Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Novidades MUFACE http://www.muface.es/rss.xml é Exercicio do dereito de opción da LPGE´17 dos funcionarios incursos en procesos de promoción interna http://www.muface.es/content/ejercicio-do-dereito-de-opcion-de-a-lpge17-de-os-funcionarios-incursos-en-procesos-de

A Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017, establece un dereito de opción para conservar a condición de mutualistas a favor de os funcionarios da Administración Civil do Estado que accedan, polo procedemento de promoción interna, a certos Corpos ou Escalas administrativos pertencentes ao Réxime Xeral da Seguridade Social.

A disposición final 6º da Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 (LPGE17) procedeu á modificación dos artigos 7 e 8, e da disposición adicional primeira, do texto refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado, aprobado por Real Decreto Lexislativo 4/2000, de 23 de xuño, (LSSFCE) outorgando un dereito de opción aos mutualistas que causen, ou causasen, baixa en MUFACE para manter ou, no seu caso, recuperar o alta en MUFACE en dous supostos:

  • Cando accedan por promoción interna a Escalas de Organismos Autónomos, e
  • Cando sendo transferidos ás Comunidades Autónomas accedan por promoción interna a Corpos ou Escalas propios da Comunidade Autónoma de destino.

Esta modificación normativa permite a estes funcionarios conservar ou, no seu caso, recuperar a condición de mutualistas obrigatorios de MUFACE, aínda que a efectos de pensións estean encadrados no Réxime Xeral da Seguridade Social, recibindo un tratamento “hibrido” similar ao dos funcionarios de novo ingreso desde o 1 de xaneiro de 2011, que a efectos de pensións xa non se integran no Sistema de Clases Pasivas do Estado.

Para maior información consulte a seguinte nota informativa

O dereito deberá exercitarse, por unha soa vez e con carácter xeral, no prazo de quince días desde a toma de posesión no novo Corpo ou Escala mediante o enchemento do impreso de solicitude normalizado dispoñible a través da páxina web da Mutualidade, en “descarga de impresos”, que se dirixirá ao Servizo Provincial de MUFACE ou Oficina Delegada de adscrición, podendo presentarse en calquera dos rexistros ou oficinas aos que alude o artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.  Aqueles funcionarios que se atopasen nesta situación á entrada en vigor da Lei de Orzamentos disporán dun prazo ata o 31 de decembro de 2017 para poder exercitar o seu dereito.

Unidade de Apoio - Dirección Fri, 21 Jul 2017 11:55:10 +0000 2007 at http://www.muface.es
Mantéñense as contías do subsidio de parto múltiple para 2017 http://www.muface.es/content/cuantias-para-o-calculo-do-subsidio-especial-por-maternidade-en-caso-de-parto-multiple-para

A Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28 de xuño) mantén os mesmos haberes reguladores que os establecidos no Real Decreto 746/2016, de 30 de decembro, sobre revalorización e complementos de pensións de clases pasivas e sobre revalorización das pensións do sistema da seguridade social e outras prestacións sociais públicas para o exercicio 2017 (BOE de 31 de decembro).

Iso significa que, acerca das bases de cotización anuais, as contías para o cálculo do Subsidio especial por maternidade en caso de parto múltiple para o ano 2017 son as mesmas que as aplicadas desde xaneiro de 2017.

Información sobre o Subsidio

Información sobre a Prestación

 

Wed, 05 Jul 2017 08:11:21 +0000 2006 at http://www.muface.es
O Director Xeral de MUFACE reúnese coa Xunta Directiva da Asoc. Profesional da Escala Técnica de Xestión de OO.AA. http://www.muface.es/content/el-director-xeneral-de-muface-se-reune-con-a-xunta-directiva-de-a-asoc-profesional-de-a

O Director Xeral de MUFACE, Antonio Sanchez, recibiu a  representantes da Asociación Profesional da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (APETGOA).

Durante a reunión, o Director informou das importantes novidades incorporadas por Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017, recentemente aprobada, ao Texto Refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado. En particular, referiuse a as disposicións que permiten aos funcionarios de Escalas departamentais ou interdepartamentales de Organismos Autónomos manter a súa condición de mutualistas obrigatorios nos casos nos que accedesen a tales Escalas por promoción interna desde Corpos da Administración Civil do Estado.

Neste sentido, abriuse un prazo ata o 31 de decembro de 2017 para que aqueles funcionarios incluídos no Réxime Xeral de Seguridade Social que accederon no seu momento por promoción interna a corpos ou escalas propios das Comunidades Autónomas ou a Escalas de Organismos Autónomos e que pertencesen ao Réxime Especial de Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado, poidan optar por unha soa vez por recuperar a súa condición de mutualistas obrigatorios de MUFACE con efectos desde o 1 de xaneiro de 2018.

Dentro da excelente relación entre a mutualidade e a asociación, acordouse establecer unha canle de colaboración para ofrecer información clara e resolver consultas que faciliten a aplicación destas disposicións.

