Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Prestacións > Familiares > Prestación económica de pago único por parto ou adopción múltiples > Prestación económica de pago único por parto ou adopción múltiples

Prestación económica de pago único por parto ou adopción múltiples

Versión para impresiónPDF version
Tipo de Prestación: 
Familiares
De que se trata?: 

Axuda económica de pago único á que teñen dereito vos/as mutualistas cando se atopen nos supostos de feito legalmente establecidos de parto ou adopción múltiples.

É compatible co subsidio especial por maternidade en caso de parto, adopción ou acollemento múltiples.

Contía: 

Pago de 4, 8 ou 12 veces ou Salario Mínimo Interprofesional mensual vixente ao día do nacemento ou data dá resolución xudicial de adopción segundo sexan 2, 3 ou máis fillos causantes.

Nº DE FILLOS SIMULTÁNEOS Nº DE VECES DO IMPORTE MENSUAL DO S.M.I.
(Salario mínimo interprofesional)
IMPORTE EN EUROS
R.D. 1077/2017, de 29 de decembro
Feitos causantes entre 01-01 e 31-12-2018
2 4
2.943,60
3 8 5.887,20
 4 e máis  12  8.830,80

 Nota.- S.M.I. para 2018: 735,90 euros/mes.

 Nota.- Vos fillos nados ou adoptados afectados por unha discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, computarán ou dobre.

Beneficiario: 

Requisitos:

É necesario que ou mutualista atópese de alta ou en situación asimilada ao alta na Mutualidade na data do feito causante.

Percibirao:

  • Calquera dous proxenitores ou adoptantes, determinado de común acordo. A falta de acordo, se ambos reúnen vos requisitos para ser beneficiarios dá prestación de MUFACE, poderá ser beneficiaria a nai biolóxica, non seu caso.
  • Cando vos proxenitores ou adoptantes non convivan: quen teña ao seu cargo a garda ou custodia dúas fillos.
  • Se vos menores fosen orfos de ambos vos proxenitores ou adoptantes ou estivesen abandonados: a persoa física que legalmente haxa de facerse cargo deles, sen que neste caso teña que cumprir vos requisitos de afiliación.

Prazo de Presentación: 


Cinco anos a partir dá data do parto ou dá data dá resolucion xudicial pola que se constitúe a adopción.

Lugar de Presentación: 

Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas de MUFACE ou en calquera dous rexistros previstos non artigo 16 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) dá Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación: 

Polo menos deberase presentar a seguinte:

 

Normativa: 

Art.29 dá Lei sobre Seguridade Social dous Funcionarios Civís do Estado.

Arts.120 a 128 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo.

Real Decreto 1335/2005, de 11 de novembro, polo que se regulan as prestacións familiares dá Seguridade Social.