Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Novetats MUFACE http://www.muface.es/rss.xml és El proper 29 de maig MUFACE ampliarà els serveis consultats a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades. http://www.muface.es/content/el-proximo-29-de-mayo-muface-ampliara-los-servicios-ofertados-a-traves-de-la-plataforma-de

L'accés als nous serveis permetrà simplificar la gestió dels procediments administratius i estalviar tràmits administratius al ciutadà.

Aquest nou servei queda emmarcat dins de l'execució de les mesures incoporadas al Pla de l'Impuls de la Mutualitat.

La Plataforma d'Intermediació de Dades és un sistema que permet la verificació i consulta de dades online que obren ja en el seu poder per part de l'Administració. D'aquesta forma s'evita que l'usuari hagi d'aportar documents acreditatius en les gestions o tràmits que engeguin, com, per exemple el document d'identitat o el certificat d'empadronament, entre uns altres.

Amb la posada en funcionament dels nous serveis es pretén donar compliment de forma més àgil als drets reconeguts en l'Article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; fer més còmode per al ciutadà l'inici de tràmits; simplificar la gestió dels procediments administratius; reduir el volum de paper gestionat en l'Administració; i incrementar la col·laboració entre les diferents administracions, així com la seguretat i la qualitat de la informació.

En l'actualitat, MUFACE accedeix a través de la PID als serveis de Vida Laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Al llarg del mes de juny de 2017 podrà consultar i/o verificar, previ consentiment de l'interessat, si escau, dades d'identitat i/o de residència (DGP i INE); de naixement, matrimoni i defunció (Registre Civil); i de rendes (AEAT). A més, en breu també podrà accedir a la consulta del grau i del nivell de dependència (IMSERSO).

Unitat de Suport - Adreça Thu, 25 May 2017 14:36:43 +0000 1992 at http://www.muface.es
Convocatòria d'ajudes de protecció sociosanitària de MUFACE per a l'any 2017 http://www.muface.es/content/convocatoria-de-ayudas-de-proteccion-sociosanitaria-de-muface-para-el-ano-2017

Amb data 23 de maig de 2017 ha estat publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució de 10 de maig de 2017, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2017.

La convocatòria incorpora, dins de l'execució de les mesures del Pla d'Impuls de MUFACE, la possibilitat que sigui la Mutualitat qui accedeixi directament a la Plataforma d'Intermediació de Dades per a l'obtenció de les dades que obrin en poder de l'Administració Pública i siguin necessaris per a la tramitació dels procediments, prèvia autorització, si escau, del sol·licitant.

Prestacions Socials Unitat de Suport - Adreça Tue, 23 May 2017 08:49:03 +0000 1990 at http://www.muface.es
Venda de béns per subhasta pública http://www.muface.es/content/venta-de-bienes-por-subasta-publica-0

Mitjançant Resolució de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, de 7 d'abril de 2017, publicada en el BOE del dia 17 d'abril, s'anuncia l'alienació per subhasta pública, en una única crida, amb proposició econòmica a l'alça en sobre tancat, de diversos immobles de la Mutualitat situats a Madrid.

El detall d'aquests béns es conté en el Plego de Condicions de data 11 d'abril (signatura electrònica).

El termini per a la presentació d'ofertes serà de 30 dies naturals, a explicar des de l'endemà al de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de l'anunci de celebració de la subhasta.

Mon, 17 Apr 2017 12:35:37 +0000 1986 at http://www.muface.es
Nou nombre de la revesteixi MUFACE http://www.muface.es/revista/index.html

Ja es troba disponible l'últim nombre de la revesteixi MUFACE (Nº 239/2017).

Secretaria General Fri, 07 Apr 2017 11:29:24 +0000 1780 at http://www.muface.es
Celebrat el segon Consell General de MUFACE de la legislatura http://www.muface.es/content/celebrado-el-segundo-consejo-general-de-muface-de-la-legislatura

El dia 28 de març ha tingut lloc la celebració d'un nou Consell General de MUFACE, presidit en aquesta ocasió pel director general de la Mutualitat, Antonio Sánchez.

