Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Novetats MUFACE http://www.muface.es/rss.xml és Exercici del dret d'opció de la LPGE´17 dels funcionaris culpables en processos de promoció interna http://www.muface.es/content/ejercicio-del-derecho-de-opcion-de-la-lpge17-de-los-funcionarios-incursos-en-procesos-de

La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017, estableix un dret d'opció per conservar la condició de mutualistes a favor de els funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat que accedeixin, pel procediment de promoció interna, a certs Cossos o Escales administratius pertanyents al Règim General de la Seguretat Social.

La disposició final 6º de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (LPGE17) ha procedit a la modificació dels articles 7 i 8, i de la disposició addicional primera, del text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, aprovat per Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, (LSSFCE) atorgant un dret d'opció als mutualistes que causin, o hagin causat, baixa en MUFACE per mantenir o, si escau, recuperar l'alta en MUFACE en dos supòsits:

  • Quan accedeixin per promoció interna a Escales d'Organismes Autònoms, i
  • Quan havent estat transferits a les Comunitats Autònomes accedeixin per promoció interna a Cossos o Escales propis de la Comunitat Autònoma de destinació.

Aquesta modificació normativa permet a aquests funcionaris conservar o, si escau, recuperar la condició de mutualistes obligatoris de MUFACE, encara que a l'efecte de pensions estiguin enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social, rebent un tractament “hibrido” similar al dels funcionaris de nou ingrés des de l'1 de gener de 2011, que a l'efecte de pensions ja no s'integren en el Sistema de Classes Passives de l'Estat.

Per a major informació consulti la següent nota informativa

El dret haurà d'exercitar-se, per una sola vegada i amb caràcter general, en el termini de quinze dies des de la presa de possessió en el nou Cos o Escala mitjançant l'emplenament de l'imprès de sol·licitud normalitzat disponible a través de la pàgina web de la Mutualitat, en “descàrrega d'impresos”, que es dirigirà al Servei Provincial de MUFACE o Oficina Delegada d'adscripció, podent presentar-se en qualsevol dels registres o oficines als quals al·ludeix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  Aquells funcionaris que es trobessin en aquesta situació a l'entrada en vigor de la Llei de Pressupostos disposaran d'un termini fins al 31 de desembre de 2017 per poder exercitar el seu dret.

Unitat de Suport - Adreça Fri, 21 Jul 2017 11:55:10 +0000 2007 at http://www.muface.es
Es mantenen les quanties del subsidi de part múltiple per 2017 http://www.muface.es/content/cuantias-para-el-calculo-del-subsidio-especial-por-maternidad-en-caso-de-parto-multiple-para

La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28 de juny) manté els mateixos havers reguladors que els establerts en el Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la seguretat social i altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2017 (BOE de 31 de desembre).

Això significa que, sobre les bases de cotització anuals, les quanties per al càlcul del Subsidi especial per maternitat en cas de part múltiple per a l'any 2017 són les mateixes que les aplicades des de gener de 2017.

Informació sobre el Subsidi

Informació sobre la Prestació

 

Wed, 05 Jul 2017 08:11:21 +0000 2006 at http://www.muface.es
El Director General de MUFACE es reuneix amb la Junta Directiva de l'Assoc. Professional de l'Escala Tècnica de Gestió d'OO.AA. http://www.muface.es/content/el-director-general-de-muface-se-reune-con-la-junta-directiva-de-la-asoc-profesional-de-la

El Director General de MUFACE, Antonio Sanchez, ha rebut a  representants de l'Associació Professional de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (APETGOA).

Durant la reunió, el Director ha informat de les importants novetats incorporades per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017, recentment aprovada, al Text Refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat. En particular, s'ha referit a les disposicions que permeten als funcionaris d'Escales departamentals o interdepartamentals d'Organismes Autònoms mantenir la seva condició de mutualistes obligatoris en els casos en els quals haguessin accedit a tals Escales per promoció interna des de Cossos de l'Administració Civil de l'Estat.

En aquest sentit, s'ha obert un termini fins al 31 de desembre de 2017 perquè aquells funcionaris inclosos en el Règim General de Seguretat Social que van accedir al seu moment per promoció interna a cossos o escales propis de les Comunitats Autònomes o a Escales d'Organismes Autònoms i que haguessin pertangut al Règim Especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, puguin optar per una sola vegada per recuperar la seva condició de mutualistes obligatoris de MUFACE amb efectes des de l'1 de gener de 2018.

Dins de l'excel·lent relació entre la mutualitat i l'associació, s'ha acordat establir una llera de col·laboració per oferir informació clara i resoldre consultes que facilitin l'aplicació d'aquestes disposicions.

A la reunió han assistit, a més del Director General de MUFACE, el president de l'APETGOA, Rubén Baz, la seva vicepresidenta, María Cardenal, i Juan David Sánchez, vocal de la junta directiva, i, per part de la Mutualitat, Javier Uriz, Vocal assessor, i Ángel Colmeiro, Director provincial d'Astúries.

