Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Novidades MUFACE http://www.muface.es/frontpage?lang=gl gl Publicadas non BOE as axudas asistenciais 2018 http://www.muface.es/node/2803?lang=gl

Ou Boletín Oficial do Estado de 31 de xullo publica a Resolución de 27 de xullo de 2018, dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) pola que se convocan axudas asistenciais para ou ano 2018.

Na seguinte ligazón podar consultar toda a información relativa a estas axudas:

Axudas asistenciais

Tue, 31 Jul 2018 07:26:48 +0000 ana.sesma 2803 at http://www.muface.es
Publicadas non BOE as axudas asistenciais 2018 http://www.muface.es/node/2800?lang=gl

Ou Boletín Oficial do Estado de 31 de xullo publica a Resolución de 27 de xullo de 2018, dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) pola que se convocan axudas asistenciais para ou ano 2018.

Na seguinte ligazón podar consultar toda a información relativa a estas axudas:

Axudas asistenciais

Tue, 31 Jul 2018 07:26:48 +0000 ana.sesma 2800 at http://www.muface.es
Memoria MUFACE 2017: un contrato de transformación e modernización http://www.muface.es/node/2796?lang=gl
 • A Mutualidade fai pública a súa memoria coincidindo coa celebración do Consello Xeral

A Memoria anual de MUFACE, presentada non Consello Xeral do organismo celebrado ou martes 24 de xullo, constitúe uns dous instrumentos a través dous cales a institución cumpre co compromiso de transparencia e rendición de contas que rexe a actividade de todas as administracións públicas.

Vos datos de 2017 que se recollen na Memoria de forma exhaustiva, reflicten ou renovado impulso co que MUFACE quere perfeccionar e modernizar vos servizos que vén prestando ao mutualista, culminando ao longo do período 2017-2020 dous fitos de gran impacto na xestión: a dixitalización de todos vos procesos e a implantación dá receita electrónica.

Sen dúbida, 2017 supuxo un punto de inflexión para a Mutualidade; tamén non que se refire á prestación sanitaria, verdadeiro aceno de identidade de MUFACE. Neste sentido, co Concerto 2018-2019 púñase fin a unha etapa de contención orzamentaria, alcanzando ou investimento cífraa marca de 2.191 millóns de euros, ou que supón un incremento do 5,62 por cento.

Muface en grandes cifras

Na actualidade, a Mutualidade atende a 1.466.562 persoas, dás cales 964.493 son mutualistas e 502.069 beneficiarios. Ou Concerto sanitario, asinado con catro entidades (ADESLAS, ASISA, DKV e Igualatorio de Cantabria) pon ao servizo dous adscritos a MUFACE unha rede de 200 centros hospitalarios, 25.600 médicos e as técnicas máis modernas.

En 2017, a través do Concerto, realizáronse máis de 6 millóns de consultas e 1,3 millóns de urxencias sanitarias; destináronse máis de 31 millóns de euros a axudas por fillo discapacitado e 8 millóns a programas para axudas sociosanitarias.

Polo que respecta á Administración Dixital, en 2017 a través dá sede electrónica de MUFACE fixéronse máis dun millón de trámites, un 3% máis que en 2016. Ou portal de Internet www.muface.es  recibiu 3 millóns de visitas e 9 millóns de páxinas foron descargadas polos usuarios.

Servizos máis demandados

Xunto a unha ampla información sobre organización, evolución do colectivo, cumprimento do orzamento e actividade institucional, a Memoria de MUFACE 2017 inclúe por primeira vez datos sobre cales son vos servizos e especialidades máis demandados polos mutualistas, sendo ou Medicamento de Familia con 4.719.070 consultas a máis solicitada durante ou pasado ano. Séguenlle Fisioterapia (2,7 millóns) e Enfermaría (1,2 millóns).

Por estudos diagnósticos, a cifra máis relevante é a que reflicte un aumento do 4,17% nas análises clínicas realizados, que alcanzaron en 2017 vos 19,4 millóns. Ou diagnóstico por imaxe apenas sufriu variación, situándose en 1,9 millóns.

Mutualistas non exterior

Outra área á que MUFACE prestou en 2017 especial atención, e na que se segue mantendo un sostido esforzo de mellora, é a asistencia sanitaria que a través de MUFACE reciben vos funcionarios que residen non exterior, ou se desprazan temporalmente ao estranxeiro, e vos seus familiares.

