Vostede está en:Inicio > Prestaciones > Asistencia Sanitaria Nacional > Cambio de Entidad Sanitaria > Cambio de Entidade Sanitaria

Cambio de Entidade Sanitaria

Versión para impresiónPDF version

1. Cambio ordinario:

Durante os meses de xaneiro e xuño, os mutualistas e os beneficiarios con Documento asimilado ao de Afiliación, que estean adscritos ao INSS (Sistema Sanitario Público) ou ás Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, poden solicitar o cambio de Entidade, por unha soa vez en cada período ordinario de cambio.

Só se admitirá unha solicitude de cambio en cada período ordinario. Os titulares que non soliciten cambio continuarán adscritos á mesma Entidade que o estean a 31 de decembro ou, no seu caso, a 31 de maio de cada ano.

2. Cambio extraordinario

2.1 Cambio fose do período ordinario:

Fóra do período ordinario poderase autorizar o cambio de Entidade de Seguro de Asistencia Sanitaria ou de adscrición ao Sistema Sanitario Público:

  • Cando se produza un cambio de destino do mutualista en activo que implique traslado a outra provincia ou illa.
  • Cando, mantendo a súa localidade de destino, o mutualista cambie o seu domicilio a outra provincia ou illa.
  • Cando se produza un cambio de domicilio, con cambio de provincia ou illa de residencia do titular, e este sexa mutualista xubilado  beneficiario que teña esta condición por falecemento, separación, divorcio ou nulidade do matrimonio do mutualista e posúa un documento asimilado ao de afiliacón expedido por MUFACE. Este dereito poderá exercitarse por unha soa vez cada ano.
  • Cando o mutualista obteña a conformidade, expresada por escrito, das Entidades afectadas. Este suposto inclúe o cambio a calquera entidade de seguro desde a rede sanitaria pública, pero non o caso contrario que se regula no epígrafe 2.2 seguinte.
  • Cando o mutualista pase a quedar comprendido no colectivo protexido polo Concerto en territorio nacional ao extinguirse o seu dereito a quedar protexido polo Concerto de asistencia sanitaria aos mutualistas destinados e/ou residentes no estranxeiro, a condición de que dita extinción non se deba á perda da condición de mutualista.
  • Cando, por concorrer circunstancias obxectivas que xustifiquen o cambio dunha pluralidade de titulares afectados polo mesmo problema de asistencia médica, a Dirección Xeral de MUFACE acorde a apertura de prazo especial de elección de Entidades, incluído, no seu caso, o INSS.

 

2.2 Cambio extraordinario ao INSS.

Cando o titular o solicite por razóns de asistencia médico-hospitalaria e sexa aprobado por unha Comisión Paritaria MUFACE/SEGURIDADE SOCIAL. Neste suposto, xunto coa solicitude, o titular deberá achegar informe médico no que conste o diagnóstico do proceso patolóxico padecido por el ou por algún dos seus beneficiarios e as razóns que aconsellan o seu tratamento nun Centro do Sistema Sanitario Público. Ademais, deberá facer constar expresamente que asume a obrigación de permanecer dous anos adscrito ao INSS, no caso de que lle sexa concedido o cambio.

 

Procedemento de cambio de Entidade

Para efectuar o cambio de Entidade o mutualista deberá presentar xunto á súa solicitude, o Documento de Afiliación ou, no seu caso, o Documento asimilado ao de Afiliación, para a súa substitución no seu Servizo Provincial ou na Oficina de MUFACE máis próxima.

Utilizando os medios de acceso proporcionados pola plataforma Cl@ve (certificado dixital, DNI electrónico, claves permanentes e Cl@ve PIN), e a través de a Sede Electrónica de Muface, pódense efectuar cambios ordinarios entre Entidades de Seguro Privado de Asistencia Sanitaria, así como ao Sistema Nacional de Saúde para a percepción da asistencia sanitaria a través dos Servizos públicos de Saúde da súa Comunidade Autónoma de residencia.