Unitat de Suport - Adreça Wed, 05 Jul 2017 07:04:13 +0000 2005 at http://www.muface.es
Reunió ordinària de la Comissió Central de Farmàcia http://www.muface.es/content/reunion-ordinaria-de-la-comision-central-de-farmacia

Amb data 27 de juny de 2017, s'ha celebrat a la seu de la Mutualitat la reunió semestral de la Comissió Central de Farmàcia, òrgan encarregat de vetllar pel compliment i aplicació del Concert entre MUFACE i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics de 18 de desembre de 2014, per a l'execució de la prestació farmacèutica a través d'oficines de farmàcia.

Ha presidit la reunió el Director General de la Mutualitat, don Antonio Sánchez, actuant com a Secretari don Javier Arias, responsable de l'Àrea de Farmàcia; han assistit donya Patrícia Ordre, Directora del Departament de Prestacions Sanitàries, i don Alberto Marchamalo i don Ricardo Blanco-Rodríguez, Cap de la Unitat Informàtica i Cap d'àrea de Sistemes de la Informació de prestacions sanitàries, respectivament.

Pel Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, ha assistit el seu President, don Jesús Aguilar; el seu Vicepresident i President del Col·legi Oficial de Madrid, don Luis J. González; la seva Directora tècnica, donya Carmen Recio, i la responsable d'estudis econòmics,  donya Carmen Ortega, i d'assessoria jurídica, donya María Victoria Fernández; així com els Presidents dels Col·legis de Badajoz i Zaragoza, don Cecilio Benegas  i don Ramón Jordán.

La reunió  ha certificat l'estrenyiment dels llaços entre ambdues institucions, amb avanços significatius en la col·laboració per afavorir la implantació del projecte de recepta electrònica de MUFACE a través de la connexió al node farmacèutic NODOFARMA.

S'han abordat, així mateix, assumptes de facturació i gestió ordinària del concert, elevats per les Comissions Provincials, amb un excel·lent enteniment entre les parts.

D'acord amb la memòria 2016 de la Mutualitat, aquesta gestió va superar en l'últim any els 24,5 milions de receptes, amb un import abonat a les oficines de farmàcia de 280 milions d'euros.   

 

Wed, 28 Jun 2017 07:08:23 +0000 2003 at http://www.muface.es
Es constitueix el Grup de Treball sobre mutualitats administratives http://www.muface.es/content/se-constituye-el-grupo-de-trabajo-sobre-mutualidades-administrativas

L'Acord de 29 de Març de 2017 per a la millora de l'ocupació pública, subscrit entre el Govern i les organitzacions sindicals més representatives CCOO, UGT i CSI-F, recull al punt tercer la creació de diversos grups de treball, entre els quals es troba el d'estudi sobre la situació de les mutualitats administratives per garantir la qualitat dels serveis que presten.

En el dia d'avui, 21 de juny, s'ha constituït aquest Grup de Treball i s'ha celebrat la seva primera reunió, en la qual s'han recollit els assumptes proposats per ambdues parts que van a ser objecte d'anàlisi i estudi en les seves properes convocatòries.

La reunió ha estat presidida pel director general de Funció Pública, Javier Pérez Medina,  i a ella han assistit, a més dels representants sindicals, el director general de la Mutualitat General de funcionaris civils de l'Estat, Antonio Sánchez, i responsables de les ambdues Direccions generals i de la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques.

 

Unitat de Suport - Adreça Wed, 21 Jun 2017 16:33:45 +0000 2001 at http://www.muface.es
Nou nombre de la revesteixi MUFACE http://www.muface.es/revista/index.html

Ja es troba disponible l'últim nombre de la revesteixi MUFACE (Nº 240/2017).

Unitat de Suport - Adreça Thu, 15 Jun 2017 10:36:07 +0000 1780 at http://www.muface.es
MUFACE col·labora amb l'Hospital Sant Carlos de Denia en la superació de les 120 donacions de sang http://www.muface.es/content/muface-colabora-con-el-hospital-san-carlos-de-denia-en-la-superacion-de-las-120-donaciones

En ocasió del dia mundial del donant, la marató ha estat organitzada pel Centre de Transfusió de la Generalitat Valenciana en col·laboració amb l'hospital del Grup HLA, el Col·legi de Metges d'Alacant i MUFACE.

Amb motiu del dia mundial del donant de sang el Centre de Transfusió de la Generalitat Valenciana, l'Hospital HLA Sant Carlos de Denia i el Col·legi de Metges d'Alacant han aconseguit més de 120 donacions de sang conjuntament durant el dia d'avui en una marató de donació en les instal·lacions del centre de consultes de l'hospital referencia del Grup HLA a la ciutat de Denia.

Amb el lema ‘Dóna sang amb molt gust’ la iniciativa ha comptat amb l'ajuda del xef televisiu Pepe Rodríguez, qui va crear per a l'esdeveniment l'entrepà amb el qual l'Hospital HLA Sant Carlos ha obsequiat a tots aquells que han col·laborat en la donació.