A la reunió han assistit els representants de l'Administració General de l'Estat en el Consell, entre ells, el secretari general d'Administració Digital, Domingo Molina, a més dels representants de la Sotssecretaria d'Hisenda i Funció Pública, de la Direcció general de Funció Pública i l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Han participat, així mateix, representants de les organitzacions sindicals CSI-F, UGT i CCOO.

 

La reunió s'ha centrat en la presentació davant el Consell del Pla d'Impuls de la Mutualitat que marca les actuacions i prioritats a desenvolupar al llarg de la present legislatura, amb l'objectiu de mobilitzar els recursos interns i projectar cap al futur la vocació de servei assistencial que està a la base de l'entitat. El Pla s'articula entorn de dos objectius estratègics (millorar el servei prestat als mutualistes i la gestió interna de la Mutualitat) i consta de 12 eixos que inspiren un elenc de 25 projectes de diferent naturalesa.

El Pla promou un canvi de cultura organitzativa sobre la base de la posada en valor del model de col·laboració públic-privada, l'aposta per la modernització tecnològica de la gestió i l'atenció i protecció del mutualista com a valor fonamental.

Es tracta d'establir una planificació que permeti concentrar recursos en els projectes prioritaris, tals com la provisió de prestacions a través de seu electrònica, la targeta sanitària interoperable, la recepta electrònica i l'accessibilitat en les oficines.

Addicionalment, s'han abordat altres aspectes de gestió, com els relatius a l'avantprojecte de pressupost per 2017 i els treballs preparatoris del proper concert sanitari. El Consell General ha informat favorablement l'alienació mitjançant subhasta de dos immobles del fons especial.

 

Unitat de Suport - Adreça Wed, 29 Mar 2017 12:11:27 +0000 1982 at http://www.muface.es
Certificat de retenció d'IRPF respecte a les prestacions de l'any 2016 http://www.muface.es/content/certificado-de-retencion-de-irpf-respecto-a-las-prestaciones-del-ano-2016

Ja està disponible a la Seu Electrònica de MUFACE el certificat de retenció de prestacions corresponent a l'any 2016.

Per fer ús d'aquest servei de la Seu Electrònica es disposa de dues alternatives d'accés:

  • Amb usuari i contrasenya. Si encara no disposa d'això pot obtenir-ho fàcilment, a través del següent enllaç: obtenció d'usuari i contrasenya
  • Amb DNIe o un altre certificat electrònic reconegut.
Tue, 28 Mar 2017 12:05:16 +0000 1980 at http://www.muface.es
Reunió de directors provincials de la Mutualitat 14-3-2017 http://www.muface.es/content/reunion-de-directores-provinciales-de-la-mutualidad-14-3-2017

La Secretària d'Estat de Funció Pública presenta al nou equip de la Mutualitat i expressa el seu suport al nou pla de l'organització.

MUFACE posa en valor el treball assistencial que es presta en les Adreces Provincials i aposta per un projecte participatiu.

El 14 de març la Secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado, ha presidit la reunió de directors provincials de la Mutualitat. Convocada pel director general de la Mutualitat, Antonio Sánchez, també ha comptat amb la participació de l'equip directiu de serveis centrals i del propi gabinet de la Secretaria d'Estat. 

La reunió perseguia el doble objectiu de presentar al nou equip de la Mutualitat i promoure la participació en l'elaboració del Pla d'impuls de la Mutualitat.

En la seva intervenció, Elena Collado ha destacat la ferma aposta institucional pel model de MUFACE com a referent d'atenció sanitària de qualitat i de servei de tracte humà, i ha expressat el suport incondicional de la Secretaria d'Estat de Funció Pública a l'organisme en la seva nova marxa. A més, ha mostrat el seu reconeixement i proximitat al personal que desenvolupa les seves funcions en les adreces provincials, insistint en la importància de la participació de tots a la planificació de l'activitat que s'està duent a terme.

