accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Dispensació en hospitals i centres amb càrrec a l'Entitat

Tipus de prestació

Farmacèutica

De què es tracta?

Comprèn la indicació, prescripció i dispensació de tots aquells medicaments, productes sanitaris i dietètics que precisin els pacients hospitalitzats, així com el subministrament als pacients ambulatoris de determinats medicaments i productes sanitaris que segons el vigent concert han de ser facilitats per les Entitats (medicaments de “ús hospitalari”, vacunes del programa d'immunitzacions, material fungible per a l'administració parenteral d'insulina, fàrmacs antidiabètics o altres fàrmacs, tires reactives de glucèmia...).

Els mutualistes adscrits a l'INSS rebran aquestes prestacions gratuïtes conforme als procediments establerts en cada Servei de Salut.

Quantia

Els medicaments i productes dispensats en Serveis de Farmàcia Hospitalària o amb càrrec a l'Entitat estan exempts d'aportació econòmica per part del pacient.

Beneficiari

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris, indistintament d'estar adscrit a una entitat mèdica pública o privada.

Normativa