Ou colectivo de funcionarios destinados fóra de España e ao que MUFACE dá cobertura era, a 31 de decembro de 2017, de 3.751 titulares e 4.051 beneficiarios, ou que fai un total de 7.802 persoas distribuídas en 120 países, dous cales Estados Unidos reúne á maior porcentaxe (20,33%), seguido a gran distancia de Marrocos (7,26%) e Bélxica (7,18%).

Consumo farmacéutico

En canto ao consumo farmacéutico mediante receita, durante 2017 MUFACE abonou 295,45 millóns de euros para un total de 24,9 millóns de receitas facturadas nas oficinas de farmacia, cifra esta última practicamente exacta á de 2016.

Ou gasto medio dá prestación farmacéutica por persoa e ano foi de 201,95 euros, un 7,12 máis que en 2016, incremento debido a que ou gasto medio por receita creceu un 5,41%.

Prestacións sociais

Dentro dás prestacións sociais, e de acordo cos fins previstos na Lei de 14 de decembro de 2006 de Promoción dá Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, ao longo do ano resolvéronse 5.686 expedientes, dous cales 5.270 foron de concesión dás axudas solicitadas.

Destas axudas, a maior parte corresponderon, por esta orde, a celiacos, oncolóxicos, mantemento e potenciación dá capacidade residual, axudas para a eliminación de barreiras, axudas a domicilio e coidados na contorna familiar e estancias temporais, que supuxeron un gasto total de 7,3 millóns de euros.

Transformación e modernización

En definitiva, a Memoria 2017 de MUFACE é un exhaustivo testemuño do desenvolvemento dous obxectivos do Plan de Impulso 2017-2020 e de ou  grao de cumprimento do compromiso cos mutualistas, que se resume en lograr unha mellora substancial dous servizos que reciben a través dá Mutualidade.

Ao mesmo tempo, a Memoria 2017 de MUFACE é un contrato de transformación e modernización cuxas cláusulas coinciden punto por punto coas ’12 accións crave’ que fixou a institución non pasado exercicio, e que incluían desde a renovación do equipo directivo a lograr unha maior proxección e visibilidade dá Mutualidade; dá consolidación dúas dereitos dúas mutualistas á acción coordinada con outras mutualidades; do reforzo dous recursos humanos á mellora dá prima ou á optimización do patrimonio inmobiliario. E, por encima de todas, ou obxectivo número uno: a implantación dá receita electrónica, proxecto estrela de MUFACE que deberá culminarse nesta lexislatura.

Tue, 24 Jul 2018 18:44:00 +0000 clara.macias 2796 at http://www.muface.es
MUFACE celebra ou seu segundo Consello Xeral de 2018 http://www.muface.es/node/2789?lang=gl
 • Ou novo secretario de Estado dá Función Pública, José Antonio Benedicto, destaca ou cambio de cultura organizativa que está a supor ou Plan de Impulso
   
 • Ponse en marcha dúas iniciativas para resolver vos problemas máis perentorios asociados ao copago farmacéutico
   
 • Excelente acollida ás prestacións adicionais incorporadas aos catálogos dás entidades aseguradoras
   
 • Presentáronse a Memoria de 2017 e ou novo logotipo dá Mutualidade
   

Ou Consello Xeral de MUFACE, presidido polo novo Secretario de Estado dá Función Pública, José Antonio Benedicto, ha celbrado a súa segunda reunión do ano na sede central do organismo.

Na súa intervención inicial, ou secretario de Estado destacou como unha dás súas liñas prioritarias de actuación “a mellora de Muface e a protección do noso colectivo de mutualistas”, e fixo fincapé en que a Mutualidade é “un modelo de éxito” que ten “a súa continuidade absolutamente asegurada”.

Benedicto tamén se referiu ao Plan de Impulso dá entidade, destacando que supón “un cambio de cultura organizativa que quere pór ao día unha institución de máis de catro décadas e proxectala cara a un futuro que xa é presente a través dunha realidade complexa, dixital e global”.

Pola súa banda vos representantes sindicais agradeceron ou apoio transmitido á Mutualidade polo novo secretario de Estado en nome do Goberno, e mostraron a súa predisposición a colaborar activamente nos proxectos de modernización do organismo. Así mesmo, insistiron na conveniencia de ir recuperando paulatinamente vos servizos que se resentiron durante vos anos de crises.