Per la seva banda, el director general, Antonio Sánchez, ha presentat les línies generals del Pla d'Impuls de la Mutualitat, que ordenarà les seves actuacions i prioritats durant els propers anys, entorn de dos objectius estratègics, la millora del servei prestat als mutualistes i la millora de la gestió interna de la Mutualitat. Ha destacat el protagonisme de les adreces provincials en la seva elaboració i la seva finalitat de revitalitzar i projectar cap al futur la vocació de servei assistencial que està a la base de l'entitat.

La reunió es va desenvolupar amb un enfocament participatiu, comptant amb les ponències avançades per sis equips que havien treballat activament durant les setmanes prèvies. Les conclusions d'aquests grups de treball van ser presentades per Ángel Colmeiro (Astúries), José Manuel Escobar (Burgos), María Dolores Ereña (Àlaba), María Concepción Aparicio (Palència), María Meravelles Blanes (Múrcia) i Covadonga Rico (València). Els resultats del debat desenvolupat en el marc de la jornada s'han bolcat sobre el document de Pla d'Impuls en el qual en aquests moments es treballa.  

Unitat de Suport - Adreça Thu, 16 Mar 2017 09:26:13 +0000 1979 at http://www.muface.es
Els mutualistes canaris tenen garantida l'assistència sanitària prestada pel Servei Canari de Salut http://www.muface.es/content/los-mutualistas-canarios-tienen-garantizada-la-asistencia-sanitaria-prestada-por-el-servic-0

Els beneficiaris de Muface, Isfas i Mugeju tenen assegurats els seus serveis sanitaris que se seguiran prestant amb total normalitat

Els mutualistes i beneficiaris de Muface, Isfas i Mugeju residents en la Comunitat Autònoma de Canàries tenen garantida l'assistència sanitària a través del Servei Canari de Salut, segueixen adscrits als mateixos serveis i professionals sanitaris i disposen de la mateixa targeta sanitària individual que amb anterioritat a les recents sentències del Tribunal Suprem.

Així s'ha posat de manifest en la reunió que van mantenir ahir la secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado, i el conseller de Sanitat de la Comunitat Autònoma Canària, José Manuel Baltar.

Ambdues parts han coincidit a transmetre un missatge de tranquil·litat al col·lectiu perquè el seu dret a l'assistència sanitària pública i gratuïta està garantit per Llei.

A la reunió, també van assistir el director general de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (Muface), Antonio Sánchez; la secretària general gerent de l'Institut Social de les Forces Armades (Isfas), Soledad Álvarez de Miranda; el gerent de la Mutualitat General Judicial (Mugeju), Gustavo Blanco i el director general del Servei Canari de Salut, Conrado Domínguez.    

 

Unitat de Suport - Adreça Fri, 10 Mar 2017 08:10:54 +0000 1978 at http://www.muface.es
La secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado, presideix el primer Consell General de MUFACE de la legislatura http://www.muface.es/content/la-secretaria-de-estado-de-funcion-publica-elena-collado-preside-el-primer-consejo-general

consell general 23 gener 2017

 

El 23 de gener s'ha celebrat el primer Consell General de MUFACE de la present legislatura, presidit per la Secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado Martínez.

A la reunió han assistit els representants de l'Administració General de l'Estat en el Consell, entre ells, el secretari general d'Administració Digital, Domingo Molina, i el director general de Funció Pública, Javier Pérez Medina, a més dels representants de la Sotssecretaria d'Hisenda i Funció Pública, la Direcció general de Governança Pública, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, la Direcció general de Pressupostos o  la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques. Han participat, així mateix, representants de les organitzacions sindicals CSI-F, UGT, CCOO i CIG.

