accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Recursos humans, vacants i concursos de mèrits

Relacions de llocs de treball (personal funcionari i laboral)

Llocs vacants

La informació sobre vacants en l'organisme es troba en procés d'actualització, a causa de la  convocatòria d'un concurs general, la documentació rellevant del qual pot veure a l'apartat següent.

CONCURSOS

Concurs general 2019

Convocatòria  18/05/2019

LIstado provisional de excluidos (Abre en nueva ventana) 16/07/2019.Los candidatos que no reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria disponen de un plazo de cinco días hábiles para presentar las alegaciones  que estimen oportunas (Base Quinta. 9 de la Convocatoria)

Llistat definitiu d'exclosos 25/07/2019(Abre en nueva ventana)

Data reunió Comissió de Valoració: 2 d'octubre de 2019.

Data de la resolució del concurs: 21 d'octubre de 2019

Entre aquí per veure la resolució ( enllaç).

Concurs específic 2019

Convocatòria 05/11/2019

Llistat provisional d'exclosos: 8/01/2020. (Abre en nueva ventana) Els candidats que no reuneixin els requisits exigits en la convocatòria disposen d'un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions que estimin oportunes (Base Cinquena. 3 de la Convocatòria).

Llistat definitiu d'exclosos 16/01/2020(Abre en nueva ventana)

Data reunió Comissió de Valoració: 13/02/2020.

Data Resolució concurs: 24/02/2020

Entre aquí per veure la resolució ( enllaç).