Nova imaxe

A continuación, tomou a palabra ou vicepresidente do Consello e director xeral de Muface, Antonio Sánchez, quen presentou ou deseño do novo logotipo do organismo, “acorde ao proceso de transformación non que se atopa Muface”. A nova imaxe corporativa acompañará todas as accións dá mutualidade e será reconocible en todos sopórtesvos de comunicación interna e externa.

Tamén se procedeu á aprobación dá Memoria 2017, detallando ou director xeral as contas anuais dá Mutualidade non pasado exercicio. A continuación vos membros do Consello recibiron información detallada dúas orzamentos 2018, que ascenden a 1.745,15 millóns de euros, ou que representa un aumento do 2,43 por cento.

Máis recursos en asistencia sanitaria

Non capítulo de gastos, Antonio Sánchez destacou ou incremento do 3,19 por cento na dotación para asistencia sanitaria dúas mutualistas, ata un total de 1.463,41 millóns de euros. En canto a ingresos, estímase un incremento anual en torno ao 2,43 por cento, ou que suporían 41,43 millóns de euros de aumento en valores absolutos.

Non que respecta ao concerto de asistencia sanitaria, ou Consello foi informado ou cambio ordinario de xuño, segundo do ano, tras a implantación dá nova modalidade de dobre opción anual de cambio de entidade. Neste sentido, informouse oficialmente do número total de permutas producidas, 11.211 (ou 0,76% do total do colectivo protexido), unha cifra que, a xuízo do director xeral, reflicte “a estabilidade do modelo e un notable nivel de satisfacción cos servizos sanitarios recibidos”.

Ou incentivo dás prestacións adicionais

Así mesmo, púxose de manifesto  a importancia dás prestacións adicionais incorporadas ao Concerto 2018-2019 para incentivar a competitividade dás entidades colaboradoras e vos novos servizos postos a disposición dúas mutualistas. Respecto dás prestacións, Sánchez puntualizou que a Mutualidade cumpriu cos obxectivos marcados non Concerto, “que identifica como obxectivo estratéxico prioritario a mellora do servizo ao colectivo protexido, ampliando as posibilidades de elección dúas mutualistas e incentivando a competitividade entre as distintas entidades aseguradoras”.

Sinalou que as prestacións abarcan servizos gratuítos ou rebaixas substanciais, tanto non plano meramente asistencial como en distintas pólizas de seguro, así como non ámbito dá telemedicina. Ademais, Sánchez resaltou  as innovacións médicas que achega a cirurxía robótica, xa incluídas dentro dá Carteira de Servizos do vixente Concerto de Asistencia Sanitaria e que cobren mediante esta técnica intervencións tales como cirurxía urológica, xinecolóxica, xeral e de aparello dixestivo para ou tratamento de distintos tipos de cancro.

Seguimento do Plan de mellora de farmacia

Non relativo ao plan de mellora de farmacia, presentado non pasado Consello, ofrecéronse detalles sobre ou seguimento do mesmo, resaltándose, entre outras, as medidas tomadas para recuperar as cantidades abonadas en exceso aos centros hospitalarios polo financiamento dous medicamentos dá hepatite C e para impulsar a implantación dous sistemas de receita electrónica.

Copago farmacéutico

“A  Mutualidade puxo en marcha dúas iniciativas a fin de resolver vos problemas máis graves asociados ao copago farmacéutico”, explicou Sánchez aos membros do Consello. Unha delas é a protección ante continxencias profesionais (Accidente de Traballo/ Enfermidade Profesional), “que se asume ao cento por cento pola Mutualidade mediante ou procedemento do reintegro”. Algo que non coñecen todos vos mutualistas, polo que, entre outras medidas, Muface acordou facilitar ou exercicio deste dereito facendo posible a súa solicitude electrónica a partir do próximo outubro, simplificando ou procedemento e ofrecendo difusión desde vos distintos servizos provinciais.

Doutro lado, ou Consello deu ou seu visto e prace ao proxecto de reordenación dás axudas asistenciais, que contempla a concentración de recursos para financiar ou gasto farmacéutico dous pensionistas en situacións de especial necesidade, medida que afectará a un colectivo superior ás 1.000 persoas.

A combinación de ambas as as actuacións suporá a utilización dun crédito duns 2 millóns de euros que reducirá sensiblemente a factura farmacéutica duns 5.000 beneficiarios do colectivo de Muface, aqueles con maiores necesidades de protección e vos que se atopan en situación de maior vulnerabilidade.

