accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Agenda Institucional de MUFACE

Base jurídica: 

Reglament General de Protecció de Dades, article 6.1.i, activitat necessària per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Finalitats del tractament: 

Relacions institucionals i de comunicació de MUFACE.

Categoria d'interessats: 

Persones físiques, incloses les que representen a persones jurídiques i privades, amb les quals la Mutualitat manté relació en funció de les activitats que té encomanades.

Membres de l'autoritat de control nacional.

Representants de mitjans de comunicació.

Categoria de dades personals: 

Nom i cognoms, direcció postal i electrònica, firma i nombres telefònics.

Categoria de destinarios: 

Persones físiques, incloses les que representen a persones jurídiques, relacionades amb les activitats de MUFACE.

Transferències internacionals: 

No es preveuen.

Termini de supressió: 

Mentre els interessats mantinguen la seua posició professional i en tant no sol·liciten la seua supressió.

Mesures de seguretat: 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant: 

Director General de MUFACE: direccion@muface.es

Delegat de protecció de dades: 

Delegat de Protecció de Dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es