Vostè està en:Inici > Prestaciones > Asistencia Sanitaria Nacional > Cambio de Entidad Sanitaria > Canvi d'Entitat Sanitària

Canvi d'Entitat Sanitària

Versión para impresiónPDF version

1. Canvi ordinari:

Durant els mesos de gener i juny, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d'Afiliació, que estiguin adscrits a l'INSS (Sistema Sanitari Públic) o a les Entitats de Segur d'Assistència Sanitària, poden sol·licitar el canvi d'Entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi.

Només s'admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·licitin canvi continuaran adscrits a la mateixa Entitat que ho estiguin a 31 de desembre o, si escau, a 31 de maig de cada any.

2. Canvi extraordinari

2.1 Canvi fos del període ordinari:

Fora del període ordinari es podrà autoritzar el canvi d'Entitat de Segur d'Assistència Sanitària o d'adscripció al Sistema Sanitari Públic:

  • Quan es produeixi un canvi de destinació del mutualista en actiu que impliqui trasllat a una altra província o illa.
  • Quan, mantenint la seva localitat de destinació, el mutualista canviï el seu domicili a una altra província o illa.
  • Quan es produeixi un canvi de domicili, amb canvi de província o illa de residència del titular, i aquest sigui mutualista jubilat  beneficiari que tingui aquesta condició per defunció, separació, divorci o nul·litat del matrimoni del mutualista i posseeixi un document assimilat al d'afiliacón expedit per MUFACE. Aquest dret podrà exercitar-se per una sola vegada cada any.
  • Quan el mutualista obtingui la conformitat, expressada per escrit, de les Entitats afectades. Aquest supòsit inclou el canvi a qualsevol entitat de segur des de la xarxa sanitària pública, però no el cas contrari que es regula en l'epígraf 2.2 següent.
  • Quan la mutualista passada a quedar comprès en el col·lectiu protegit pel Concert en territori nacional en extingir-se el seu dret a quedar protegit pel Concert d'assistència sanitària als mutualistes destinats i/o residents a l'estranger, sempre que aquesta extinció no es degui a la pèrdua de la condició de mutualista.
  • Quan, per concórrer circumstàncies objectives que justifiquin el canvi d'una pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d'assistència mèdica, la Direcció general de MUFACE acordi l'obertura de termini especial d'elecció d'Entitats, inclòs, si escau, l'INSS.

 

2.2 Canvi extraordinari a l'INSS.

Quan el titular ho sol·liciti per raons d'assistència mèdic-hospitalària i sigui aprovat per una Comissió Paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol·licitud, el titular haurà d'aportar informe mèdic en el qual consti el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un Centre del Sistema Sanitari Públic. A més, haurà de fer constar expressament que assumeix l'obligació de romandre dos anys adscrit a l'INSS, en el cas que li sigui concedit el canvi.

 

Procediment de canvi d'Entitat

Per efectuar el canvi d'Entitat el mutualista haurà de presentar al costat de la seva sol·licitud, el Document d'Afiliació o, si escau, el Document assimilat al d'Afiliació, per a la seva substitució en el seu Servei Provincial o en l'Oficina de MUFACE més propera.

Utilitzant els mitjans d'accés proporcionats per la plataforma Cl@ve (certificat digital, DNI electrònic, claus permanents i Cl@ve PIN), i a través de la Seu Electrònica de Muface, es poden efectuar canvis ordinaris entre Entitats de Segur Privat d'Assistència Sanitària, així com al Sistema Nacional de Salut per a la percepció de l'assistència sanitària a través dels Serveis públics de Salut de la seva Comunitat Autònoma de residència.