Xunto a lestes temas, tamén tratáronse cuestións tales como as incorporacións dous novos directores provinciais de Lugo e Palencia, as novas convocatorias de prestacións sociais, a convocatoria dá próxima edición do Premio de Pintura para 2018 e ou traballo que se está facendo para mellorar a atención sanitaria non exterior, coa edición e difusión de distintas guías prácticas para uso de vos  mutualistas destinados non estranxeiro. Tamén se informou dá posta en marcha do servizo electrónico para vos mutualistas que queiran tramitar unha incapacidade temporal sen que se vexan obrigados a facelo persoalmente nas oficinas dá Mutualidade.

Mesa do Consello Xeral de MUFACE

Presidencia do Consello Xeral de MUFACE

Tue, 24 Jul 2018 17:46:12 +0000 josejavier.uriz 2789 at http://www.muface.es
MUFACE activa novas medidas de axuda ao copago farmacéutico para colectivos vulnerables http://www.muface.es/node/2785?lang=gl

Na reunión do Consello Xeral de MUFACE do martes 24 de xullo de 2018, a Dirección Xeral dá mutualidade presentou dúas iniciativas dirixidas a axudar aos mutualistas en situación de especial necesidade a recuperar ou gasto farmacéutico derivado ben por patoloxías provocadas por accidente de traballo ou enfermidade laboral, ou naqueles casos de xubilados con rendas máis baixas.

Gratuidade de medicamentos en caso de accidente de traballo ou enfermidade profesional

A prestación farmacéutica derivada do tratamento dás enfermidades profesionais e accidentes en acto de servizo (AT/EP) asúmese ao 100% pola Mutualidade pola vía do reintegro, polo que vos mutualistas con tratamentos incluídos nestes supostos están exentos de achega na prestación de farmacia ambulatoria.

Ante a evidencia de que só unha pequena porcentaxe de mutualistas exerce este dereito, a Mutualidade vai adoptar unha serie de medidas para favorecer ou seu exercicio:

1. Tramitación electrónica: vos mutualistas poderán solicitar a axuda en sede electrónica, sen necesidade de desprazamentos, a partir de outubro de 2018.

2. Simplificación do procedemento: vos mutualistas unicamente deberán achegar ou informe médico e a factura dá oficina de farmacia.

3. Campaña de información sobre este dereito a través dous servizos centrais e  provinciais.

Xubilados e pensionistas en situación de especial necesidade
 
A segunda medida, referida a as axudas asistenciais, fixa por primeira vez unha cantidade destinada exclusivamente ao financiamento do gasto farmacéutico non que incorran vos pensionistas en situacións de especial necesidade.
 
Deste xeito, do crédito total para cubrir estas necesidades asistenciais, ampliado en 2018 ata vos 567.500 euros, ou 80% do mesmo (454.000 euros) queda reservado para atender ou gasto en farmacia dun colectivo de máis de 1.000 persoas, vos xubilados máis vulnerables, así como viúvos ou orfos. Terán dereito ao reintegro do gasto en farmacia vos pensionistas que perciban ingresos anuais por baixo dous 10.301,20 euros.
 
A combinación de ambas as as actuacións, incremento dá protección por AT/EP e axudas asistenciais, suporá a utilización dun crédito duns 2 millóns de euros que servirá para reducir a achega farmacéutica duns 5.000 beneficiarios do colectivo de MUFACE, aqueles con maiores necesidades de protección e en situación de maior vulnerabilidade.

Tue, 24 Jul 2018 17:31:25 +0000 josejavier.uriz 2785 at http://www.muface.es
Bolsas do Programa de Acción Formativa de MUFACE 2018-2019 http://www.muface.es/node/2758?lang=gl

Ou Boletín Oficial do Estado de 19 de xullo publica unha Resolución dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE), de 11 de xullo, pola que se convocan bolsas con cargo ao Legado Casado de la Fuente para ou curso 2018-2019.

Na seguinte ligazón podar consultar toda a información relativa ás mesmas:

Bolsas de estudo Legado Casado de la Fuente

Por outra banda, lémbrase que ou prazo de presentación de solicitudes de bolsas de estudo para mutualistas finaliza ou 31 de decembro de 2018, inclusive, cuxa Resolución de convocatoria de 14 de xullo de 2017 dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE), para ou curso 2017-2018, publicouse non BOE de 27 de xullo de 2017.