Entre les institucions que han possibilitat aquest esdeveniment solidari es troba MUFACE, el Director provincial del qual a Alacant, Javier Camarasa, ha estat darrere de la iniciativa i ha facilitat els contactes per reunir a totes les institucions i associacions que possibiliten la rellevància social de l'esdeveniment, així com el Centre de Transfusió de la Generalitat Valenciana, el Col·legi de Metges d'Alacant, i el propi Hospital HLA Sant Carlos.

 

Secretaria General Thu, 15 Jun 2017 10:07:41 +0000 1999 at http://www.muface.es
Aprovació de la Memòria d'activitats de MUFACE 2016 http://www.muface.es/content/aprobacion-de-la-memoria-de-actividades-de-muface-2016

En la sessió celebrada el 13 de juny de 2017 pel Consell General de la Mutualitat es va procedir a l'aprovació de la Memòria d'activitats de l'organisme corresponent a l'any 2016, procedint-se amb aquesta data a la seva publicació.

 

Memòria MUFACE 2016

Memòria MUFACE 2016

 

 

Secretaria General Unitat de Suport - Adreça Thu, 15 Jun 2017 09:58:48 +0000 1998 at http://www.muface.es
Celebrat el tercer Consell General de MUFACE de la legislatura http://www.muface.es/content/celebrado-el-tercer-consejo-general-de-muface-de-la-legislatura

Presidit per la Secretària d'Estat de Funció Pública, donya Elena Collado Martínez, el 13 de juny ha tingut lloc la celebració d'un nou Consell General de MUFACE, tercer de la present legislatura.

A més de la Secretària d'Estat i el Director General de la Mutualitat, don Antonio Sanchez Díaz, a la reunió han assistit els representants de l'Administració General de l'Estat en el Consell, entre ells, el Secretari General d'Administració Digital, don Domingo Molina Moscoso, i la Directora General de Governança Pública, donya María Piula Junquera D'hora, a més dels representants de la Sotssecretaria d'Hisenda i Funció Pública, de la Direcció general de Funció Pública, de la Direcció general de Pressupostos i de la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques. Han participat, així mateix, representants de les organitzacions sindicals CSI-F, UGT, CCOO i CIG.

El Consell General va aprovar el projecte de Memòria presentat per l'Adreça de la Mutualitat, així com els comptes de l'Organisme, tots dos corresponents a l'exercici 2016, i va ser informat dels crèdits previstos per Muface en el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017. Igualment va autoritzar l'alienació en pública subhasta de tres immobles.

A més la Secretària d'Estat i el Director de la Mutualitat van informar sobre la convocatòria d'ajudes sociosanitàries per a l'any 2017, recentment publicada en el BOE; de les gestions per a la renovació dels concerts d'assistència sanitària per als propers anys; i de l'evolució del Pla d'Impuls de la Mutualitat.

Finalment, es va presentar al Consell la reedició per al present any del Premi de Pintura BBVA-2017, per a mutualistes i empleats, sent designat com a membre del jurat el representant del sindicat CCOO.

Unitat de Suport - Adreça Tue, 13 Jun 2017 15:20:48 +0000 1997 at http://www.muface.es
Lliurament de premis del certamen de pintura ISFAS 2017 http://www.muface.es/content/entrega-de-premios-del-certamen-de-pintura-isfas-2017

El Sotssecretari de Defensa, Excm. Sr. D. Arturo Romaní Sancho, ha presidit el lliurament de premis de l'IX Certamen de Pintura ISFAS, el dia 8 de juny de 2017, en la Residència Militar Alcázar. L'objecte del certamen ha consistit a promoure la participació del col·lectiu de el Mutualisme (ISFAS, MUFACE i MUGEJU) en activitats artístiques.

L'Acte de concessió de premis va comptar amb la presència d'autoritats militars i civils, entre els quals es trobaven el Director General de MUFACE i el Gerent de MUGEJU, així com representants del món de les belles arts i de l'entitat patrocinadora BBVA.

Aquest any el concurs ha aconseguit la seva novena edició i en ell han participat 123 pintors. El jurat compost per la Secretària General de l'ISFAS, acreditats pintors, representants de el BBVA i dels tres Exèrcits i de la Guàrdia Civil, va tenir la difícil labor, donat l'alt nivell artístic de les obres presentades, de seleccionar 34 obres per a exposició, de les quals 20 (14 presentades per afiliats d'ISFAS, 5 pels de MUFACE, 1 de MUGEJU) van ser premiades amb la seva adquisició. L'exposició va poder visitar-se en els salons de la Residència Militar ”Alcàsser” fins al dia 14 de juny.

La Secretària General de l'ISFAS va pronunciar unes paraules d'agraïment a tots els participants, fent esment especial als premiats i seleccionats; finalitzant l'Acte el Sotssecretari de Defensa, que va agrair expressament a l'Entitat col·laboradora BBVA la seva generosa aportació econòmica, va animar als participants en aquesta edició perquè segueixin contribuint i col·laborant en futurs Certàmens.

Boira   
Bosc del vermell al groc

 

Canalejas

 Diversus nº 44

 
Thu, 08 Jun 2017 13:09:00 +0000 2004 at http://www.muface.es