Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Prestacions > Assistència Sanitària a l'Estranger > Targeta Sanitària Europea (TSE) i el seu Certificat Provisional Substitutori (CPS)

Targeta Sanitària Europea (TSE) i el seu Certificat Provisional Substitutori (CPS)

Versió per a impressióPDF version

Targeta Sanitària Europea

 La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document que acredita el dret a rebre els prestacions sanitàries que resultin necessàries, donis d'un punt de vista mèdic, al territori d'un altre Estat Membre de la Va unir Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania i Suècia) així com a Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.

Permet accedir als serveis públics de salut d'aquests Estats durant els estades temporals per motius laborals, estudis o oci, però no en els casos en els quals el desplaçament te com a finalitat rebre tractament mèdic.

La TSE i el seu Certificat Provisional Substitutori (CPS) tenen la mateixa validesa jurídica per accedir a l'assistència sanitària pública en els mateixes condicions i amb la mateixa extensió que els ciutadans del país que estigui visitant. El facultatiu o institució sanitària al país en què és produeixi l'assistència podrà requerir, a més de la TSE/CPS, la presentació d'un document que acrediti la personalitat del seu titular (DNI o passaport).

Aquesta targeta és personal i intransferible, de manera que en aquells desplaçaments del titular del dret juntament amb els seus beneficiaris, o per separat, s'estendrà una targeta per cadascun dels membres.

Àmbit de l'assistència rebuda:

Cada Sistema Nacional de Salut és diferent i pot no incloure totes els prestacions que facilita el Sistema Nacional de Salut a Espanya i fins i tot algunes d'aquestes prestacions podin tenir un cost per a l'usuari que haurà d'abonar directament.

Alguns països estableixen la bestreta de l'import de l'assistència (sistemes de reemborsament) o abonament parcial d'aquesta (sistema de copago), per això, el titular haurà d'informar-s'abans del viatge dels condicions en els quals és presta l'assistència sanitària pública al país de destinació, atès que es li apliquessin els mateixes reglis que als seus ciutadans.

En el cas que l'interessat hagi rebut assistència en un Estat amb règim de reemborsament o copago, pot sol·licitar que MUFACE li reintegri els quantitats satisfetes conforme a la normativa pròpia de la Mutualitat.

Termini de validesa de la TSE i del seu CPS:

 • La TSE tindrà una vigència de dues anys tant per als mutualistes com per als beneficiaris.
 • El CPS s'emetrà, per regla general, per un període inferior o igual a trenta dies. L'expedit per internet serà vàlid per 30 dies. Per obtenir un amb un període de validesa superior (màxim 6 mesos), s'ha de sol·licitar personalment en els Serveis Provincials i Oficines Delegades. Per a això serà imprescindible justificar (aportant la documentació corresponent) els raons per els quals és va a superar aquest període i no és pot sol·licitar la TSE.

El període de validesa (data d'expiració) consta en la pròpia TSE/CPS. És aconsellable comprovar que abasta la data prevista de retorn, si no és així, és convenient sol·licitar una nova targeta per assegurar la cobertura durant tota l'estada. Finalitzat aquest període és podrà sol·licitar una nova.

La utilització de la TSE/CPS durant el seu període de validesa és troba condicionada a més al fet que el seu titular, és a dir, el mutualista o els seus beneficiaris, mantingui aquesta condició durant la seva vigència. El seu ús indegut suposarà que el titular hagi de fer-es càrrec del cost de l'assistència i MUFACE podrà reclamar-li els prestacions indegudament percebudes d'acord amb el previst en la disposició addicional desena del Text Refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, aprovat per Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny.

Com sol·licitar la TSE o el seu CPS:

Els mutualistes podin sol·licitar-ho:

 • Serveis Provincials o Oficines Delegades de MUFACE
 • Calmi electrònica de MUFACE. Per aquest procediment és podrà obtenir de dues maneres:
  • A través d'un Certificat Digital o DNI electrònic.
  • Mitjançant usuari i contrasenya, per la qual cosa serà necessari un registri previ.
 • Per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Públiques.
 • És podrà sol·licitar la TSE (no el CPS) a través de correu ordinari o de fax dirigit preferentment a el Servei Provincial o Oficina Delegada d'adscripció del mutualista. La sol·licitud d'aquest tipus haurà d'anar signada pel sol·licitant. La TSE s'enviarà exclusivament al domicili del mutualista que figura a la base de dades de l'Organisme.

La TSE és rebrà al domicili indicat pel sol·licitant en un termini de 10 dies.

El CPS s'obtindrà de forma immediata, imprimint-ho si se sol·licita a través de la seu electrònica de MUFACE o lliurant-s'en mà en el mateix acte al sol·licitant en els oficines.

En els tres vies anteriors el mutualista pot sol·licitar el seu TSE/CPS i/o la dels seus beneficiaris. Si ja disposa de la seva, pot sol·licitar de forma independent la dels seus beneficiaris.

Igualment, el mutualista pot autoritzar a algun dels seus beneficiaris majors d'edat o a un tercer, més gran d'edat, que realitzi la sol·licitud en el seu nom. En tal cas, MUFACE exigirà la presentació de l'autorització escrita per realitzar la sol·licitud, que inclourà el nom i nomeni d'afiliació del mutualista i el nom i DNI de la persona autoritzada.

 

 

Per ampliar informació podrà consultar:

 

 • Per obtenir Informació general sobre la TSE, amb l'opció de descàrrega d'aplicacions per al seu telèfon intel·ligent:

            http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langid=es&catId=559

 • Per obtenir informació específica país per país per a l'accés a cada modalitat d'assistència:

             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=1021⟨Aneu=és