Máis información sobre a modalidade de bolsas desta convocatoria en:

Bolsas de estudo para mutualistas

Nota sobre a convocatoria: Ambas as as resolucións de convocatoria conforman ou Programa de Acción Formativa de MUFACE durante ou ano 2018.

Thu, 19 Jul 2018 08:45:41 +0000 josejavier.uriz 2758 at http://www.muface.es
Reunión dá Comisión Central de Farmacia http://www.muface.es/node/2753?lang=gl
 • Receita electrónica privada e renovación do Concerto, entre vos asuntos tratados

MUFACE e ou Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos celebraron ou luns 16 de xullo, na sede central dá Mutualidade, a Comisión Central de Farmacia prevista non Concerto subscrito por ambas as as institucións para ou período 2015-2018.

En representación de MUFACE asistiron á reunión ou seu director xeral, Antonio Sánchez, a directora do departamento de Prestacións Sanitarias, Patricia Orde, ou director dá Unidade Informática, Santiago Graña, e Carmen Marcos e  Mercedes Ruiz, subdirectora adxunta e xefe de servizo, respectivamente, do departamento de Sanitarias.

Por parte de Consello Xeral estiveron presentes na Comisión ou seu presidente, Jesús Aguilar, vos presidentes do organismo en Badaxoz e Zaragoza, Cecilio Venegas e Ramón Jordán, a directora do Gabinete de Presidencia, Carmen Recio, e vos responsables dá Asesoría Xurídica e de Asuntos Económicos, María Vitoria Fernández e Carmen Ortega.

Durante a reunión tratáronse diversos asuntos relacionados con novos modelos de xestión dás facturas, de face a axilizar a súa tramitación e pago a través do rexistro GEISER (Xestión Integrada de Servizos de Rexistro). A este respecto, acordouse un novo procedemento electrónico para ou intercambio mensual de información.

A Comisión, que se desenvolveu nun clima de gran sintonía, reafirmou a súa vontade de estreitar a colaboración de face á implantación en todos vos ámbitos dá receita electrónica.

Por último, tomouse a decisión de iniciar vos traballos de face á continuidade do Concerto.

Integrantes dá Comisión de Farmacia

Tue, 17 Jul 2018 11:58:03 +0000 josejavier.uriz 2753 at http://www.muface.es
Convocados prográmasvos de protección sociosanitaria de MUFACE 2018 http://www.muface.es/node/2742?lang=gl

Ou BOE do 17 de xullo publica prográmasvos de axudas sociais de Muface para 2018 de acordo coa Resolución dá Dirección Xeral dá Mutualidade do pasado 10 de xullo.  A convocatoria, de carácter anual, cínguese ao principio de continuidade orzamentaria plasmado na recentemente aprobada Lei de Orzamentos, polo que se manteñen prográmasvos de anteriores convocatorias, priorizando destinar a satisfacer necesidades non atendidas por outros organismos públicos.

Tanto a dotación orzamentaria como ou número de expedientes tramitados nos últimos anos reflicten ou constante esforzo de MUFACE non que concierne á atención sociosanitaria ao colectivo, sexan titulares ou beneficiarios.

A concesión de axudas queda desagregada nos seguintes apartados:

1.- Programa para facilitar a autonomía persoal. Contempla axudas para mantemento e potenciación dá capacidade residual; axudas para a eliminación de barreiras arquitectónicas e axudas para aparellos ou utensilios destinados a facilitar a vida diaria dás persoas con discapacidade ou dependencia.

2.- Axudas a enfermos psiquiátricos crónicos.

3.- Axudas para tratamentos e terapias de drogodependentes.

4.- Programa de atención para estancias temporais en residencias asistidas ou centros de día e noite durante vos períodos de convalecencia con perda transitoria de autonomía.

5.- Axudas a enfermos celíacos.

6.- Axudas a enfermos onocológicos, tales como próteses capilares ou sujetadores postmastectomía.

7.- Programa de prolongación de efectos dás antigas axudas de protección  sociosanitaria, para quen, reunindo vos requisitos de discapacidade e/ou dependencia e económicos correspondentes, non teñan recoñecido ou dereito a prestacións concedidas polo Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia (SAAD).

