accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Afiliació i Gestió del Col·lectiu del Règim del Mutualisme Administratiu

Base jurídica: 

Article 8.2  de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en relació amb els articles 4, 7 a 9 i 15 de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, aprovat mitjançant Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny.

Finalitats del tractament: 

Gestió de les afiliacions, altes, baixes i variacions de dades dels mutualistes de MUFACE i els seus beneficiaris.

Categoria d'interessats: 

Funcionaris civils de l'Estat, en actiu i situacions assimilades o jubilats. Així mateix, els seus familiars i assimilats que complisquen els requisits exigits per a ser beneficiaris seus en el Règim del Mutualisme Administratiu.

Categoria de dades personals: 

Dades de caràcter identificatiu: nombre d'afiliació, cognoms, nom, document d'identitat (DNI, NIE, passaport), sexe, domicili, correu electrònic, telèfon, telèfon mòbil. Dades professionals: Cos administratiu, situació administrativa i Entitat de destinació Dades d'opció de prestador d'assistència sanitària.

Categoria de destinarios: 

Les unitats amb responsabilitat en matèria de Seguretat Social i Sanitat de les diferents administracions públiques i organismes públics dependents d'elles.

Transferències internacionals: 

No existixen.

Termini de supressió: 

Sense límit (empara legal).

Mesures de seguretat: 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant: 

Secretaria General de Muface: sg@muface.es

Delegat de protecció de dades: 

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es