accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Acció protectora de MUFACE en matèria Social

Base jurídica: 

Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat i Reial decret 375/2003, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.

Finalitats del tractament: 

Gestió de les prestacions socials del Règim especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils.

Categoria d'interessats: 

Beneficiaris de prestacions.

Categoria de dades personals: 

Dades identificatives (nom, cognoms, DNI),laborals (afiliació, alta, Cos de pertinença, quantia de les prestacions), sanitaris, econòmic financers i familiars.

Categoria de destinarios: 

Altres Administracions Públiques amb competència en matèria de protecció social.

Transferències internacionals: 

No existixen.

Termini de supressió:

Sense limite (Article 23.1.i) del Reglament General de Protecció de Dades).

Mesures de seguretat: 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant: 

Director del Departament de Prestacions Socials: dpsoc@muface.es

Delegat de protecció de dades: 

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es