Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Afiliació > Mutualistes (obligatoris/voluntaris) > Mutualistes (obligatoris/voluntaris)

Mutualistes (obligatoris/voluntaris)

Versió per a impressióPDF version

Mutualistes obligatoris

Són mutualistes obligatoris els funcionaris de carrera de l'Administració Civil de l'Estat i els funcionaris en pràctiques que aspirin a ingressar en els Cossos d'aquesta Administració. Per tant, no són mutualistes de MUFACE els funcionaris propis dels Cossos i Escalis d'altres Administracions Públiques, ni els propis d'Organismes Públics, de l'Administració Militar, de l'Administració de Justícia, de la Seguretat Social, ni els d'administració i serveis dels Universitats.

L'afiliació a MUFACE te efectes donis de la presa de possessió. L'afiliació és produeix al moment de l'adquisició de la condició de funcionari en un cos que estigui dins del camp d'aplicació del mutualisme administratiu, o, si escau, de l'inici del corresponent període de pràctiques, si ho hi hagués. Amb aquests efectes, el mutualista s'incorporarà a MUFACE amb un nº d'afiliació, que serà únic per a tota la vida d'aquell i es li expedirà el document d'afiliació, una vegada que triï l'Entitat que desitja li presti l'assistència sanitària, d'entre els concertades per MUFACE.

Posteriorment és podin produir baixes i altes, depenent de la situació administrativa a la qual pugui passar el funcionari. D'aquesta manera, continuessin en situació d'alta obligatòria els mutualistes quan passin a qualsevol dels següents situacions:

- Serveis especials

- Serveis en altres Administracions Públiques

- Expectativa de destinació

- Excedència forçosa

- Excedència per guareix de familiars

- Suspensió provisional o ferma de funcions

Al seu torn, causessin baixa com a mutualistes obligatoris:

- Els funcionaris que passin a la situació d'excedència voluntària, en qualsevol dels seves modalitats.

- Els funcionaris que perdin aquesta condició qualsevol que sigui la causa.

Mutualistes voluntaris

Els mutualistes que vagin a causar baixa en els casos anteriors, podin mantenir l'alta com a mutualistes voluntaris sempre que exercitin aquesta opció en el termini d'un mes i és comprometin a abonar exclusivament al seu càrrec els quotes corresponents al funcionari i a l'Estat.

De no sol·licitar-ho en aquest termini i una vegada produïda la baixa no pot recuperar-la hi condició de mutualista amb caràcter voluntari.

Recuperació de la condició

Els mutualistes en baixa i els mutualistes voluntaris, recuperessin la seva condició de mutualistes obligatoris si reingresan en alguna dels situacions indicades per tenir aquesta condició o quan siguin rehabilitats en aquesta condició, sempre amb efectes de la seva presa de possessió.

Jubilats

Passaran a mutualistes obligatoris els jubilats, aportant l'acord de jubilació expedit per l'òrgan competent de personal i quan, a més, reuneixin un d'aquests tres requisits:

a) Que procedeixin dels situacions administratives que comportin la condició de mutualista obligatori en alta.

b) Que hagin mantingut la seva alta com a mutualista voluntari.

c) Que percebin pensió del Règim de Classes Passives causada en la seva condició de funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de MUFACE.


 

» Imprès de sol·licitud d'Afiliació, Variacions i Baixa de Mutualistes