Á reunión asistiron, ademais do Director Xeral de MUFACE, o presidente da APETGOA, Rubén Baz, a súa vicepresidenta, María Cardeal, e Juan David Sánchez, vogal da xunta directiva, e, por parte da Mutualidade, Javier Uriz, Vogal asesor, e Anxo Colmeiro, Director provincial de Asturias.

Unidade de Apoio - Dirección Wed, 05 Jul 2017 07:04:13 +0000 2005 at http://www.muface.es
Reunión ordinaria da Comisión Central de Farmacia http://www.muface.es/content/reunion-ordinaria-de-a-comision-central-de-farmacia

Con data 27 de xuño de 2017, celebrouse na sede da Mutualidade a reunión semestral da Comisión Central de Farmacia, órgano encargado de velar polo cumprimento e aplicación do Concerto entre MUFACE e o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos de 18 de decembro de 2014, para a execución da prestación farmacéutica a través de oficinas de farmacia.

Presidiu a reunión o Director Xeral da Mutualidade, don Antonio Sánchez, actuando como Secretario don Javier Arias, responsable da área de Farmacia; asistiron dona Patricia Orde, Directora do Departamento de Prestacións Sanitarias, e don Alberto Marchamalo e don Ricardo Branco-Rodríguez, Xefe da Unidade Informática e Xefe de área de Sistemas da Información de prestacións sanitarias, respectivamente.

Polo Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos, asistiu o seu Presidente, don Jesús Aguilar; o seu Vicepresidente e Presidente do Colexio oficial de Madrid, don Luís J. González; a súa Directora técnica, dona Carmen Recio, e a responsable de estudos económicos,  dona Carmen Ortega, e de asesoría xurídica, dona María Vitoria Fernández; así como os Presidentes dos Colexios de Badaxoz e Zaragoza, don Cecilio Benegas  e don Ramón Jordán.

A reunión  certificou o estrechamiento dos lazos entre ambas as institucións, con avances significativos na colaboración para favorecer a implantación do proxecto de receita electrónica de MUFACE a través da conexión ao nodo farmacéutico NODOFARMA.

Abordáronse, así mesmo, asuntos de facturación e xestión ordinaria do concerto, elevados polas Comisións Provinciais, cun excelente entendemento entre as partes.

De acordo coa memoria 2016 da Mutualidade, esta xestión superou no último ano os 24,5 millóns de receitas, cun importe abonado ás oficinas de farmacia de 280 millóns de euros.   

 

Wed, 28 Jun 2017 07:08:23 +0000 2003 at http://www.muface.es
Constitúese o Grupo de Traballo sobre mutualidades administrativas http://www.muface.es/content/se-constitúe-o-grupo-de-traballo-sobre-mutualidades-administrativas

O Acordo de 29 de Marzo de 2017 para a mellora do emprego público, subscrito entre o Goberno e as organizacións sindicais máis representativas CCOO, UXT e CSI-F, recolle no seu punto terceiro a creación de diversos grupos de traballo, entre os que se atopa o de estudo sobre a situación das mutualidades administrativas para garantir a calidade dos servizos que prestan.

No día de hoxe, 21 de xuño, constituíuse devandito Grupo de Traballo e celebrouse a súa primeira reunión, na que se recolleron os asuntos propostos por ambas as partes que van ser obxecto de análise e estudo nas súas próximas convocatorias.

A reunión estivo presidida polo director xeral de Función Pública, Javier Pérez Medina,  e a ela asistiron, ademais dos representantes sindicais, o director xeral da Mutualidade Xeral de funcionarios civís do Estado, Antonio Sánchez, e responsables das ambas Direccións Xerais e da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas.

 

Unidade de Apoio - Dirección Wed, 21 Jun 2017 16:33:45 +0000 2001 at http://www.muface.es
Novo número de revístaa MUFACE http://www.muface.es/revista/index.html

Xa se atopa dispoñible o último número de revístaa MUFACE (Nº 240/2017).

Unidade de Apoio - Dirección Thu, 15 Jun 2017 10:36:07 +0000 1780 at http://www.muface.es
MUFACE colabora co Hospital San Carlos de Denia na superación das 120 doazóns de sangue http://www.muface.es/content/muface-colabora-con-o-hospital-san-carlos-de-denia-en-a-superacion-de-as-120-doazóns

Con ocasión do día mundial do doante, o maratón estivo organizada polo Centro de Transfusión da Generalitat Valenciana en colaboración co hospital do Grupo HLA, o Colexio de Médicos de Alacante e MUFACE.

Con motivo do día mundial do doante de sangue o Centro de Transfusión da Generalitat Valenciana, o Hospital HLA San Carlos de Denia e o Colexio de Médicos de Alacante conseguiron máis de 120 doazóns de sangue conxuntamente durante o día de hoxe nun maratón de doazón nas instalacións do centro de consultas do hospital referencia do Grupo HLA na cidade de Denia.

Coa lema ‘Doa sangue con moito gusto’ a iniciativa contou coa axuda do chef televisivo Pepe Rodríguez, quen creou para o evento o bocadillo co que o Hospital HLA San Carlos obsequiou a todos aqueles que colaboraron na doazón.

