Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Prestacións > Familiares > Subsidio especial en caso de parto, adopción ou acollemento múltiples > Subsidio especial en caso de parto, adopción ou acollemento múltiples

Subsidio especial en caso de parto, adopción ou acollemento múltiples

Versión para impresiónPDF version
Tipo de Prestación: 
Familiares
De que se trata?: 

Axuda económica de pago único á que teñen dereito as/vos mutualistas cando se atopen nos supostos de feito legalmente establecidos de parto, adopción ou acollemento múltiples.

É compatible coa prestación económica de pago único por parto ou adopción múltiples.

 

Contía: 

100% dá base de cotización correspondente ao día do feito causante por 42 días (seis semanas de descanso obrigatorio) calculada en función do número de fillos ou menores acollidos simultaneamente a partir do segundo.

É dicir,

(Base de cotización non día do feito causante X 42 días / 365 días) X (Nº fillos simultáneos - 1)

 

Bases de cotización anuais

(De acordo co disposto non Real Decreto 1079/2017, de 29 de decembro, sobre revalorización de pensións de Clases Pasivas, dás pensións do sistema dá Seguridade Social e doutras prestacións sociais públicas para ou exercicio 2018).

Grupo/Subgrupo
(EBEP)
Base de Cotización
Euros/ano
 A1 40.561,32 
A2 31.922,78 
 B 27.953,57 
C1 24.517,24 
C2 19.397,20
E (Lei 30/84) e
Agrupacións profesionais (EBEP)
16.537,66

Beneficiario: 

É necesario que en ou mutualista concorran vos seguintes requisitos:

--Estar de alta ou en situación asimilada ao alta na Mutualidade na data do feito causante.

--Acreditar seis meses de cotización á Mutualidade.

--Gozar ou período de descanso previsto non artigo 49 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba ou Texto Refundido dá Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP).

 

Percibirao:

En caso de parto múltiple: calquera dous proxenitores, en función dá opción escollida pola nai, non seu caso.
En caso de adopción ou acollemento múltiples: calquera dous adoptantes ou acolledores, a elección de ambos.

Prazo de Presentación: 

Cinco anos a partir dá data do parto ou dá data de resolución xudicial pola que se constitúe a adopción ou dá data de a decisión administrativa ou xudicial de acollemento, ou ben, cando  trátese de acollemento simple, a data dá comunicación do órgano competente dá Comunidade Autónoma.

 

Lugar de Presentación: 

Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas de MUFACE ou en calquera dous rexistros previstos non artigo 16 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) dá Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación: 

Polo menos deberase presentar a seguinte:

 

Normativa: 

Art.29 dá Lei sobre Seguridade Social dous Funcionarios Civís do Estado

Arts.120 a 128 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo

Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, polo que se regulan as prestacións económicas do sistema dá Seguridade Social por maternidade, paternidade, rocha durante ou embarazo e rocha durante a lactación natural.