Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Prestacións > Axudas de Protección Sociosanitaria > Axudas de prolongación de efectos de axudas anteriores (epígrafe 9 da resolución de convocatoria para 2017) > Axudas de prolongación de efectos de axudas anteriores (epígrafe 9 dá resolución de convocatoria para 2017)

Axudas de prolongación de efectos de axudas anteriores (epígrafe 9 dá resolución de convocatoria para 2017)

Versión para impresiónPDF version
Tipo de Prestación: 
Axudas de Protección Sociosanitaria
De que se trata?: 

Este programa ten como finalidade permitir ou mantemento dás axudas económicas concedidas nas resolucións de convocatorias anteriores a determinados beneficiarios dás mesmas e para quen, solicitando ou recoñecemento dá súa situación de dependencia, con determinación do seu grao e nivel, non seu caso, de conformidade co establecido na Lei 39/2006, de 14 de decembro e normativa de desenvolvemento, e non Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento dá competitividade, aínda non sexa efectivo ou seu dereito aos servizos e prestacións económicas do SAAD por causa non imputable aos interesados.

Non entanto, poderán ser beneficiarios desta prolongación de efectos quen fosen declarados non dependentes mediante resolución do órgano competente do SAAD, sempre que manteña a súa validez a cualificación de discapacidade que servise de base para a concesión dá axuda en exercicios anteriores.

Contía: 

A correspondente á axuda a extinguir que viñese percibindo, sen actualización en 2017.

 

Beneficiarios:

De acordo co disposto na convocatoria 2017, podar ser beneficiarias aquelas persoas que obtivesen na convocatoria anterior unha axuda dá mesma modalidade e en quen concorran vos seguintes requisitos:

1) A súa situación económica non se modificou en máis do 5% respecto dá convocatoria anterior.
 

2) Estar afectadas por un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% ou ao 80%, se neste último caso, non alcanzan vos 65 anos de idade (salvo para Teleasistencia).
 

3) Non ter variación na súa unidade de convivencia ou outras circunstancias que foron obxecto de consideración para a concesión dá axuda anterior.

4) Non se lles fixo efectivo servizo algún ou prestación económica vinculada ao mesmo, a través do SAAD.

5) Cúmprase ou requisito previsto non último parágrafo do épigrafe 9.1.

Prazo de Presentación: 

As solicitudes presentaranse ata ou 31 de decembro de 2017, inclusive, de acordo co establecido na correspondente convocatoria.

Lugar de Presentación: 

Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas de MUFACE ou en calquera dous rexistros previstos non artigo 16.4 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) dá Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación segundo vos diferentes supostos

 

Normativa: 

Resolución de Convocatoria:

Resolución de 10 de maio de 2017, dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante ou ano 2017 (BOE 23 de maio de 2017).