Entre as institucións que posibilitaron este evento solidario atópase MUFACE, cuxo Director provincial en Alacante, Javier Camarasa, estivo detrás da iniciativa e facilitou os contactos para reunir a todas as institucións e asociacións que posibilitan a relevancia social do evento, así como o Centro de Transfusión da Generalitat Valenciana, o Colexio de Médicos de Alacante, e o propio Hospital HLA San Carlos.

 

Secretaría Xeral Thu, 15 Jun 2017 10:07:41 +0000 1999 at http://www.muface.es
Aprobación da Memoria de actividades de MUFACE 2016 http://www.muface.es/content/aprobacion-de-a-memoria-de-actividades-de-muface-2016

Na sesión celebrada o 13 de xuño de 2017 polo Consello Xeral da Mutualidade procedeuse á aprobación da Memoria de actividades do organismo correspondente ao ano 2016, procedéndose con esta data á súa publicación.

 

Memoria MUFACE 2016

Memoria MUFACE 2016

 

 

Secretaría Xeral Unidade de Apoio - Dirección Thu, 15 Jun 2017 09:58:48 +0000 1998 at http://www.muface.es
Celebrado o terceiro Consello Xeral de MUFACE da lexislatura http://www.muface.es/content/celebrado-o-terceiro-consello-xeral-de-muface-de-a-lexislatura

Presidido pola Secretaria de Estado de Función Pública, dona Elena Collado Martínez, o 13 de xuño tivo lugar a celebración dun novo Consello Xeral de MUFACE, terceiro da presente lexislatura.

Ademais da Secretaria de Estado e o Director Xeral da Mutualidade, don Antonio Sanchez Díaz, á reunión asistiron os representantes da Administración Xeral do Estado no Consello, entre eles, o Secretario Xeral de Administración Dixital, don Domingo Molina Moscoso, e a Directora Xeral de Gobernación Pública, dona María Pía Junquera Cedo, ademais dos representantes da Subsecretaría de Facenda e Función Pública, da Dirección Xeral de Función Pública, da Dirección Xeral de Orzamentos e da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas. Participaron, así mesmo, representantes das organizacións sindicais CSI-F, UXT, CCOO e CIG.

O Consello Xeral aprobou o proxecto de Memoria presentado pola Dirección da Mutualidade, así como as contas do Organismo, ambos os correspondentes ao exercicio 2016, e foi informado os créditos previstos para Muface no proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2017. Igualmente autorizou o alleamento en pública poxa de tres inmobles.

Ademais a Secretaria de Estado e o Director da Mutualidade informaron sobre a convocatoria de axudas sociosanitarias para o ano 2017, recentemente publicada no BOE; das xestións para a renovación dos concertos de asistencia sanitaria para os próximos anos; e da evolución do Plan de Impulso da Mutualidade.

Por último, presentouse ao Consello a reedición para este ano do Premio de Pintura BBVA-2017, para mutualistas e empregados, sendo designado como membro do xurado o representante do sindicato CCOO.

Unidade de Apoio - Dirección Tue, 13 Jun 2017 15:20:48 +0000 1997 at http://www.muface.es
Entrega de premios do certame de pintura ISFAS 2017 http://www.muface.es/content/entrega-de-premios-do-certame-de-pintura-isfas-2017

O Subsecretario de Defensa, Excmo. Sr. D. Arturo Romaní Sancho, presidiu a entrega de premios do IX Certame de Pintura ISFAS, o día 8 de xuño de 2017, na Residencia Militar Alcázar. O obxecto do certame consistiu en promover a participación do colectivo de o Mutualismo (ISFAS, MUFACE e MUGEJU) en actividades artísticas.

O Acto de concesión de premios contou coa presenza de autoridades militares e civís, entre os que se atopaban o Director Xeral de MUFACE e o Xerente de MUGEJU, así como representantes do mundo das belas artes e da entidade patrocinadora BBVA.

Este ano o concurso alcanzou a súa novena edición e nel participaron 123 pintores. O xurado composto pola Secretaria Xeral do ISFAS, acreditados pintores, representantes de o BBVA e do tres Exércitos e da Garda Civil, tivo o difícil labor, dado o alto nivel artístico das obras presentadas, de seleccionar 34 obras para exposición, das cales 20 (14 presentadas por afiliados de ISFAS, 5 polos de MUFACE, 1 de MUGEJU) foron premiadas con a súa adquisición. A exposición puido visitarse nos salóns da Residencia Militar ”Alcázar” ata o día 14 de xuño.

A Secretaria Xeral do ISFAS pronunciou unhas palabras de agradecemento a todos os participantes, facendo mención especial aos premiados e seleccionados; finalizando o Acto o Subsecretario de Defensa, que agradeceu expresamente á Entidade colaboradora BBVA a súa xenerosa achega económica, animou aos participantes nesta edición para que sigan contribuíndo e colaborando en futuros Certames.

Néboa   
Bosque do vermello ao amarelo

 

Canalejas

 Diversus nº 44

 
Thu, 08 Jun 2017 13:09:00 +0000 2004 at http://www.muface.es