Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Prestacions > Ajudes de Protecció Sociosanitària > Ajudes de prolongació d'efectes d'ajudes anteriors (epígraf 9 de la resolució de convocatòria per 2017) > Ajudes de prolongació d'efectes d'ajudes anteriors (epígraf 9 de la resolució de convocatòria per 2017)

Ajudes de prolongació d'efectes d'ajudes anteriors (epígraf 9 de la resolució de convocatòria per 2017)

Versió per a impressióPDF version
Tipus de Prestació: 
Ajudes de Protecció Sociosanitària
De què és tracta?: 

Aquest programa te com a finalitat permetre el manteniment dels ajudes econòmiques concedides en els resolucions de convocatòries anteriors a determinats beneficiaris dels mateixes i per els qui, havent sol·licitat el reconeixement de la seva situació de dependència, amb determinació del seu grau i nivell, si escau, de conformitat amb l'establert en la Llei 39/2006, de 14 de desembre i normativa de desenvolupament, i en el Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesuris per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, encara no sigui efectiu el seu dret als serveis i prestacions econòmiques del SAAD per causa no imputable als interessats.

No obstant això, podran ser beneficiaris d'aquesta prolongació d'efectes els qui hagin estat declarats no depenents mitjançant resolució de l'òrgan competent del SAAD, sempre que mantingui la seva validesa la qualificació de discapacitat que serviu de base per a la concessió de l'ajuda en exercicis anteriors.

Quantia: 

La corresponent a l'ajuda a extingir que és vingués percebent, sense actualització en 2017.

 

Beneficiaris:

D'acord amb el que és disposa en la convocatòria 2017, podin ser beneficiàries aquelles personis que haguessin obtingut en la convocatòria anterior una ajuda de la mateixa modalitat i en els qui concorrin els següents requisits:

1) La seva situació econòmica no s'hagués modificat en més del 5% respecte a la convocatòria anterior.
 

2) Estar afectades per un grau de discapacitat igual o superior al 65% o al 80%, si en aquest últim cas, no aconsegueixen els 65 anys d'edat (excepte per a Teleassistència).
 

3) No haver tingut variació en la seva unitat de convivència o altres circumstàncies que van ser objecte de consideració per a la concessió de l'ajuda anterior.

4) No es'ls hagi fet efectiu servei algun o prestació econòmica vinculada al mateix, a través del SAAD.

5) És compleixi el requisit previst en l'últim paràgraf de l'épigrafe 9.1.

Termini de Presentació: 

Els sol·licituds és presentessin fins al 31 de desembre de 2017, inclusivament, d'acord amb l'establert en la corresponent convocatòria.

Lloc de Presentació: 

Serveis Provincials o Oficines Delegades de MUFACE o en qualsevol dels registris prevists en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registri Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a això ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació segons els diferents suposats

 

Normativa: 

Resolució de Convocatòria:

Resolució de 10 de maig de 2017, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual és convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2017 (BOE 23 de maig de 2017).