accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Activitats relacionades amb les Cotitzacions a MUFACE

Base jurídica: 

Reial decret Llei 4/2000 i Reial decret 375/2003.

Finalitats del tractament: 

Gestió, seguiment i control de les cotitzacions que han de realitzar a MUFACE tant els mutualistes obligats per llei a cotitzar com els quals ho fan de forma voluntària.

Categoria d'interessats: 

Mutualistes.

Categoria de dades personals: 

Dades identificatives Dades professionals Dades financeres.

Categoria de destinarios: 

Altres Administracions Publiques o Organismes Públics competents en la matèria.

Transferències internacionals: 

No existixen.

Termini de supressió: 

Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Mesures de seguretat: 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant: 

Director del Departament de Gestió Econòmica: dgef@muface.es

Delegat de protecció de dades: 

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es