accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Activitats relacionades amb la gestió de recursos humans de MUFACE

Base jurídica: 

Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i normativa complementària.

Finalitats del tractament: 

Realització de totes les activitats de gestió dels recursos humans de l'organisme.

Categoria d'interessats: 

Emprats/as públics

Categoria de dades personals: 

Dades de caràcter identificatiu: nom, document d'identitat (DNI, NIE, passaport), sexe, domicili, correu electrònic, telèfon, telèfon mòbil optatiu, fotografia. Dades de carrera administrativa, acadèmics i professionals. -Dades economicofinanceres i familiars. - Dades de salut (a l'efecte de concessió de permisos, llicències, etc., i del Pla d'Acció Social).

Categoria de destinarios: 

Altres Administracions Públiques i Entitats del Sector Públic Ocasionalment, algunes dades seran accessibles al Grup de treball de Formació i Acció Social, Junta de Personal i altres representants sindicals FNMT (targetes d'empleat públic)

Transferències internacionals: 
No existixen.

Termini de supressió: 

Indefinit.

Mesures de seguretat: 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant: 

Secretària General de Muface: sg@muface.es

Delegat de protecció de dades: 

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es