accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Pressupost

Resum de les partides pressupostàries

MUFACE, per al compliment de les seves finalitats, compte anualment amb un pressupost que es finança amb les cotitzacions dels mutualistes, l'aportació de l'Estat, la subvenció de l'Estat (que fonamentalment finança el dèficit que anualment es produeix per fer front a les prestacions de les mutualitats integrades al Fons Especial), amb altres ingressos de diversa índole (rendiments de comptes i valors, ingressos patrimonials, etc.) i el romanent de tresoreria.

Les principals partides de la Mutualitat contemplades als pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021 presenten el desglossament següent:

  • Cotitzacions de mutualistes: 18,70%
  • Aportació de l'Estat: 77,29%
  • Subvenció de l'Estat: 3,79%
  • Altres ingressos: 0,22%


Per fer front a les despeses de la seva acció protectora, MUFACE destina aproximadament el 81,79% del pressupost a l'assistència sanitària i prestació farmacèutica, el 14,39% a les restants prestacions del Mutualisme Administratiu, l'1,88%, a les prestacions de les mutualitats integrades al Fons Especial i l'1,94 % a les despeses de funcionament.

Execució pressupostària de l'exercici 2021

Últim Estat d'Execució Pressupostària -2021 (186  KB)Icono pdf