACE a la disposició dels interessats:

Més informació sobre les beques d'aquesta convocatòria:

  - Beques d'estudi per a mutualistes

          - Nota sobre la convocatòria