La reunió ha servit per a la presentació en el si d'aquest òrgan col·legiat del nou Director General de MUFACE, Antonio Sánchez Díaz. En la trobada s'han abordat fonamentalment les actuacions dutes a terme per la Mutualitat en 2016 i s'han perfilat les orientacions d'actuació que marcaran l'adreça de l'organisme durant els propers mesos; en aquest sentit, la presidenta del Consell ha convidat als assistents, especialment a la representació sindical, a plantejar propostes o suggeriments que puguin ser incorporades en el projecte de millora de la Mutualitat que representa a la nova etapa.

Així mateix, durant la reunió es va posar l'accent que MUFACE “serà una prioritat” dins de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, ja que la labor que ve exercint la Mutualitat de Funcionaris Civils de l'Estat és vital per a la gestió de les prestacions socials i sanitàries de gairebé d'un milió i mitjà de persones. Es tracta d'un model que, segons el parer d'Elena Collado, “ha demostrat al llarg dels anys la seva eficiència i la continuïtat de la qual està garantida”.

 

consell general 23 gener 2017

Mon, 23 Jan 2017 13:00:15 +0000 1983 at http://www.muface.es
Durant el mes de gener els mutualistes i titulars poden triar què entitat mèdica els prestarà els serveis d'assistència sanitària, durant 2017 http://www.muface.es/content/entidad-medica-2017

El model de gestió d'assistència sanitària que caracteritza a la Mutualitat permet optar entre rebre la prestació d'assistència sanitària a través d'un Servei Públic de Salut o a través de qualsevol de les entitats de segur concertades per MUFACE. Aquest dret d'opció constitueix una de les característiques diferenciadores més positives del sistema del Mutualisme Administratiu, ja que, d'una banda, faculta al perceptor de la prestació perquè dins de les seves circumstàncies particulars decideixi quina entitat, al seu judici, li donarà un millor servei. D'altra banda, incentiva la sana competència entre les entitats en posar a la disposició dels mutualistes la seva oferta diferenciada de mitjans i quadres mèdics.

El Concert amb entitats de segur per a l'assistència sanitària en territori nacional de 2016 manté la seva vigència durant l'any 2017, per la qual cosa les entitats concertades són:

ADESLAS
ASISA
DKV
IGUALATORIO DE CANTÀBRIA

Els mutualistes han de prestar la màxima atenció a l'exercici d'aquest dret d'opció, ja que, excepte excepcions taxades, la seva elecció determina els mitjans assistencials als quals els seus beneficiaris i ell mateix han d'acudir per rebre assistència sanitària.

Per facilitar la presa d'aquesta decisió en aquesta pàgina web pot consultar els catàlegs que les entitats de segur d'assistència sanitària elaboren a tal fi:

http://www.muface.es/content/catalogos-provinciales-de-proveedores-de-las-entidades-de-seguro-2016-2017

Així mateix, per a aquesta presa de decisió, els mutualistes i els titulars amb document assimilat al d'afiliació que resideixen en municipis de menys de 20.000 habitants, on no existeixen o siguin insuficients els recursos sanitaris privats, han de valorar l'existència de conveni de col·laboració de MUFACE amb la respectiva Comunitat Autònoma per a l'accés als recursos d'atenció primària públics existents en aquests municipis (Convenis de Mitjans Rural).

Quadro CCAA

Procediment canvio d'entitat

Per efectuar el canvi d'Entitat el mutualista haurà de presentar al costat de la seva sol·licitud (Imprès de sol·licitud de canvi d'Entitat), el Document d'Afiliació o, si escau, el Document assimilat al d'Afiliació, per a la seva substitució en el seu Servei Provincial o en l'Oficina de MUFACE més propera

Si disposa de certificat o DNI electrònic, podrà sol·licitar el canvi d'Entitat a través de la Seu Electrònica de Muface

Prestacions Sanitàries Unitat de Suport - Adreça Tue, 10 Jan 2017 09:44:34 +0000 1976 at http://www.muface.es