Para máis información: BOE de 17 de xullo de 2018

Tue, 17 Jul 2018 10:33:00 +0000 josejavier.uriz 2742 at http://www.muface.es
Actualizadas as axudas por parto múltiple e por fillos ou menores a cargo con discapacidade http://www.muface.es/node/2738?lang=gl
 • As prestacións por lestes supostos ponse ao día tras a aprobación dúas Orzamentos do Estado 2018

As axudas que presta MUFACE por parto múltiple e as que reciben as familias por fillo ou menor a cargo con diferentes graos de discapacidade, foron actualizadas en función dás contías aprobadas nos Orzamentos Xerais do Estado de 2018.

En caso de parto múltiple, existen dous tipos de axudas: un pago único por cada fillo e un subsidio especial por maternidade, tamén de pago único, ao que teñen dereito as ou vos mutualistas que se atopen nos supostos de feito legalmente establecidos de parto, adopción ou acollemento múltiples.

Ambas as as axudas son compatibles, e non caso de partos múltiples a contía vai dous 2.943,60 euros por dous fillos (catro veces ou Salario Mínimo Interprofesional), aos 8.830,80 euros por catro ou máis fillos (doce veces ou SMI).

Nesta ligazón podar consultar a información completa sobre prestación de PAGO ÚNICO POR PARTO MÚLTIPLE

En relación ao subsidio especial por parto múltiple, a axuda económica á que teñen dereito as/vos mutualistas cando se atopen nos supostos de feito legalmente establecidos de parto, adopción ou acollemento múltiples, tamén de pago único e compatible coa anterior, oscila dous 1.928,65 euros cando a base de cotización é a mínima, e vos 4.730,34 euros lla base de cotización é a máxima. 

Acceda aquí a toda a información sobre SUBSIDIO ESPECIAL POR PARTO MÚLTIPLE

Axudas por discapacidade

Así mesmo, MUFACE xestiona para vos mutualistas do seu ámbito de protección a prestación por fillo ou menor acollido a cargo. Esta consiste nunha asignación económica mensual que se establece en función dá súa idade, do grao de discapacidade e dá necesidade do concurso doutra persoa.

As contías para ou ano 2018 dá prestación por discapacidade por modalidades, para fillo ou menor acollido a cargo, son as seguintes:

 • Modalidade 1 (menor de 18 anos cun grao de discapacidade do 33 ao 64 por cento): 83,33 €/mes.
 • Modalidade 2 (maior de 18 anos cun grao de discapacidade do 65 ao 74 por cento): 380,10 €/mes.
 • Modalidade 3 (maior de 18 anos cun grao de discapacidade do 75% ou superior e necesidade de terceira persoa): 570,20 €/mes.

Ligazón con toda a información sobre AXUDAS POR DISCAPACIDADE

Mon, 16 Jul 2018 15:20:45 +0000 josejavier.uriz 2738 at http://www.muface.es
Vos medicamentos co principio activo Valsartán, afectados pola alerta do AEMPS, poderán ser cambiados nas farmacias http://www.muface.es/node/2725?lang=gl

Ademais dá substitución polo seu médico, ou Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social habilitou unha nova vía para facilitar a substitución dous medicamentos afectados pola alerta sanitaria relacionada coas impurezas detectadas en determinados lotes de fármacos que conteñen Valsartán.

Un acordo alcanzado entre ou Ministerio, ou Consello Xeral de Colexios Farmacéuticos e vos 17 laboratorios farmacéuticos que se viron afectados, permite aos pacientes ou cambio nas farmacias dous medicamentos incluídos na alerta. Ou procedemento é de aplicación á prestación farmacéutica de MUFACE.

Non caso dous medicamentos xa dispensados, vos mutualistas e pacientes en xeral poden acudir á súa farmacia co envase afectado, onde comprobarase  que ou envase pertence a uns dous lotes afectados e será substituído por un envase dun medicamento dá mesma agrupación homoxénea a custo cero, tanto para ou paciente como para ou SNS e a farmacia.

Non caso de non ser posible ou anterior, ou farmacéutico derivará ao paciente ao médico.

Un total de 119 presentacións de medicamentos pertencentes a 17 laboratorios farmacéuticos víronse afectados.  Detállesvos podar consultar nesta ligazón:

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano...

Tue, 10 Jul 2018 10:31:38 +0000 josejavier.uriz 2725 at http://www.muface.es